Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/27
Název projektuMožnosti zvýšení obsahu humusu v orné půdě pomocí aplikace produktů úpravy a zpracování biologicky rozložitelných odpadů
ŘešitelMudruňka Jaroslav Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuKvalita půdy je obecně chápána jako schopnost půdy fungovat v hranicích ekosystému a udržovat jeho produktivitu, zajišťovat kvalitu životního prostředí a podporovat zdravý vývoj rostlin a živočichů. Nejúrodnější částí půdy je humus, který je tvořen zbytky rostlinných a živočišných organismů, které jsou v různém stupni rozkladu a s půdou jsou v různém stupni smíšené. V souvislosti s úbytkem humusu v orné půdě dochází ke stále výraznějšímu snižování kvality půdy a její degradaci včetně úbytku organických látek a živin a hlubokého útlumu činnosti edafonu.
Předmětem výzkumu je posouzení možnosti aplikace produktů vhodného zpracování různých druhů biologicky rozložitelných odpadů (kompostárenské substráty apod.) na ornou půdu s cílem její regenerace prostřednictvím zvýšení obsahu humusu.
Členové řešitelského týmuBc. Miroslav Dvořák
Ing. Beáta Korandová, Ph.D.
Ing. Lenka Hanuliaková
Bc. Kateřina Kalinová, DiS.
doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Bc. Vladěna Puschnerová
Bc. Veronika Rožičová
Ing. David Takač
Bc. Rostislav Vaňous
Bc. Hana Veselková
Bc. Jan Zahradníček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Na základě praktického experimentu - realizace vhodné úpravy a zpracování některých druhů biologicky degradabilních odpadů (např. komunální odpady, tzv. „gastroodpad“, odpady ze zemědělské výroby atd.) kompostováním apod. s průběžným odběrem vzorků a prováděním potřebných laboratorních analýz – vyhodnotit možnosti využití produktů „přirozeného“ zpracování bioodpadů jako vhodného organického hnojiva s vysokým obsahem humusu na ornou půdu.
Získané údaje a jejich vyhodnocení budou sloužit jako podklady k vypracování odborných článků, které budou publikovány v periodikách evidovaných v databázi SCOPUS a WOS nebo (popřípadě recenzovaných a impaktovaných) či případně jako výukové materiály.

Publikace:
Inzynieria Mineralna
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
waste management and research


1. ETAPA – (leden – únor) – Technická příprava.
2. ETAPA – (březen – říjen) – Realizace experimentu praktické úpravy a zpracování vybraných druhů biologicky rozložitelných odpadů a aplikace produktů jejich zpracování na ornou půdu. Průběžné provádění odběrů vzorků vstupních bioodpadů, výstupních produktů jejich zpracování (např. vermikompostů a jiných druhů finálních substrátů z kompostování) a ošetřené orné půdy, včetně provádění potřebných laboratorních analýz.
3. ETAPA – (říjen – prosinec) – Zpracování získaných údajů a vyhodnocení experimentu.

Odůvodnění výše položek:
Stipendia: 18 000,- Kč (3 studenti prezenčního studia)
Materiálové náklady: 20 000,- Kč (vzorkovnice, zkumavky, odběrné nádoby, OOPP apod.)
Drobný hmotný majetek: 6 000,- Kč (kancelářské potřeby, zápisníky na vzorkování apod.)
Služby: 37 000,- Kč (překlady článků, laboratorní analýzy substrátů apod.)
Cestovní náhrady: 454 000,- Kč (lokality odběrů vzorků v Moravskoslezském a Ústeckém
kraji,VŠB-TUO Poruba a Most, Litoměřice - laboratoř atd.)
Doplňkové(režijní) náklady: 15 000,- Kč
Konference: 0,- Kč

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia18000,-18000,-
3. Materiálové náklady20000,-14849,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6000,-0,-
5. Služby37000,-65065,-
6. Cestovní náhrady54000,-32986,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-4100,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-