Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/61
Název projektuProvoz distribučních sítí s OZE
ŘešitelGoňo Radomír prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Jiří Gurecký<br /> prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.<br /> prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.<br /> prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt bude řešit aktuální problematiku netradičních zdrojů energie, která souvisí s jejich připojováním do distribuční sítě. Připojování velkého množství těchto zdrojů vede ke zvýšení zpětných vlivů a z hlediska regulace výkonu může dojít až k nestabilitě elektrizační soustavy. Další rozšiřování větrných a solárních systémů musí být spojeno s optimalizací jejich řízení a akumulací energie.
Předmětem výzkumu je omezení negativních dopadů variability toku výkonu vyvedeného do elektrizační soustavy, které povede ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny. Z hlediska připojení na elektrizační soustavu je nutno optimalizovat ztráty, zkratové a napěťové poměry. Z provozního hlediska je nutno zjišťovat stav elektrických zařízení a rovněž analyzovat databázi poruch a závad, která povede k optimalizaci údržby zařízení distribuční sítě.
Projekt se bude zabývat rovněž "obousměrným provozem" distribuční sítě, tzn. nejen řízením zdrojů, ale i spotřeby. Bude zkoumáno snížení vlivu obnovitelných zdrojů na elektrickou síť s využitím akumulace energie.
Další částí projektu je analýza alternativních zdrojů tepla a to využití energie biomasy v kogeneraci. Tyto zdroje mají možnost částečné akumulace, takže mohou přispět k vyrovnání odběrového diagramu. Rovněž se budeme zabývat možností rozšíření malých vodních elektráren.
Výzkum v oblasti vodíkových technologií jako čistého zdroje energie se zaměří na elektrolýzu a nízkoteplotní palivové články využívající vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů.
Členové řešitelského týmuBc. Jiří Bajer
Ing. Petr Bernat, Ph.D.
Bc. Pavel Borek
Bc. Michal Česák
Bc. Roman Česlár
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Bc. Filip Gardian
Bc. Tomáš Gereš
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Ing. Petr Hawliczek
Bc. German David Hessel
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Bc. Tomáš Jahn
Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Ing. Michal Kotulla
Bc. Marek Kotas
Ing. Martin Koutný
doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Martin Král
Bc. Ondřej Křemen
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Bc. Martin Křivák
Bc. Lumír Kvita
Ing. David Lazecký
Ing. Renáta Lokosová
Ing. Tomáš Machů
doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
Bc. Štefan Marchevka
doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Bc. Tomáš Mička
Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Ing. Tomáš Mozdřeň
Ing. Peter Mühl
Bc. Josef Mulka
Bc. Lukáš Neslaník
Ing. Michal Ney
Ing. Ladislav Novosád
Bc. Stanislav Pávek
Bc. Patrik Polcer
Bc. Daniel Řehák
Bc. Dušan Řeháček
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Bc. Adam Rýznar
Ing. Petr Seroiszka
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Bc. Marián Smažák
Bc. Daniel Socha
Ing. Michal Špaček
Ing. Ivan Šperlín
Ing. Richard Stráník
Bc. Matěj Urbaník
Bc. Vojtěch Vachutka
Bc. Pavel Valenta
Ing. Jakub Vanc
Bc. Lukáš Vaněk
Ing. Lukáš Vávra
Dung Vo Tien
Bc. Dominik Žižka
Bc. Michal Zuber
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu):
Cílem projektu je výzkum možností optimalizace využití energie z alternativních zdrojů energie z hlediska řízení a napojení na distribuční síť tak, aby nedošlo ke snížení spolehlivosti dodávky elektrické a tepelné energie a k narušení stability energetické soustavy.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.

Postup řešení:
Při řešení projektu bude využito znalostní studentů, vědeckých a akademických pracovníků katedry elektroenergetiky a katedry informatiky.
Na vytvořeném modelu vybrané oblasti sítě bude provedena její optimalizace s ohledem na možnost připojení alternativních zdrojů, minimalizaci ztrát a elektrické ochrany.
Bude provedena úprava software pro vyhodnocování dat o poruchách zařízení a výpadcích dodávky elektrické energie a aktualizovány spolehlivostní parametry zařízení distribučních sítí za příslušné období sledování.
Studenti budou v rámci alternativních zdrojů energie zkoumat provoz fotovoltaických systémů, kogeneračních zdrojů na biomasu a palivových článků. Současně s tím se bude zkoumat problematika akumulace energie a filtrace rušení těchto zdrojů pro jejich bezproblémové připojení do elektrizační soustavy.

Časový harmonogram:
04/2018 Příprava modelů sítě, modelování provozních stavů
05/2018 Vyhodnocení poruchových dat za 2017; návrh na možné rekonstrukce a údržbu sítí vn a nn
06/2018 Analýza přepětí v průmyslových sítích, návrh a nastavení elektrických ochran pro rozvodnu 110/22 kV
07/2018 Optimalizace provozu malé vodní elektrárny, návrh nastavení ochran rozvodnu vn v průmyslovém podniku
08/2018 Vliv plánovaných odstávek na spolehlivost distribuce elektřiny
09/2018 Regulace napětí a jalového výkonu v distribuční soustavě VN, metodika výpočtu zkratových poměrů a dynamických účinků zkratových proudů v distribučních a průmyslových VN rozvodech.
10/2018 Vyhodnocení poruchových dat za 1. pololetí 2018, využití biomasy pro kogeneraci
11/2018 Analýza mimořádných stavů sítě programem EMTP-ATP, Možnosti snížení dopadu plánovaných odstávek zařízení distribuční soustavy na odběratele elektřiny
12/2018 Návrh vytápění rodinného domu, Návrh chránění rozvodny 22 kV v průmyslovém podniku

Předpokládané výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být jeho výstupy použity jako základ pro podrobnější zpracování v celostátních projektech. Konkrétní výsledky budou prezentovány v diplomových a disertačních pracích, publikacích na Web of Science a SCOPUS. V rámci mezinárodní spolupráce se studenti zúčastní odborné exkurze.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8500,-
2. Stipendia190000,-190000,-
3. Materiálové náklady140500,-137940,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek110000,-208431,-
5. Služby150000,-126212,-
6. Cestovní náhrady150000,-77917,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory86000,-86000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady860000,-
Uznané náklady860000,-
Celkem běžné finanční prostředky860000,-860000,-