Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/54
Název projektuMěřící stand pro testování vodokružné vývěvy.
ŘešitelFrantík Jaroslav Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Jan Najser, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuV rámci zkušebního měření vodokružné vývěvy bude na zkušebním stentu realizováno měření, které má za cíl stanovit provozní parametry. Tyto parametry jsou: tlaková, příkonová a účinností charakteristiky; spotřeba vody. Všechny tyto parametry resp. charakteristiky jsou důležité pro účelnější využití vodokružné vývěvy. Jejich realizace je prováděna za pomocí sady tlakových a teplotních čidel. Tlakovými čidly je opatřen vstup a výstup z vývěvy, z těchto hodnot se stanovuje aktuální tlakový poměr. Další jsou umístěny před a za měřící clonou, tyto nám stanovují objemový tok plynu. Vstupní a výstupní potrubí je opatřeno termočlánkem ke měření aktuální teploty a následně i hustoty plynu. Na základě naměřených dat můžeme následně určit jednotlivé veličiny důležité pro její provoz. Průtok vody do vývěvy odečítáme pomocí bubínkového průtokoměru v různých provozních stavech. Na elektromotoru kapalino - kružné vývěvy bude měřen izolační odpor, kapacita ztrátových činitelů, impedance, napěťové závislosti izolačního odporu nebo částečných výbojů, kontrola strojů termovizí zkoušky mezizávitové izolace vinutí aj. Předkládaný projekt přináší inovativní řešení zaměřené na zvýšení efektivity procesu komprese/evakuace plynu a s tím spojené zvýšení konkurenceschopnosti případné realizované technologie.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Dvořák
Ing. Radim Fojtů
Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D.
Martin Herián
doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Ing. Simona Jursová, Ph.D.
Ing. Jan Kielar
Ing. Marcel Mikeska, Ph.D.
Ing. Jan Najser, Ph.D.
Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
Ing. Ondřej Palička
Ing. Václav Peer
Ing. Zuzana Vávrová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Projekční návrh měřícího standu.
2. Konstrukční návrh měřícího standu.
3. Definovaní měřících bodů.
4. Výroba měřícího standu.
5. Osazení standu měřícími čidly.
6. Měření vývěvy 2BV2-061
Výstupy projektu budou dále realizovány ve formě článků evidovaných v RIV.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia60000,-
3. Materiálové náklady10000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-
5. Služby15000,-
6. Cestovní náhrady30000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady140000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky140000,-