Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/52
Název projektuZvyšování efektivnosti a snižování emisí energetických zařízení dle nových požadavků BAT
ŘešitelStáňa Michal Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumu1. Seznámení se s problematikou nové legislativy v ochraně ovzduší platné po roce 2021 (Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení).
2. Predikce dopadu nových požadavků BAT na provoz a provozovatele energetických zařízení.
3. Posouzení stávajících metodik a instrumentací pro stanovení kvantitativních a kvalitativních parametrů plynných emisí a tuhých emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vzhledem k novým požadavkům BAT
4. Návrh a úpravu metodik a instrumentací modifikovaných dle nových požadavků BAT
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Dvořák
Ing. Radim Fojtů
Ing. Jan Kielar
Ing. Ondřej Palička
Ing. Michal Stáňa, Ph.D.
Ing. Zuzana Vávrová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Seznámení se s problematikou nové legislativy v ochraně ovzduší platné po roce 2021 (Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení).
2. Predikce dopadu nových požadavků BAT na provoz a provozovatele energetických zařízení.
3. Posouzení stávajících metodik a instrumentací pro stanovení kvantitativních a kvalitativních parametrů plynných emisí a tuhých emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vzhledem k novým požadavkům BAT
4. Návrh a úpravu metodik a instrumentací modifikovaných dle nových požadavků BAT

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia160000,-160000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby10000,-10000,-
6. Cestovní náhrady10000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-