Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/33
Název projektuŘešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru
ŘešitelJirásek Jakub doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuŘešení projektu spočívá v paralelní práci ve šesti na sobě nezávislých segmentech geologických věd.

BLOK 1: Geologický vývoj v Západních Karaptech: paleoenvironmentální, stratigrafické interpretace, moderní metody – geochemie, astrostratigrafie. Základní výzkum se zaměřením na otázky sedimentologické, stratigrafické, paleoekologické, případně paleogeografické se zaměřením na výskyt a důvody vzniku sedimentů bohatých na organickou hmotu (černé břidlice tvořící oceánské anoxické eventy - OAE) a náhlý environmentální zvrat v oceánech za vzniku pestře zbarvených sedimentů (křídové pestré vrstvy – CORB). Výzkum bude rovněž zaměřen na poznání vlivu podmořského vulkanismu doprovázející sedimentaci černých břidlic.

BLOK 2: Případové studie v různých inženýrskogeologických prostředích. Součástí řešení budou také geodynamické procesy, které mají konkrétní vliv na inženýrské objekty.

BLOK 3: Surovinová a energetická základna České republiky v kontextu Evropy a světa. Česká republika je podobně jako další evropské země závislá na dovozu značného množství nerostných surovin a produktů z nich. Významná je prakticky úplná závislost na dovozu stěžejních energetických surovin (ropa, zemní plyn) a také řady rudních surovin, klíčových pro domácí průmysl (např. železo, hliník, měď). O to významnější je objektivní pohled na ložiska nebo zdroje některých surovin, která jsou stále těžena a poskytují suroviny domácímu zpracovatelskému průmyslu i na export. Konkrétně budou řešeny otázky týkající se ložisek lithia a jílových surovin a státní politika ve vztahu k jejich možnému využití.

BLOK 4: Mineralogie a petrografie Českého masivu a Západních Karpat. Řešenými problémy budou zejména tři oblasti. 1. existence řady oxidických fází s významným podílem manganu, které byly dříve z důvodu obtížné identifikace řazeny do skupinových (a dnes neplatných) názvů psilomelan pro tvrdé oxidy a wad pro měkké/práškovité oxidy, 2. mineralogie a petrografie hornin těšínitové asociace. V tomto případě půjde o kombinovaný terénní a laboratorní výzkum vedoucí k lepšímu pochopení magmatických a postmagmatických proces spojených s těmito dodnes nedokonale definovanými horninami severní Moravy a Polska, 3. mineralogická charakteristika „opálových“ poloh v menilitovém souvrství Vnějších Západních Karpat.

BLOK 5: Modelování magnetických zdrojů v podloží JV svahů Českého masívu, moravsko-slezského kulmu a moravo-silezika.

BLOK 6: Výzkum tepelných vodivostí injektážních směsí v kontextu s kolektorskými vlastnostmi horninového masívu. Na základě provedené rešerše bylo zjištěno, že v současné době není na území ČR prováděn výzkum, který by se zabýval stanovením tepelně vodivostních vlastností hornin a injektážních směsí. Podobně nebylo toto zjištěno ani v dostupné zahraniční literatuře. Jen v omezené míře se provádí pouze laboratorní výzkum tepelné vodivosti λ a měrné tepelné kapacity cp na standardizovaných vzorcích.
Členové řešitelského týmuIng. Yvon Bakadila Mona
Ing. Andrea Bašová
prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Mgr. Tereza Kurková
Mgr. Monika Chmelíková
Ing. Denisa Cviklová
Ing. Pavlína Rybová, Ph.D.
Ing. Blažena Wertichová
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Ing. Eliška Jurková
Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Ing. Petr Koleňák
Ing. Matěj Křístek
Bc. Zbyněk Kristoň
Ing. Jan Kubáč
Ing. Libor Lenža
Ing. Ondřej Malek
prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Mgr. Anastasiia Melnyk
Ing. Aneta Minaříková
Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Ing. Eliška Polášková
Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Ing. Martin Přibil
Ing. Jakub Ryba
prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Ing. Richard Štaffen
Ing. Stanislav Štábl
Ing. Petr Stelmach
Ing. Markéta Vojnarová
Ing. Roman Vokatý
Ing. Jiří Wlosok
Shuran Yang
Ing. Jan Zahradník
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu

