Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/23
Název projektuAnalýza bezkontaktních metod měření a posouzení jejich využitelnosti v praxi
ŘešitelKotrbanec Juraj Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci řešení projektu bude analýza bezkontaktních metod měření a jejich využití v rámci sběru dat pro potřeby mapování drážní infrastruktury a pro vyhotovení modelů BIM stávajících budov. Projekt bude rozdělen do čtyř částí.
1. Obecný popis metod bezkontaktního měření.
2. Využití laserového dálkoměru pro mapování drážní infrastruktury.
3. Využití fotogrammetrie pro tvorbu modelů BIM.
4. Využití terestrického laserového skenování pro tvorbu modelů BIM.
První část projektu bude mít teoretický rámec a podá ucelený přehled o současných metodách bezkontaktního měření a jejich využití.
Druhá část projektu bude zaměřena na posouzení využití laserových dálkoměrů při měření prvků polohopisu drážní infrastruktury. Kde bude testována souprava speciálního měřicího vozíku prostorové polohy koleje Geotel GG05 doplněný o laserový dálkoměr. Předmětem výzkumu bude přesnost tohoto systému, která bude porovnána s běžně používanými metodami měření (totální stanice s odrazným hranolem). Využití tohoto systému se zaměří především na měření hran nástupišť u nich je požadovaná vyšší přesnost určení polohy. Na základě výsledků testovacích měření a jejich porovnání s konvenčními metodami bude posouzena vhodnost a použitelnost této technologie.
Třetí a čtvrtá část projektu se bude zabývat možnostmi sběru dat pro potřeby BIM. BIM je zkratka pro Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management), což je digitální model stavby, který slouží pro potřeby získávání měřických podkladů, navrhování, výstavby a provozu. V současnosti je v rámci české republiky BIM ve stádiu přípravy procesu zavedení, kdy se tvoří předpisy a metodiky pro jeho využití. Dále se řeší pilotní projekty, které jsou ve fázi projektové dokumentace staveb v některých realizace. Za nedlouho jistě nastane potřeba zavést BIM i pro stávající objekty, pro potřeby jejich provozu, správy a údržby. Pro tuto činnost bude nezbytným podkladem 3D model stavby, který se dále bude doplňovat o databázi informací. Snahou projektu bude zhodnocení bezkontaktních geodetických metod sběru prostorových dat pro tvorbu 3D modelů stávajících staveb a jejich využití pro BIM.
Fotogrammetrie je v posledních letech velmi často používanou metodou pro sběr prostorových dat. Velkou výhodou fotogrammetrie je realistická vizualizace a rychlý převod snímkovaného objektu do digitální podoby. Lze ji využít jako součást dokumentace skutečného provedení stavby či rekonstrukce daného objektu. Obecně je výhodou použití fotogrammetrie krátká doba sběru dat a hlavně bezkontaktní metoda měření, která se projeví především u obtížně přístupných nebo zdraví nebezpečných prostor. S dnešní technologií lze snímky pořizovat i s pomocí prostředků UAV.
S vývojem výpočetní techniky pronikla fotogrammetrie do celé řady oborů, jako například strojírenství, archeologie a stavebnictví. Ve stavebnictví se především využívá pro dokumentaci stavebních objektů, ať již památkových nebo nových. Lze ji využít jak pro zaměřování exteriérů, tak i interiérů. Dokumentaci fasád, dokumentaci stavu kleneb, měření deformací stavebních konstrukcí atd. Ze snímků lze snadno a v krátké době získat 3D modely s vysokým rozlišením, které lze exportovat i pro využití v BIM aplikacích.
Terestrickým laserové skenování je jedním z hlavních nástrojů pro sběr prostorových dat pro tvorbu a údržbu BIM stávajících objektů. V rámci projetu SGS bude řešena otázka hustoty skenování interiérů budov pro potřeby BIM. Hlavním cílem bude stanovit potřebnou hustotu skenování s ohledem na požadavky evidence objektů v rámci BIM, zpracování dat a jejich interpretace, časovou a ekonomickou náročnost.
Členové řešitelského týmuIng. Peter Augustín
Bc. Jan Bartoš
Ing. Vladimír Bezdíček
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
Ing. Dávid Ferencei
Ing. Adam Gřešek
Ing. Kristína Hreusová
Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
Bc. Anežka Kábrtová
Ing. Martin Kais
Ing. Juraj Kotrbanec
Ing. Tomáš Kráľ
Ing. Martin Krupa
Bc. Kateřina Maiwaelderová
Ing. Milan Matolák
Bc. David Matějka
Ing. Štefan Mudička
Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Bc. Natália Žiliaková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V obecné rovině budou mít výsledky testování jednotlivých metod následující strukturu:
1. Popis bezkontaktních metod měření.
2. Výběr testovacích objektů a realizace testovací měření.
3. Zpracování výsledků měření a zhodnocení použitých metod.
4. Zhodnocení výsledků projektu a jejich aplikace pro potřeby praxe.
5. Publikace výsledků.
Výstupem bude zhodnocení zvolených metod a analýza jejich využitelnosti pro potřeby praxe. Zhodnocení bude provedeno jak z hlediska proveditelnosti a náročnosti prací, volby optimálních parametrů měření, časové náročnosti a přesnosti získaných dat.
Cílem projetu bude také zapojení co největšího počtu studentů magisterského studia do výše uvedených činností, při řešení témat jejich závěrečných prací. Tento cíl bude řešen již při přípravě témat zadání závěrečných prací s ohledem na co nejvčasnější zapojení studentů.
Výsledky budou publikovány v rámci účasti členů řešitelského týmu na odborných konferencích a publikací v odborných časopisech evidovaných v databázi SCOPUS, případně WoS.

Kvantifikace předpokládaných výstupů:
1x Jimp, 3x Jsc, 2x D, 1x Jost

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia200000,-
3. Materiálové náklady80000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek115000,-
5. Služby115000,-
6. Cestovní náhrady120000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory70000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady700000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky700000,-