Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/65
Název projektu Inteligentní sběr technologických dat jejich vizualizace a třídění
ŘešitelŠvec Pavel Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného projektu Inteligentní sběr technologických dat jejich vizualizace a třídění bude návrh měřicích řetězců pro sběr heterogenních technologických informací s využitím moderních inteligentních komunikačních prostředků. V rámci projektu předpokládáme tvorbu různých prototypových řešení sběru dat, které budou ověřovány jak v laboratorním tak v průmyslovém prostředí. U jednotlivých prototypových řešení bude hodnocena efektivnost, spolehlivost a bezpečnost sběru dat.
Paralelně se sběrem dat bude řešena problematika uchovávání naměřených technologických dat. K tomuto účelu budou testovány různé softwarové prostředky. Na těchto prostředcích budou testovány různé třídící algoritmy s využitím progresivních metod data miningu.
Závěrečná fáze navrhovaného projektu bude zaměřena na způsoby vhodné vizualizace získaných a syntetizovaných technologických informací pro podporu rozhodování při operativním řízení a výrobním rozvrhování procesu.
Ve všech výše uvedených fázích projektu budou užity principy konceptu Industry 4.0 a prostředky a nástroje založené na přístupu Internet of Thing a Smart Factory.
Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Baránek
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Ing. Michal Fridrich, MBA
doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Ing. Ondřej Grycz
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Ing. Robert Hlavica
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Bc. Klára Kijová
Ing. Miroslav Klus
Ing. Jan Krátký
Ing. Andrei Laptev
Ing. Jan Minarčík
Bc. Daniel Očenáš
Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
Ing. Vít Pasker
Ing. Jan Polášek
Bc. Daniel Ručka
doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Bc. Jaroslav Šedina
Ing. et Ing. Hana Špačková
Ing. Nikita Stratinskiy
Ing. Pavel Švec, Ph.D.
Ing. Antonín Tomeček
Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem řešení projektu je návrh inovativního přístupu ke sběru dat s využitím inteligentních komunikačních prostředků na bázi Internet of Thing a Smart Factory, jejich uchovávání a třídění s následnou efektivní vizualizací pro podporu rozhodování při operativním řízení výroby a jeho výrobním rozvrhování. V rámci řešení budou navrženy různé způsoby sběru dat pro různorodé veličiny z technologického procesu, které mohou být využity pro technologické modely v rámci koncepce Industry 4.0.

1.etapa
leden – červen 2018
Návrhy prototypových řešení sběru technologických dat .
2.etapa
březen – září 2018
Návrh a testovaní uchovávání dat s využitím různých metod a softwarových prostředků.
3.etapa
červen – prosinec 2018
Vizualizace procesu s využitím dataminigových metod.
4.etapa
listopad – prosinec 2018
Zobecnění přístupu řešení. Zhodnocení a tvorba závěrečné zprávy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia90000,-90000,-
3. Materiálové náklady45000,-52891,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek21700,-20378,-
5. Služby10000,-3775,-
6. Cestovní náhrady85000,-84656,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30200,-30200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady302000,-
Uznané náklady302000,-
Celkem běžné finanční prostředky302000,-302000,-