BLOK 1:
Při řešení budou použity moderní metody chemostratigrafie a astrostratigrafie, korelované tradiční paleontologií. Snahou bude aplikovat nové metodické postupy na přístrojovém vybavení laboratoří institutu a rozvoj nových metod využitelných při dalším výzkumu pracoviště. Cíle projektu je možno definovat následovně: dokumentace vhodných odkryvů a odběr vzorků, vyhodnocení výbrusů, složení hornin, obsahu CaCO3, TOC (laboratoře Institutu geologického inženýrství), na vhodných profilech vyhodnocení izotopů C a O (laboratoře ČGS Praha) především pro paleoekologické a stratigrafické interpretace (laboratoře ČGS Praha), paleoenvironmentální interpretace prostředí a vztah k ukládání organického uhlíku v mořských sedimentech, vyhodnocení organických facii, vyhodnocení typu kerogenu. Téma vychází z dlouhodobých výzkumných aktivit řešitele a rozšiřuje dosavadní poznatky o aplikaci nových postupů.

BLOK 2: Inženýrskogeologická prostředí budou představovat většinou různé geotechnické typy geologických těles s rozdílnou genezí. Studované geodynamické procesy budou jak přírodního, tak i antropogenního původu. Kritériem výběru lokalit a případových studii bude vědecká přínosnost a zajímavost pro vědecké účely v oboru inženýrské geologie. Bude se jednat o lokality jak v České republice i v zahraničí.

BLOK 3: Konkrétně budou řešeny otázky ložisek lithia jako jedné z našich velmi diskutovaných nerostných surovin.

BLOK 4: Mineralogie oxidických fází bohatých manganem bude řešena na muzejních vzorcích, které již většinou byly získány v minulých letech a jsou v majetku řešitelů. Jejich analýza bude spočívat v práškové rentgenové difkrakční analýze, v případě potřeby kombinované s chemickou mikroanalýzou vzorků pomocí elektronové mikrosondy (EDX režin na HGF, WDX na PřF MU Brno). Mineralogie "opálových" poloh v menilitovém souvrtství bude sledována pomocí práškové rentgenové difkrakční analýzy, v případě potřeby v kombinaci s infračervenou a ramanovou spektroskopií. Mineralogie a petrografie hornin těšínitové asociace bude řešena klasickými mineralogickými a petrografickými metodami, s inovativním izotopickým U-Pb datováním apatitu a kalcitu (laboratoře v USA a Německu).

BLOK 5: Bude realizováno v kombinaci GRAV/Mag data a verifikováno pomocí dostupných seismických profilů a karotážní s hlubokých vrtů. Vzhledem k dostupnosti dat o recentních pohybových tendencích (GNSS rychlosti, opakovaná nivelace – RVM), morfotektonice a seismicitě území bude při interpretacích zohledňován neotektonický až recentní pohled na vývoj území a vztah hlubinných magnetických zdrojů k hlavním geologickým jednotkám a jejich tektonickým rozhraním.

BLOK 6: Cílem výzkumu je zjistit chování vybraných injektážních směsí za různých teplotních stavů v různém geologickém prostředí.


Předpokládané výsledky a výstupy:

Publikování dosažených výsledků v odborném tisku s IF (Web of Science) nebo SCOPUS. Je předpoklad 6 publikací s IF a 6 publikací registrovaných v databázi SCOPUS. Dále se předpokládá publikování konferenčních příspěvků, možné vytvoření aplikovaných výsledků a podpora závěrečných prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia315000,-
3. Materiálové náklady143922,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek139516,-
5. Služby598405,-
6. Cestovní náhrady153157,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory150000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady1500000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky1500000,-