Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/34
Název projektuAnalýza komplexních modelů finančních aktiv včetně optimalizačních úloh
ŘešitelTichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na analýzu komplexních modelů finančních aktiv s optimalizacemi, jako je výběr optimálních aktiv k investování, optimalizace derivátových pozic, optimalizace parametrů klouzavých průměrů, optimalizace síťových modelů apod.
Přitom dojde ve smyslu předchozích projektů k zohlednění reálných tržních anomálií i principu arbitráže s pozorností upřenou rovněž na modely z obecné skupiny modelů Lévyho typu a stabilních rozdělení pravděpodobnosti. Projekt tudíž navazuje na projekty řešené v předchozích letech, zejména 2015 (Analýza složených Lévyho modelů při finančním modelování), 2016 (Analýza modelů finančních aktiv při zohlednění tržních anomálií a (ne)možnosti arbitráže) a 2017 (Analýza portfoliových modelů při zohlednění reálných tržních charakteristik).

Zatímco předchozí projekty byly nejprve zaměřeny na samotný odhad finančního rizika [2, 9, 11-13, 28-33], následně na podrobnější posouzení, jak účinné jsou vybrané modely pri odhadnu příslušných skupin finančních rizik [1, 6, 8, 10, 14, 16, 19, 21-27], a to jak u finančních (banky, pojišťovny), tak nefinančních společností, specifikaci parametru volatility [3, 5, 7, 15, 17, 18, 20] a nakonec i na možnosti simulace náhodných veličin, se zřetelem na Lévyho modely [4, 34-38], a následnou aplikaci generovaných scénářů [39-45] a jejich dopad na vybrané aplikace, na což navázala analýza potřeby složených modelů a jejich vlivu na řešení vybraných vybraných problémů [46-52] a v neposlední řadě i problematiku tržních anomálií [53-56].

V rámci řešení předchozích projektů a přípravy publikací se řešitelský tým setkal s celou řadou optimalizačních problémů, u kterých lze předpokládat efektivní řešení při využití komplexních modelů, včetně případného zohlednění existence entit, které sice jsou nenasycené, ale nutně ne rizikově averzní. V bezprostředně předcházejícím projektu byla pozornost zaměřena na individuální zdroje rizika a nejistoty a následně vliv tržních anomálií. Smyslem tohoto projektu a predmětem jeho výzkumu bude navázat na předchozí výsledky a podrobněji analyzovat jednotlivé finanční problémy.

Připomeňme, že jak základní model sestavení optimálního portfolia, tak kupříkladu modely pro oceňování jednoduchých opcí jsou postaveny na principech normálního rozdělení (uvažuje se tedy jen s prvními dvěma momenty - střední hodnota a rozptyl) a lineární závislosti. Dalším klíčovým předpokladem je, že veškeré entity jsou rizikově averzní. Reálné tržní podmínky jsou oproti tomu typické šikmostí i dodatečnou špičatostí tržních výnosů i nelineární a nesymetrickou závislostí, viz některé poznatky publikované v [44, 47, 50], které podporují potřebu využití složených modelů a komplexněji pojatých měr závislosti (tzv. concordance či association measures), případně kopula funkcí. To následně vede ke skutečnosti, že se některé entity nechovají dle předpokladů averze k riziku, případně nesledují principy racionálního rozhodování.

Činnosti výzkumu budou rozděleny dle kalendářních čtvrtletí takto: studium literatury, rozšíření datové základny, tedy kotací finančních instrumentů, a práce s nimi (1. čtvrtletí); studium literatury, sestavení jednotlivých typů modelu (2. čtvrtletí); studium literatury a vyhodnocení vybraných postupů, zejména v bankovnictví a při hedgingu (3. čtvrtletí); formulace ucelených výsledků řešení projektu (4. čtvrtletí).

V jednotlivých etapách řešení projektu budou při řešení vybraných problémů finančního modelování analyzovány jak klasické postupy a metody jako základ pro porovnání (normální rozdělení, mean-variance přístup, lineární závislost), tak jejich zdokonalení, které umožnuje lépe vystihnout skutečné vlastnosti finančních veličin (výnosu) a přesněji zkoumat optimalizační úlohy.

