Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/46
Název projektuVýzkum variability EC/OC v ovzduší během inverzního charakteru počasí.
ŘešitelKucbel Marek Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuVýzkum se zaměří na identifikaci forem výskytu uhlíku v prachových částicích (PM10) odebraných během inverzního charakteru počasí. Dlouhodobě zhoršené rozptylové podmínky vedou ke vzniku smogových situací a s tím souvisejícím nárůstem koncentrací prachových částic.
V prachových částicích bude stanovena koncentrace organického (OC) elementárního (EC) uhlíku, black carbon (BC) a případně dalších látek vyskytujících se v prachových částicích. Současně s odběrem prachových částic budou sledovány vybrané meteorologické parametry např. teplota, relativní vlhkost vzduchu, směr větru aj. Získané informace budou sloužit pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší a vlivu meteorologických parametrů během inverzního charakteru počasí a bez inverze.
Projekt je významný z hlediska ochrany lidského zdraví, jelikož nadlimitní koncentrace PM jsou spjaty se zdravotními riziky. Projekt může přispět k identifikaci hlavních zdrojů znečišťování ovzduší během smogových situací a umožnit nastavení účinných nápravných opatření.
Členové řešitelského týmuIng. Michaela Bendová
Ing. Jana Bouchalová, Ph.D.
Ing. Pavel Kantor
Ing. Karla Kryštofová
Ing. Marek Kucbel, Ph.D.
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Michal Šafář
Ing. Kristína Štrbová, Ph.D.
Ing. Barbora Švédová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výzkum variability koncentrace elementárního a organického uhlíku a jejich poměru ovzduší během smogových situací s využitím termicko-optických metod na OC/EC analyzátoru SunSet Laboratories, optických (Aethalometr AE42 Magee Scientific) aj. Během inverze v městském prostředí, dochází v řádu několika málo hodin k významnému nárůstu koncentrací PM, OC, EC, BC až na maximální hodnoty. Pochopení těchto vrcholových kontrastů expozice OC, EC, BC může vést k lepší charakterizaci gradientů znečištění ovzduší, identifikaci zdroje a posouzení meteorologických dopadů na městské koncentrace těchto znečišťujících látek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady37500,-43539,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby60000,-38862,-
6. Cestovní náhrady60000,-75099,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22500,-22500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-