Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/67
Název projektuTechnologický design a projektové řízení výrobních a materiálových systémů
ŘešitelMohyla Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt podporuje interaktivní výzkum v oblasti vývoje projektového řízení a realizace materiálových a výrobních technologií plošného a objemového tváření, svařování, navařování, tepelného dělení, aditivní metalurgie a povrchových úprav. Projekt bude aplikovat analytické metody hodnocení tvařitelnosti, mikrostrukturních vlastností svarových spojů a návarů, nanometrických, antikorozních a funkčních povrchových systémů. Výzkum a vývoj soustavy fyzikálních a numerických komparativních modelů bude aplikován pro návrh optimálních technologií plošného a objemového tváření jemnozrnných materiálů a adaptabilních nástrojových soustav. Projekt se bude zabývat vývojem technologií svařování obtížně svařitelných slitin pro náročné aplikace v energetických a chemických systémech. Předmětem výzkumu je dále výzkum navařovaných funkčních ploch s aplikacemi zrn karbidu wolframu pro součásti strojů namáhaných extrémní adhezí a abrazí. Projekt bude také obsahovat výzkum mikrostruktury a mechanických vlastností materiálu s modelovaným teplotním cyklem na termo-mechanickém simulátoru. Prováděno bude vyhodnocení mikrostrukturního stavu a mechanických vlastností svarů, návarů a tepelně ovlivněných oblastí pálených hran. Projekt bude dále zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti projektového řízení obnovy a inovací komplexů výrobních technologií.
Členové řešitelského týmuBc. Jan Bajger
Ing. Antonín Bielecki
Mgr. Petr Brychta
Ing. Michal Bučko
prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Ing. David Chodura
Bc. Tomáš Čulík
Ing. et Ing. Martin Diviš
Ing. Kristýna Sternadelová
Ing. Bc. Ladislav Fuglíček
Ing. Alena Kopřivová
Ing. Petra Hájková
Ing. Ondřej Hilšer
Ing. Petr Hlavatý
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Ing. Petr Holátko
prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Bc. Ivan Jadrný
Bc. Jakub Jedelský
Bc. Martina Kalová
Ing. Lenka Koldová
Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
Ing. Jan Kratochvíl
doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Bc. Iveta Krušová
Ing. David Krychtálek
Ing. Petr Kusý
Bc. Pavel Mareš
Ing. Václav Michalčík
Ing. Vojtěch Mlčák
doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Ing. Libor Nečas, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Ing. Vladislav Ochodek
Bc. Jan Páral
Ing. Daniela Fonioková
Ing. Bc. Tomáš Pektor
Bc. David Petrtýl
Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D.
Bc. Monika Kazmířová
Bc. Dominik Rozehnal
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Bc. Tomáš Sečkár
Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D.
Bc. Zuzana Sojáková
Ing. Filip Šproch
Bc. Michael Štefek
Bc. Jakub Studnicki
Ing. Pavel Szkandera
Ing. Petr Tiller
Ing. Michael Trombik
Ing. Martina Truchlíková
Ing. Barbora Tyrlíková
Bc. Kristýna Václavková
Bc. Lukáš Vacek
Bc. Jan Večeřa
Mgr. Marek Vindyš
Bc. Kristína Bílková
Bc. Marek Zajíček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
Výzkum alternativních komparativních modelů procesů plošného a objemového tváření a přípravy jemnozrnných struktur bude zaměřen na programování odezvy materiálu ve funkčním nasazení. Výsledkem bude pro skupiny materiálových reprezentantů metodika hodnocení komplexní tvařitelnosti a ztráty stability v závislosti na procesních parametrech výrobních technologií a nástrojů. Cílem projektu dále bude mapování změn mikrostruktury svarových spojů progresivních modifikovaných žáropevných ocelí v dlouhodobé vysokoteplotní expozici. Dále bude vyvíjena metodika sledování mikrostruktury návaru v závislosti na jeho mikrotvrdosti. Výsledkem výzkumu bude definování vlivu vneseného tepla na vlastnosti návaru se zrny karbidu wolframu při řízené aplikaci přídavných materiálů. Dílčím cílem projektu bude optimalizace parametrů technologie tepelného dělení vedoucích k dosažení kvalitního povrchu pálené hrany. Cílem výzkumu vazeb parametrů a partikulárních jevů bude řízení mikrostrukturních a tepelně mechanických vlastností kovových soustav. Specifikem projektu bude dále koncipování modulárního systému univerzálního charakteru respektujícího řetězené aplikace různých technologií a jejich vliv na vylučování základní matrice submikroskopické úrovně tenkých vrstev povlakových systémů. Vývoj metod projektového řízení technologických aplikací bude zaměřen na řízení inovací a kontrolu degradace výrobních a materiálových systémů.
Výstupy:
Publikace v odborných časopisech nebo periodických sbornících (Manufacturing Technology, Strojírenská technologie, All For Power, Konstrukce apod.) – 10x článek (IF, SCOPUS, WoS) a dalších odborných konferencích indexovaných v uznávaných databázích. Výstupy budou využity v plném rozsahu v disertačních pracích studentů řešitelského týmu. Okruhy témat: Simulace procesu tažení výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů s modifikovanou dynamikou toku materiálu; Tvařitelnost za tepla hodnocená komplexním technologickým modelem, Řízení životnosti tvářecích nástrojů v komplexních podmínkách procesů tváření, Vývoj technologie zjemňování zrna procesem DRECE lehkých slitin, Hodnocení mikrostruktury svarových spojů a návarů modifikovaných žárupevných a otěruvzdorných ocelí, Optimalizace parametrů tepelného dělení, Modulární systém aplikací kompozitních povrchových soustav ochranných a funkčních povlaků se submikroskopickými částicemi, Optimalizace metalurgických procesů užitím dynamických simulací, Výzkum opotřebení tvářecích nástrojů v technologickém toku.
Harmonogram:
1. 1. ÷ 31. 3. 2018
Kompletace a zobecnění výsledků projektu SGS 2017/146 v komplexu jejich cílů v předchozích etapách. Přípravy vzorků a datové základny pro experimentální modely technologií.
1. 2. ÷ 30. 6. 2018
Vývoj a realizace experimentálních metodik hodnocení tvařitelnosti materiálů při tváření a kontroly životnosti tvářecích nástrojů. Dále vývoj metodik experimentů pro hodnocení mikrostruktury materiálů. Navazuje metalografické setření nestabilních jevů povrchových soustav a návarů se zrny karbidu wolframu v kontextu a návaznosti jednotlivých výrobních technologií.
1. 7. ÷ 30. 9. 2018
Vývoj a kompletace jednotlivých metodik vyplývajících z cílů projektu.
1. 10. ÷ 31. 12. 2018
Příprava výstupů jednotlivých modulů projektu do publikačních, průmyslových aplikací a segmentů doktorských disertačních prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia95600,-95600,-
3. Materiálové náklady44000,-38067,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek32600,-22295,-
5. Služby308100,-319473,-
6. Cestovní náhrady22576,-27441,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory55875,-55875,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady558751,-
Uznané náklady558751,-
Celkem běžné finanční prostředky558751,-558751,-