Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/44
Název projektuTeoretická a experimentální analýza optických senzorů založených na povrchové plazmonové rezonanci
ŘešitelTkáčová Iva Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuCíle projektu je možno rozdělit do dvou vzájemně se doplňujících směrů, zaměřených na teoretické a experimentální studium optických senzorů využívajících povrchové plazmonové rezonance (SPR):
1) Teoretická a experimentální analýza nové metody měření disperze kapalných analytů.
2) Teoretická a experimentální analýza nové metody měření malých změn indexu lomu analytu pomocí fázového posuvu indukovaného SPR.
V rámci teoretického přístupu budeme studovat novou metodu měření disperze indexu lomu kapalného analytu. Metoda bude vycházet z SPR jevu v Kretschmannově uspořádání a pro daný úhel dopadu a danou plazmonickou strukturu (hranol ze skla SF10, tenké vrstvy chromu a zlata na skle SF10) bude určována poloha minima ve spektru odrazivosti (tzv. dipu). Změna polohy dipu v závislosti na úhlu dopadu poslouží k určení disperze indexu lomu kapalného analytu. Nejprve bude provedena teoretická analýza této metody pro analyt známé disperze. Následně bude experimentálně ověřena funkčnost této metody při měření disperze indexu lomu různých analytů (voda, etanol, různé roztoky etanolu ve vodě).

Dále bude provedena teoretická a experimentální analýza nové metody měření malých změn indexu lomu analytu pomocí fázového posuvu indukovaného SPR. Jedná se tedy o analýzu velmi citlivého refraktometru pracujícího na principu interference ve spektrální oblasti a detekující malé fázové změny. Metoda využívá polarimetrickou sestavu se zdrojem bílého světla, dvojlomným krystalem a spektrometrem. Pro daný úhel dopadu bude určována spektrální fázová funkce a z ní pro jednu vlnovou délku její změna se změnou indexu lomu analytu. Nejprve bude provedena teoretická analýza této metody pro analyty s malými rozdíly indexu lomu (roztoky etanolu ve vodě). Následně bude experimentálně ověřena funkčnost této metody pro vhodné analyty.
Členové řešitelského týmuIng. Iva Tkáčová, Ph.D.
Bc. Jakub Chylek
Ing. Roman Kaňok
Ing. Jakub Kolář
Ing. Zdeněk Wilček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním úkolem projektu je zapojení řešitelky a studentů do řešení problematiky optických senzorů indexu lomu kapalných analytů založených na povrchové plazmonové rezonanci (SPR). Plánované výstupy projektu lze rozdělit do následujících bodů:


1) Publikace v časopise s impakt faktorem zaměřená na analýzu a realizaci nové metody měření disperze kapalných analytů.
2) Publikace v časopise s impakt faktorem zaměřená na analýzu a realizaci nové metody měření malých změn indexu lomu kapalných analytů.
3) Prezentace výsledků zaměřených na analýzu a realizaci nových metod měření disperze a malých změn indexu kapalných analytů v rámci mezinárodních SPIE konferencí: Photonics Europe - Strasbourgh 2018, Czech-Polish-Slovak optical conference - 2018. Dále budou výsledky průběžně prezentovány na seminářích Katedry fyziky a na konferencích FEI.

Zdůvodnění financí:
Stipendia - 70.400 Kč

Materiál - 33 tis. Kč (mechanické prvky - držáky, svorky, kancelářské potřeby, tonery)

Drobný hmotný a nehmotný majetek - 115 tis. Kč

Služby - 39.400 Kč (vložné na konference: Photonics Europe, Strasbourgh 2018, Czech-Polish-Slovak optical conference 2018; ostatní služby, korektury AJ)

Cestovní náhrady - 44 tis. Kč (cestovné na Photonics Europe, Strasbourgh 2018, Czech-Polish-Slovak optical conference 2018, konzultace se splupracujícími pracovišti (Brno, Praha,...))

Doplňkové (režijní) náklady - 35.200 Kč (režijní náklady fakulty)

Konference - 15 tis. Kč (náklady na organizaci studentské vědecké konference s prezentací dosažených výsledků)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70400,-70400,-
3. Materiálové náklady33000,-32237,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek115000,-123598,-
5. Služby39400,-43318,-
6. Cestovní náhrady44000,-36472,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35200,-35200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-10775,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady352000,-
Uznané náklady352000,-
Celkem běžné finanční prostředky352000,-352000,-