Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/47
Název projektuKalibrační a experimentální zařízení pro výzkum a validaci simulačních modelů
ŘešitelRozbroj Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuU konstrukčních návrhů inženýrských děl, jako jsou dopravní a skladovací zařízení sypkých hmot, je dnes trendem vycházet a opírat se o numerické modely DEM simulací. Takto lze zvýšit ekonomickou efektivitu výroby nových, nebo optimalizovat stávající inženýrská díla. Předmětem výzkumu v rámci navrhovaného projektu by měl být návrh kalibračních zařízení, sloužících k výzkumu a optimalizaci vstupních i výstupních parametrů pro metodu diskrétních prvků, s praktickým uplatněním u modelování dopravních a skladovacích systémů.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Diviš
Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
Ing. Lucie Jezerská, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Rostislav Prokeš
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Václav Ruttkay
Ing. František Zádrapa
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvoření metodiky kalibračních experimentů, zabývajících se chováním partikulárních hmot v jednoduchých kalibračních aplikacích. Tyto poznatky budou pak dále sloužit k rozvoji aplikovatelnosti metody DEM pro partikulární materiály, které se v praxi často vyskytují. Výsledky i použitá metodika budou pak prezentovány na konferencích a v odborných článcích.
Harmonogram projektu:
1. čtvrtletí 2018 – Rešerše oblasti metodiky kalibračních experimentů
2. čtvrtletí 2018 – Návrh kalibračních zařízení
3. čtvrtletí 2018 – Konstrukce kalibračních zařízení
4. čtvrtletí 2018 – Zhodnocení experimentů, jejich publikace a využití v praxi

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady44300,-73991,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek33500,-27156,-
5. Služby36000,-19962,-
6. Cestovní náhrady5000,-1691,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19200,-19200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)4000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady192000,-
Uznané náklady192000,-
Celkem běžné finanční prostředky192000,-192000,-