Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/25
Název projektuMožnosti využití lehké dynamické penetrace pro geologický průzkum sesuvného území
ŘešitelŠiroký Tomáš Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuLehká dynamická penetrace (DPL) je v současné době využívaná především jako doplňující metoda pro stanovení odporu zemin (případně poloskalních hornin) in-situ proti vnikání penetračního kužele. Touto metodou lze orientačně stanovit některé fyzikálně mechanické vlastnosti zemin (pevnostní vlastnosti, konzistenční meze, index relativní hutnosti apod.) a nalézt rozhraní různých vrstev (např. smykovou plochu). Výsledků je možné využít v rámci geologického průzkumu zaměřeného na sesuvná území, kdy data získané z tohoto průzkumu mohou sloužit jako vstupní data pro vytvoření numerického modelu.

Předmětem výzkumné části projektu Ing. Lenky Tkačíkové je:
Předmětem výzkumu bude zjištění mezer v současně platné legislativě uplatňované pro hospodárné využívání nerostných surovin v České republice. Právní předpisy uplatňované v hornictví v oblasti hospodárného využívaní nerostných surovin, jsou nyní postaveny na jistých principech, předmětem výzkumu bude vydefinování nových právních principů a modelace nových uplatnitelných paragrafů obecně závazných právních předpisů a jejich potenciální uplatnitelnost. Základem výzkumu bude optimalizace obecně závazných právních předpisů v oblasti hospodárného využívání nerostných surovin.
Členové řešitelského týmuBc. David Brus
Ing. Miroslav Janega
Ing. Tomáš Kráľ
Ing. Vladimír Krenžel
Ing. Pavel Lazorišák
Ing. Andrea Mokrošová
Ing. Oskar Molinek
doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Ing. Tomáš Široký
Ing. Lenka Tkačíková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu bude ověření metody DPL pro potřeby geologického průzkumu na sesuvných územích. V rámci výzkumu bude provedena série měření in situ pro získání představy o hodnotách dynamického odporu ve svazích postiženými sesuvy a nalezení korelačního vztahu k fyzikálně-mechanickým vlastnostem zemin. Verifikace metody DPL bude provedena jinými metodami (např. geofyzikální metody, kopané sondy, resp. laboratorní testy).
1 etapa projektu - získávání a sběr informací o použití DPL na sesuvných územích (leden až březen 2018), vytipování vhodné lokality (duben 2018).
2 etapa projektu - měření in situ (květen – srpen 2018).
3 etapa projektu - zpracování naměřených dat, interpretace výsledků a publikování (září – prosinec 2018).

**************************************************************
Přeneseno ze zprávy „Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu)“
(vložil uživatel: sir062, 30.10.2017)


Projekt byl sjednocen s projektem Ing. Lenky Tkačíkové, jsou zde doplněny cíle z jejího projektu.

Hlavním cílem projektu bude získání a nastudování všech obecně závazných právních předpisů týkajících se hospodárného využívaní nerostných surovin, uplatňujících se na našem území. Na základě získání těchto informací dojde k jejich analýze a vydefinování současných uplatňovaných právních principů a navržení nových právních principů, které přispějí k hospodárnějšímu využívaní nerostných surovin. Na základě nových principů budou definovány nové návrhy možných paragrafů, které stanoví hospodárnější využívání nerostných surovin.
1 etapa projektu - získávání a sběr informací z právních předpisů týkajících se hospodárného využívání nerostných surovin a jejich následná analýza (leden až březen 2018), definování současných právních principů (duben 2018).
2 etapa projektu - tvorba nových právních principů uplatnitelných pro hospodárnější využívání nerostných surovin (květen 2018) tvorba nových paragrafu a znění zákonů, které by zlepšili hospodárné využívání nerostných surovin v ČR, jejich zařazení a následná funkčnost v systému (červen 2018 až prosinec 2018).

Celkový výstup projektu: 1 Jimp, 6 Scopus + WOS (D), a dále Jrec dle možností (Geotechnika, GeoScience Engineering...)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia228000,-
3. Materiálové náklady70000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek150000,-
5. Služby72000,-
6. Cestovní náhrady110000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory70000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady700000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky700000,-