Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/24
Název projektuVliv hlubinné těžby na režim proudění podzemních vod (Mostecká pánev, lom ČSA)
ŘešitelKorandová Beáta Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuHydrogeologické poměry centrální části Mostecké pánve jsou značně ovlivněny probíhající antropogenní činností. Část zájmového území byla nejprve hlubině přerubána a následně bylo ložisko hnědého uhlí exploatováno povrchovým způsobem lomy ČSA a Obránců míru. V důsledku přítomnosti velkých jámových lomů došlo ke změnám původního režimu proudění podzemních vod v kolektorech, které se v tomto území nacházejí.
V současnosti probíhá těžba hnědého uhlí na lokalitě ČSA jak povrchovým způsobem, tak také hlubinným v pilíři SKPJ. Projekt si klade za cíl zhodnotit vliv hlubinné těžby na režim proudění podzemních vod v zájmovém území. K naplnění tohoto cíle poslouží výsledky dlouhodobého monitoringu podzemních vod, poznatky z HG mapování „in situ“ a výsledky fyzikálně-chemických rozborů odebíraných důlních vod.
Členové řešitelského týmuBc. Miroslav Dvořák
Ing. Beáta Korandová, Ph.D.
Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Bc. Vladěna Puschnerová
Bc. Lucie Santnerová
Ing. Petr Urban
Ing. Lukáš Žižka
Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Na základě praktického experimentu - realizace vhodné úpravy a zpracování některých druhů biologicky degradabilních odpadů (např. komunální odpady, tzv. „gastroodpad“, odpady ze zemědělské výroby atd.) kompostováním apod. s průběžným odběrem vzorků a prováděním potřebných laboratorních analýz – vyhodnotit možnosti využití produktů „přirozeného“ zpracování bioodpadů jako vhodného organického hnojiva s vysokým obsahem humusu na ornou půdu.
Získané údaje a jejich vyhodnocení budou sloužit jako podklady k vypracování odborných článků, které budou publikovány v periodikách evidovaných v databázi SCOPUS a WOS nebo (popřípadě recenzovaných a impaktovaných) či případně jako výukové materiály.

Publikace:
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
Archives of Mining Sciences
Rudarsko Geolosko Naftni Zbornik
Inzynieria Mineralna


1. ETAPA – (leden – únor) – Technická příprava.
2. ETAPA – (březen – říjen) – Realizace experimentu praktické úpravy a zpracování vybraných druhů biologicky rozložitelných odpadů a aplikace produktů jejich zpracování na ornou půdu. Průběžné provádění odběrů vzorků vstupních bioodpadů, výstupních produktů jejich zpracování (např. vermikompostů a jiných druhů finálních substrátů z kompostování) a ošetřené orné půdy, včetně provádění potřebných laboratorních analýz.
3. ETAPA – (říjen – prosinec) – Zpracování získaných údajů a vyhodnocení experimentu.

Odůvodnění výše položek:
Stipendia: 15 000,- Kč (3 studenti prezenčního studia)
Materiálové náklady: 20 000,- Kč (vzorkovnice, zkumavky, odběrné nádoby, OOPP apod.)
Drobný hmotný majetek: 8 000,- Kč (kancelářské potřeby, zápisníky na vzorkování apod.)
Služby: 40 000,- Kč (překlady článků, laboratorní analýzy substrátů apod.)
Cestovní náhrady: 52 000,- Kč (lokality odběrů vzorků v Moravskoslezském a Ústeckém
kraji,VŠB-TUO Poruba a Most, Litoměřice - laboratoř atd.)
Doplňkové(režijní) náklady: 15 000,- Kč
Konference: 0,- Kč

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady20000,-29950,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8000,-16595,-
5. Služby40000,-53863,-
6. Cestovní náhrady52000,-19592,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-