Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/50
Název projektuPříprava kompozitního materiálu na bázi polymer/metalické nanočástice
ŘešitelKonvičková Zuzana Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt se zaměří na procesy optimalizace přípravy nanočástic s antibakteriálními vlastnostmi jako aktivní složky pro přípravu vlákenných membrán s antibakteriálními vlastnostmi. Bude sledován především vliv postupu přípravy na vlastnosti připravených částic - morfologie, fázové složení a stabilita. Během optimalizace přípravy bude využito analytických metod jako elektronová mikroskopie nebo spektroskopické techniky k definování obsahu kovových částic v připravené suspenzi (především stříbrných). Bude rovněž využita technika ICP-MS ke stanovení distribuce velikostí částic.
Připravené nanočástice budou v další fázi řešení projektu zabudovány do polymerních vláken, které budou připravovány v rámci spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci a 4Medi Innovations v Ostravě. V neposlední řadě budou porovnány antibakteriální vlastnosti čistých stříbrných nanočástic v daném koncentračním rozsahu s připravenými vlákny s obsahem těchto nanočástic.
Členové řešitelského týmuKarla Josefusová
Ing. Zuzana Konvičková
Ing. Nikol Křenková
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Ing. Zuzana Vilamová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Konkrétní oblasti výzkumu budou řešeny v následujících bodech:
1) Charakterizace vstupní biomasy vhodné pro biosyntézu metodami FTIR a SEM a její dopad na fázové složení výsledných nanočástic.
2) Optimalizace připraveného vzorku pro měření stability a velikostní distribuce - implementace filtrace před měřením ζ-potenciálu, selekce a identifikace iontů a pevných částic pomocí standardizovaných postupů, ICP-AES a ICP-MS.
3) Charakterizace dalších vlastností nanočástic pomocí TEM, XRD a DLS metodami.
4) Řízené testování antibakteriálních vlastností stříbrných nanočástic s danými koncentracemi ve spolupráci se společností AGEL.
5) Studium materiálových vlastností nanesených částic na polymerní vlákna polymerů např. PCL, PCL/PLA a CAB a jejich vzájemné interakce pomocí metod TEM, SEM a FTIR.

Plánované konkrétní a měřitelné výstupy projektu:
1) Charakterizace vstupní biomasy;
2) Charakterizace připravených stříbrných nanočástic;
3) Vývoj a charakterizace materiálu s obsahem nanočástic využitelného pro jeho antibakteriální vlastnosti;
4) 1-2 články v impaktovaných časopisech;
5) Orální prezentace výsledků na zahraniční konferenci;
6) Podpora experimentální stránky disertační práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia32000,-32000,-
3. Materiálové náklady58000,-48322,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8000,-5350,-
5. Služby58000,-42544,-
6. Cestovní náhrady42000,-69784,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady220000,-
Uznané náklady220000,-
Celkem běžné finanční prostředky220000,-220000,-