Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/64
Název projektuStudium magneto-opticky aktivních materiálů a využití materiálů se spinovým Hallovým jevem v THz spektroskopii
ŘešitelStejskal Ondřej Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuNáplní projektu bude studium magnetických materiálů a Heuslerových slitin z prvních principů a jejich porovnání s experimenty. K ab-initio výpočtům elektronové struktury bude používán kód WIEN2k a pro složitější struktury bude využita také infrastruktura IT4Innovations. Z elektronové struktury pak bude vypočten tenzor permitivity obsahující informace o lineárním i kvadratickém magneto-optickém Kerrově jevu. Ty pak budou porovnány s experimenty, které jsou nebo budou provedeny na železe a několika Heuslerových slitinách.
Dalším předmětem studia v rámci projektu jsou zdroje THz záření za využití těžkých kovů s velkým spin-Hallovým efektem. Tyto spintronické terahertzové emitory překonávají svými vlastnostmi tradiční zdroje THz záření zejména ve svých spektrálních vlastnostech a jsou v současnosti předmětem intenzivního výzkumu. Tyto emitory fungují na principu spin-Hallova jevu, což je relativistický jev v materiálech s velkou spin-orbitální interakcí. Sestává z feromagnetické vrstvy, ve které je femtosekundovým laserem vybuzen spinově polarizovaný proud. Tento proud následně vstupuje do neferomagnetického těžkého kovu, kde je převeden na transverzální nábojový proud, který vede k emisi terahertzového záření. Vlastnosti emitoru závisí na použitých materiálech a také na geometrii multivrstvy. Cílem tedy bude navrhnout takovou strukturu.
Členové řešitelského týmuIng. Pierre Koleják
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Ing. Ondřej Stejskal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou následující:
1) Provedení ab-initio výpočtů na železe a Heuslerových slitinách a jejich porovnání s experimenty
2) Navržení spintronického zdroje THz záření
3) Publikace v impaktovaném časopise

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia32000,-32000,-
3. Materiálové náklady23000,-49242,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby25000,-21860,-
6. Cestovní náhrady55000,-31898,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-