Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/22
Název projektuStudie managementu rizik průmyslových podniků ČR
ŘešitelHubáček Jaroslav Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuVýrobní činnost průmyslového podniku je spojena s všudy přítomnými riziky. Aby si průmyslový podnik udržel svou konkurenční pozici, nemůže management podniku tato rizika ignorovat. Je však otázkou, zdali se podniky oblastí managementu rizik skutečně zabývají
a je-li management rizik nedílnou součástí manažerské praxe.
V rámci zájmové oblasti grantového projektu se řešitelé zaměří na dvě dílčí oblasti, které vymezí dva pracovní balíčky. Pracovní balíček 1 se bude mapovat současný stav managementu rizik v průmyslových podnicích formou kvantitativního šetření. Data z kvantitativního šetření budou komplexně analyzována, přičemž v rámci analýzy budou pomocí statistických metod zjišťovány možné závislosti mezi analyzovanými proměnnými. Cílem pracovního balíčku 1 bude zjistit, jaký význam má management rizik v současných řídicích systémech průmyslových podniků a jaké metody a nástroje jsou při managementu rizik uplatňovány. Pracovní balíček 2 se bude zabývat jednou rizikovou oblastní a tou je legislativa. Konkrétně bude předmětem výzkumu prováděného v rámci tohoto projektu vytvoření metodiky pro implementaci nové legislativy Evropské unie v oblasti ekonomického nakládání s odpady. Výzkumná práce v rámci pracovního balíčku 2 bude zaměřena především na hlavní cílové skupiny, na které dolehnou dopady nové legislativy - původci odpadů, obce a jejich obyvatelé. Dlouhodobým cílem Evropské unie (EU) je maximální a opakované efektivní využití zdrojů včetně druhotných surovin. Tímto se zabývá balíček směrnic k oběhovému hospodářství EU, tzv. cirkulární ekonomiky.
Členové řešitelského týmuIng. Ján Barto
Ing. Karel Bařinka
Ing. Jakub Chlopecký
Ing. Jaroslav Hubáček, Ph.D.
doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Ing. Adam Levit
Bc. Simona Nevařilová
Ing. Jakub Pitřík
Mgr. Ing. Anežka Podlasová
Ing. Petr Šikýř, MBA
Ing. Roman Smelik
doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt si klade za cíl zjistit, jaký význam má management rizik v současných řídicích systémech průmyslových podniků a jaké metody a nástroje jsou při managementu rizik uplatňovány. Dalším cílem projektu je navržení vhodné metodiky pro implementaci nové legislativy Evropské unie v oblasti ekonomického nakládání s odpady

Klíčovým výsledkem bude výzkumná zpráva projektu. Získané výsledky budou rovněž využity v publikační činnosti.

Předpokládané minimální počty odborných publikačních výstupů:
1× článek v časopise s nenulovým impakt faktorem evidovaný v dtb WoS (Jimp)
3× článek v recenzovaném časopise evidovaný v dtb Scopus (JSC)
2× článek ve sborníku konference (D)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia89700,-
3. Materiálové náklady91767,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek97503,-
5. Služby225325,-
6. Cestovní náhrady27684,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory60359,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)12021,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady604359,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky604359,-