Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/51
Název projektuModelování a experimentální studium dynamických jevů v polovodičových spin-laserových strukturách s porušenou in-plane symetrií a 1D periodickými mřížkami
ŘešitelFördös Tibor Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuSpinově polarizované lasery s vertikálním uspořádáním (spin-VCSELs) jsou v současné době intenzivně studovány vzhledem k možnosti širokého uplatnění v informačních technologiích a kryptografii. V těchto zařízeních rekombinace spinově polarizovaných elektronů v kvantových jámách vedou k emisi kruhově polarizovaných fotonů, které však během šíření interagují s anizotropními vrstvami a mění svůj polarizační stav [1,2]. Projekt je zaměřen na i) teoretické a experimentální studium těchto anizotropií: povrchové anizotropie a anizotropie na rozhraní v polovodičových multivrstvách v důsledku D2d – C2v redukce symetrie, ii) semiklasické, kvantové a experimentální studium dynamického chování inverze populace spinů v polovodičových kvantových jámách a jeho ovlivnění lokálními anizotropiemi a iii) studium šíření elektromagnetických vln a fotonů v laserových strukturách s periodickými mřížkami.


[1] T. Fördös, K. Postava, H. Jaffrès, and J. Pištora, “Matrix approach for modeling of emission from multilayer spin-polarized light-emitting diodes and lasers,” Journal of Optics 16, 065008
(2014).
[2] T. Fördös, H. Jaffrès, K. Postava, M. Seghilani, A. Garnache, J. Pištora, and H.-J. Drouhin, “Eigenmodes of spin vertical-cavity surface-emitting lasers with local linear birefringence and
gain dichroism,” Phys. Rev. A 96, 043828 (2017).
Členové řešitelského týmuIng. Přemysl Ciompa
Ing. Mariusz Drong
Ing. Tibor Fördös, Ph.D.
doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou i) experimentální měření efektů povrchové anizotropie a anizotropie na rozhraní v polovodičových multivrstvách v důsledku D2d – C2v redukce symetrie pomocí ellipsometrie Muellerových matic a modelování optických funkcí anizotropních polovodičových vrstev GaAs/AlAs a InGaAs/GaAsP, ii) vytvoření modelu dynamického chování spin-laserů zahrnující chování inverze populace spinů v polovodičových kvantových jámách, a jejich interakce s vrstvami s porušenou in-plane symetrií (povrch, rozhraní) a 1D periodickými mřížkami na povrchu, iii) vytvoření matematického aparátu pro popis dynamiky struktur s 1D periodickými mřížkami v prostředí MATLAB a Python. Předpokládá se IF publikace a prezentace výsledků na zahraničních konferencích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia27000,-27000,-
3. Materiálové náklady56000,-102093,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby18000,-12000,-
6. Cestovní náhrady79000,-38907,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-