[1] Tichý, T. Lévy Processes in Finance: Selected applications with theoretical background. SAEI, vol. 9. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. (173 p.)
[2] Tichý, T. Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. SAEI, vol. 6. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. (216 p.)
[3] Cielepová, G., Tichý, T. Interesting findings about risk estimation and backtesting at European FX rate market. In: R. Matoušek, D. Stavárek. Financial Integration in the EuropeanUnion, 189-207 pp. Routledge London, 2012.
[4] Kresta, A., Matušková, P., Tichý, T. Backtesting results of international portfolio for an insurance company. Actual Problems of Economics 3 (2), 146-154, 2013.
[5] Stiborová, E., Sznapková, B., Tichý, T. The power of subordinated lévy models to depict the arrival of innovative information at world FX market. Pakistan Journal of Statistics 28 (5), 777-792, 2012.
[6] Kopa, M., Tichý, T. Concordance Measures and Second Order Stochastic Dominance – Portfolio Efficiency Analysis. E&M Economics and Management 15 (4), 110-120, 2012.
[7] Kresta, A., Tichý, T. Odhad tržního rizika na bázi Lévyho modelů a časový horizont. E&M Economics and Management 15 (4), 147-159, 2012.
[8] Kresta, A., Tichý, T. International Equity Portfolio Risk Modeling: The case of NIG model and ordinary copula functions. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance 61 (2), pp. 141-151, 2012.
[9] Holčapek, M., Tichý, T. A smoothing filter based on fuzzy transform. Fuzzy sets and systems 180 (1), pp. 69–97, 2011.
[10] Cielepová, G., Tichý, T. The implication of the security type for efficient risk measuring. Actual Problems of Economics 2 (12), pp. 144–151, 2011.
[11] Kresta, A., Petrová, I., Tichý, T. Innovations at financial markets: How to model higher moments of portfolio distribution. Actual Problems of Economics 1 (12), pp. 59-71, 2010.
[12] Tichý, T. Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů. Politická ekonomie 58 (4), pp. 504–521, 2010.
[13] Holčapek, M., Tichý, T. A probability density function estimation using f-transform. Kybernetika 46 (3), pp. 447–458, 2010.
[14] Holčapek, M., Tichý, T. Option Pricing with fuzzy parameters via Monte Carlo simulation. Communications in Computer and Information Science, 211(1), pp. 25–33, 2011.
[15] Kresta, A., Tichý, T. Some results on foreign equity portfolio risk backtesting via Lévy ordinary copula model. Journal of competitiveness. 4 (2), pp. 85-96, 2012.
[16] Ortobelli, S., Tichý, T. (2011). On the impact of association measures within the portfolio dimensionality reduction problém. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues 14 (4), pp 257–264, 2011.
[17] Tichý, T. (2012). Some findings about risk estimation and backtesting at the world FX rate market. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Karviná: Slezská univerzita, 2012. (pp. 897-902).
[18] Tichý, T. Some results on pricing of selected exotic options via subordinated Lévy models. In: Řízení a modelování finančních rizik – Managing and Modelling of Financial Risks, Ostrava, 2012. (pp. 610–617)
[19] Kopa, M., Tichý, T. Efficiency of several risk minimizing portfolios. In Proceeding of Quantitative Methods in Economics (Multiple criteria decision making), Bratislava, May 30 – June 01, 2012. (120–125 pp.)
[20] Tichý, T., Holčapek, M. The Case of Imprecisely Stated Volatility: A Fuzzy-Random Approach to Option Pricing. In: Stavárek, D., Vodová, P. (ed.). Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karvina: Silesian University, 2012. (121–129 pp)
[21] Cielepová, G., Tichý, T. Backtesting results and the type of the security. Liberecké ekonomické fórum, Liberec, CZ, September 19-20, 2011. (488–496 pp.)
[22] Holčcapek, M., Tichý, T. (2011). Statistical analysis of a smoothing filter based on fuzzy transform. In Proceedings of the 7th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011) and LFA-2011, Advances in Intelligent Systems Research, pp 472– 479. Atlantis Press, 2011.
[23] Holčapek, M., Tichý, T. (2011). A comparison of smoothing filter based on fuzzy transform and Nadaraya-Watson estimators. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: Professional Publishing, 2011. (pp. 260-265).
[24] Kresta, A., Tichý, T. (2011). International equity risk modeling by NIG model. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: Professional Publishing, 2011. (pp. 401-406).
[25] Tichý, T., Holčapek, M. (2011). Simulation methodology for financial assets with imprecise data. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: VŠE Praha, 2011. (pp. 709-714).
[26] Tichý, T. Risk estimation and backtesting at European FX rate market. In: Financial management of firms and financial institutions, Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2011. (pp 532–542.)
[27] Kresta, A., Tichý, T. (2011). Backtesting of portfolio risk in terms of ordinary Lévy copula model. In Jirčíková, E. et al. Finance and the performance of firms in science, education and practice. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2011, pp 303-310.
[28] Kresta, A., Tichý, T. (2011). Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model. In Jedlička, P. Hradec Economic Days 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, pp 161–165.
[29] Havlický, J., Tichý, T. (2010). Operational risk – bottom up approach by copulas. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics. Ceské Budejovice: JCU, 2010. (pp. 220–225).
[30] Holčapek, M., Tichý, T. (2010). Smoothing of financial data by a filter based on fuzzy transform. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Ceské Budejovice: JCU, 2010. (pp. 244–249).
[31] Tichý, T. (2010). Market risk backtesting via Lévy models and parameter estimation. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics. Ceské Budejovice: JCU, 2010. (pp. 634–639).
