Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/31
Název projektuStudium vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy nerostných surovin
ŘešitelKovaříková Hana Mgr. Bc.
Školitel projektudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude sledování vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy nerostných surovin vedoucí k rozvoji nových biotechnologických procesů. Podle přírodních zdrojů v České republice spojených s jejich těžbou a zpracováním v minulosti i nedávné době, je znečištění životního prostředí kovy vážným problémem, který negativně ovlivňuje přírodní ekosystémy i lidskou populaci. Na druhé straně představuje velký potenciál pro studium vzájemných interakcí mezi mikroorganismy a kovy při využití klasických metod úpravy nerostných surovin. V projektu se bude studovat mikrobiální akumulace, sorpce a srážení kovů z výluhů a budou se navrhovat nejlepší podmínky pro biotechnologické zpracování vybraných nerostných surovin. K tomu bude zapotřebí provedení celé řady analýz, které budou prováděny jak na pracovištích HGF, ale také mimo Univerzitu.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Bc. Šárka Dvořáková
Ing. Jana Hofmanová
Ing. Sarah Janštová
Mgr. Bc. Hana Kovaříková
Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Ing. Nikola Prokopová
Ing. Dana Rouchalová
Ing. Kamila Rouchalová
doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Ing. Věra Vrlíková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt je zaměřen na sledování vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy nerostných surovin. Během projektu proběhnou chemické a mineralogické analýzy vzorků vybraných lokalit v České republice. Také proběhne charakterizace vybraných druhů mikroorganismů. Hlavním záměrem bude zdokumentovat procesy rozpouštění kovů a jejich následná bioakumulace, která může sloužit jako základ nových biotechnologických metod zpracování nerostných surovin. Charakteristika vlastností mechanismů je nezbytná k pochopení biotechnologických procesů pro jejich další optimalizaci a praktické využití.
Výsledky základního výzkumu budeme prezentovat v podobě článku v impaktovaném časopise popř. článků v časopisech indexovaných databází WoS a Scopus (Przemysl chemiczny). Dále budeme prezentovat výsledky na mezinárodních konferencích a to na 22nd Conference on Environment and Mineral Processing (Ostrava), Vienna GREEN Conference 2018, Chemistry for Agriculture. Leden až květen 2018 proběhne sběr a příprava vzorků nerostných surovin. Od března do května 2018 bude probíhat příprava mikroorganismů, to znamená základní izolace kmenů. Od května do října proběhnou experimenty bioloužení a vyhodnocování výsledků, současně s publikační činností. Závěrem roku (prosinec) vyhodnotíme projekt závěrečnou zprávou.

Podrobný rozpočet
Osobní náklady celkem Z toho: 0,00 Kč
Stipendia dle zákona č.111/1998 sb., §91, odst.2 písm. b), c), e): 50 000,00 Kč
Kovaříková Hana, Rouchalová Dana, Rouchalová Kamila, Janštová Sarah, Vrlíková Věra, Jana Hofmanová, Dvořáková Šárka, Prokopová Nikola
Materiálové náklady: 40 000,00 Kč
filtrační papíry, odměrné válce, Erlenmayerovy baňky, silikonové hadice, spojky rozpojitelné, Petriho misky, kádinky, vzorkovnice, Pasteurovy pipety, osobní ochranné pracovní pomůcky, odměrné sklo, zkumavky
Drobný hmotný a nehmotný majetek: 10 000,00 Kč
Sampling assembly (BioFlo/CelliGen 310 Replacement Parts)
Služby: 35 000,00 Kč
překlady článků, vydání článků v časopise, vložné na konference
Cestovní náhrady: 25 000,00 Kč
konference Biotechnology and Metals a Vienna GREEN Conference 2018
Doplňková (režijní) náklady max. do výše 10 % poskytnuté podpory: 20 000,00 Kč
Konference (max. do výše 10 % poskytnuté podpory): 20 000,00 Kč
22nd Conference on Environment and Mineral Processing (Ostrava)
Investice: 0,00 Kč

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady40000,-26031,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-18274,-
5. Služby35000,-38887,-
6. Cestovní náhrady25000,-27808,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-19000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-