Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/38
Název projektuTermické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí IV
ŘešitelObalová Lucie prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt navazuje na téma řešené v minulých třech letech a je zaměřen na výzkum termických a biochemických metod odstraňování a energetického využití odpadů, na výzkum procesů odstranění a využití vedlejších produktů termických metod a na studium vlivu uvedených metod na životní prostředí. Při termických metodách dochází k působení na odpadní látku (resp. palivo) teplotou přesahující meze její chemické stability, popřípadě ke spolupůsobení teploty a kyslíku v prostředí s regulovaným obsahem kyslíku; pod tento pojem lze zahrnout procesy spalování, zplyňování, pyrolýzu, plazmové procesy apod. Uvedené termické metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, vznikají při nich vedlejší produkty, jimiž jsou tuhé zbytky (popel, struska), znečištěné plynné a kapalné látky. V rámci projektu budou řešeny zejména postupy pro využití vznikajících tuhých zbytků, postupy pro čištění znečištěných procesních plynů (katalyticky, fotokatalyticky, adsorpcí na pevný sorbent apod.) a vod. Termické metody odstranění odpadů a dalších průmyslových procesů mají rovněž nežádoucí dopady na životní prostředí, které budou analyzovány a monitorovány za pomocí bezpilotních leteckých systémů a biomonitoringem ovzduší.
Členové řešitelského týmuIng. Naghmeh Aboualigaledari
Ing. Nela Ambrožová, Ph.D.
Ing. Tereza Bajcarová
Ing. Jiří Burda
Ing. Denisa Čižíková
Bc. Aneta Davidová
Ing. Miroslava Edelmannová, Ph.D.
Ing. Jana Fojtášková
Bc. Tomáš Glac
Bc. Lucie Jarolímová
Ing. Tomáš Kiška
Bc. Nikola Veverková
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Dominika Marková
Ing. Svatopluk Michalik
Bc. Monika Nogolová
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Jakub Oprštěný
Bc. Kristýna Plánková
Ing. Tomáš Prostějovský
Ing. Adrian Pryszcz
Bc. Martina Šindlářová
Ing. Svetlana Sorokina
Bc. Jakub Starostka
Ing. Vladislav Svozilík
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Bc. Kateřina Tomšejová
Bc. Tereza Valová
Adéla Vocetková
Bc. Zdeněk Zikmund
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu vycházely z problematiky odstraňování a energetického využití odpadů, případně dalších průmyslových technologií, mající negativní vliv na složky životního prostředí. Na naplnění cílů projektu se budou podílet výzkumné týmy zabývající se dotčenými oblastmi výzkumu, s možností využití špičkové výzkumné infrastruktury. Základními cíli projektu bylo:
1. zvýšení účinnosti energetického využití odpadů termickými (spalování, pyrolýza) a biochemickými metodami (anaerobní digesce):
a) Spalování odpadů
b) Mikrovlnná pyrolýza odpadní biomasy
c) Suché reformování uhlovodíků
d) Recyklace odpadních polymerů pomocí termochemických a katalytických procesů
e) Anaerobní digesce bioodpadů

2. zvýšení účinnosti a vývoj nových technologií čištění ovzduší, čištění odpadních vod a využití odpadních materiálů:
a) Fotokatalýza
b) Katalytické čištění odpadních plynů
c) Monitoring kvality vod
d) Snížení znečištění odpadních vod trichlorethylenem z výroby kaprolaktamu
e) Využití tuhých zbytků po spalování odpadů

3. analýza a monitoring nežádoucích dopadů průmyslového znečištění na životní prostředí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia250000,-250000,-
3. Materiálové náklady200000,-129155,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek70000,-64124,-
5. Služby50000,-245729,-
6. Cestovní náhrady151000,-31992,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory79000,-79000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady800000,-
Uznané náklady800000,-
Celkem běžné finanční prostředky800000,-800000,-