[32] Gurný, P., Tichý, T. Estimation of PD implied by a scoring model for Czech banks. In: Stavárek, D. and Vodová, P. (ed.) Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, 2010.
[33] Kresta, A., Petrová, I., Tichý, T. The Determination of Solvency Capital Requirement for Market Risk of Insurance Company by Copula Approach. In: Stavárek, D. and Vodová, P. (ed.) Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, 2010. pp. 116-128.
[34] Holčapek, M., Tichý, T. Option pricing with simulation of fuzzy stochastic variables. Liberec economic forum, Sychrov, CZ, September 16-17, 2013. (204–211 pp.)
[35] Holčapek, M., Tichý, T. Imprecise input data and option valuation problem. Mathematical Methods in Economics, VSPJ: Jihlava, 2013. (pp. 273-278)
[36] Angelleli, E., Ortobelli, S., Tichý, T, Toninelli, D. International portfolio selection with Markov processes and liquidity constraints. Mathematical Methods in Economics, VSPJ: Jihlava, 2013. (pp. 7-12)
[37] Petronio, F, Ortobelli, S., M., Tichý, T. Multivariate stochastic orderings consistent with preferences and their possible applications. Mathematical Methods in Economics, VSPJ: Jihlava, 2013. (pp. 724-729)
[38] M. Holčapek, T. Tichý. An application of a fuzzy smoothing filter for F rates. International journal of information and education technology 3 (5), 578-581.
[39] Kopa, M., Tichý, T. Comparison of mean-risk efficient portfolios in Asia-Pacific capital markets. Emerging Markets Finance and Trade, January–February 2014, Vol. 50, No. 1, pp. 226–240.
[40] Kopa, M., Tichý, T. No arbitrage condition of implied volatility and bandwidth selection. Anthropologist 17 (3): 751-755, 2014.
[41] Stiborová, E., Sznapková, B., Tichý, T. Comparison of market risk models with respect to suggested changes of Basel Accord. Acta Oeconomica 64: 255-272, 2014.
[42] Ortobelli, S., Tichý, T., Petronio, F. (2014). Dominance among financial markets. WSEAS transactions on business and economics 11: 707-717.
[43] Cassader, M. Valuation of financial derivatives. ECON – Journal of Economic, Management and Business 24 (3): 131-140 (2014).
[44] Hozman, J., Tichý, T. Black–Scholes option pricing model: Comparison of h-convergence of the DG method with respect to boundary condition treatment. ECON – Journal of Economic, Management and Business 24 (3): 141-152 (2014).
[45] Holčapek, M., Tichý, T. Discrete Fuzzy Transform of Higher Degree. Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. IEEE, 2014. s. 604-611.
[46] Toloo, M., Tichý, T. Two alternative approaches for selecting performance measures in data envelopment analysis. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation 65 (April), 2015, 29-40.
[47] Ortobelli, S., Tichý, T. On the impact of semidenite positive correlation measures in portfolio theory. Annals of operations research 235: 625-652, 2015.
[48] Barak, S., Dahooie, J.H., Tichý, T. Wrapper ANFIS-ICA method to do stock market timing and feature selection on the basis of Japanese Candlestick. Expert Systems with Applications 42 (23): 9221-9235.
[49] Giacometti, R., Ortobelli, S., Tichý, T. Portfolio selection with uncertainty measures consistent with additive shifts. Prague Economic Papers 24 (1): 3-16, 2015.
[50] Tichý, T., Kopa, M., Vitali, S. The bandwidth selection in connection to option implied volatility extraction. Liberec Economic Forum, 201-208pp, Liberec: TUL, 2015.
[51] Holčapek, M., Tichý, T. Backtesting of value at risk with fuzzy-stochastic variables. Mathematical Methods in Economics, 255-260pp, Plzeň: UWB, 2015.
[52] Ortobelli, S., Tichý, T., Lando, T., Petronio, F. Parametric assymptotic portfolio decisions. Mathematical Methods in Economics, 590-595pp, Plzeň: UWB, 2015.
[53] Kresta, A., Tichý, T. Selection of efficient market risk models: Backtesting results evaluation with DEA approach. Computers & Industrial Engineering. Available online in July 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2016.07.017.
[54] Ortobelli, S., Lando, T., Petronio, F., Tichý, T. Asymptotic multivariate dominance: a financial application. Methodology and Computing in Applied Probability 18 (4), 1097-1115.
[55] Ortobelli, S., Cassader, M., Vitali, S., Tichý, T. Portfolio selection strategy for the fixed income markets with immunization on average. Annals of Operations Research. Available online in June 2016.
[56] Ortobelli, S., Lando, T., Petronio, F., Tichý, T. Asymptotic stochastic dominance rules for sums of i.i.d. random variables. Journal of Computational and Applied Mathematics 300, 432-448, 2016.
Členové řešitelského týmuSasan Barak, M.Sc.
Ing. Jiří Branžovský
Bc. Marlene Brišová
Bc. Shufan Chen
Ing. Minyi Dong
Ing. Hana Dvořáčková
Ing. Xiaoshan Feng
Bc. Xiaoxiao Feng
Ing. Lun Gao
Ing. Biwei Guan
doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Bc. Jan Kubečka
Fabio Giovanni Lamantia, Ph.D.
Dr. Tommaso Lando
Bc. Anni Li
Bc. Yuling Li
Ing. Lukáš Lutera
Bahate Maidiya
Ing. Garegin Minasjan
Ing. David Neděla
Ing. Michal Ondruš
Dr. Sergio Lozza Ortobelli
Davide Radi, Ph.D.
Bc. Liuli Shi
Bc. Filip Soška
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Gabriele Torri, Ph.D.
Bc. Petr Uvíra
Ing. Anlan Wang
Ing. Nan Wang
Bc. Linjing Wu
Wei Wu
Bc. Nina Zivčáková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je podrobně analyzovat využití komplexních modelů finančních aktiv s optimalizacemi, jako je výběr optimálních aktiv k investování, optimalizace derivátových pozic, optimalizace parametrů klouzavých průměrů, optimalizace síťových modelů apod., při zohlednění skutečnosti, že ne všechny tržní entity jsou rizikově averzní. Pozornost tak přirozeně bude zaměřena na celou řadu úloh, včetně sestavení portfolia, odhadu rizika, oceňování a zajištění.

Vzhledem ke složení řešitelského kolektivu budou jednotlivé metody a modely aplikovány v následujících směrech:
1. formulace jednotlivých typů modelů a odhad jejich parametrů (Barak, Garegin, Lando, Li, Ortobelli, Tichý),
2. aplikace ve firemním sektoru (Dvořáčková, Kresta, Ondruš, Tichý),
3. aplikace ve finančním sektoru (Branzovsky, Dong, Lun, Wang, Torri, Tichý).

Pruběžné výsledky projektu budou postupně předneseny na mezinárodních konferencích (EWGFM jaro/ léto, IEEE, NUAN, ICOI, IORS, MME, ABEAI, QMF, CFE, apod.) a publikovaný ve sbornících (včetně sborníků z konferencí sledovaných v databázi společnosti Thomson Reuters). Pokročilé výsledky řešení projektu budou nabídnuty k publikaci do některého z kvalitních časopisů, nicméně vzhledem k charakteru a náročnosti recenzního řízení nelze očekávat jejich publikaci v prvním roce řešení projektu, stejně jako nelze zaručit, že do konce řešení projektu budou výsledky z konferencí zavedeny do databáze WoS. Výsledky jsou obecně plánovány zejména v anglickém jazyce.

Kvantifikaci výsledků lze shrnout následovně:
1. 10 vystoupení v angličtině na zahraničních konferencích, případně zavedených mezinárodních konferencích, které se odehrávají na území České republiky či Slovenska;
2. 10 článků ve sbornících, které jsou zařazovány do databáze WoS. Pozn.: Vzhledem k náročnosti administrativního zpracování se publikace objevují v on-line databázi s půlročním až ročním zpožděním;
3. předložení 4 článků do impaktovaných časopisů dle WoS, případně Scopusu. Pozn.: Neboť články budou výsledkem řešení projektu, lze předpokládat jejich předložení do recenzního řízení v průběhu léta či spíše podzimu roku řešení, publikaci po případném zapracování připomínek recenzentů pak mohou vyjít i v průběhu roku dalšího;
4. zpracování relevantních výpočetních či teoretických částí pro minimálně 5 závěrečných prací.

Klíčové výstupy projektu tak budou publikovány v alespoň 4 článcích Jimp a 10 článcích ve sbornících ve WoS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
54000,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti14000,-13600,-
2. Stipendia101000,-101000,-
3. Materiálové náklady59000,-62066,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-5184,-
5. Služby53000,-47981,-
6. Cestovní náhrady164000,-171169,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory49000,-49000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady490000,-
Uznané náklady490000,-
Celkem běžné finanční prostředky490000,-490000,-