Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/15
Název projektuVybrané environmentální aspekty krajiny po těžbě břidlice (lokalita: Nízký Jeseník, Leskovecká pahorkatina)
ŘešitelKupka Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuÚzemí Nízkého Jeseníku je mimo jiné povědomé těžbou pokrývačské břidlice, a to již od 18. století. Na místech, kde se dříve břidlice intenzivně či extenzivně dobývala, zůstaly tato důlní díla opuštěná, což dnes můžeme označit jako "brownfields". Těžba břidlice za sebou ponechala místa, která jsou veřejností vnímána jako znak degradace krajiny. Tyto nesmazatelné stopy ve formě pozůstatku rozmanitých těžařských staveb (např. opuštěné lomy, lomová jezírka, štoly, šachty, odvaly aj.) se stávají místy, která bývají kolonizována jedinečnými společenstvy rostlin a živočichů, zvláště pak druhy s extrémně vyhraněnými nároky včetně druhů vzácných a ohrožených. Předmětem tohoto výzkumu je právě studium výskytu vybraných zástupců živočišné říše na výše uvedených stanovištích, na nichž panují specifické podmínky netypické pro současnou středoevropskou krajinu.
Členové řešitelského týmuBc. Gabriela Dzvoníková
Bc. Andrea Hrdličková
doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Ing. Rostislav Poláček
doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu:

1) stipendia (40.000,- Kč) - práce na vědeckém výzkumu pro tři studenty s přihlédnutím k časové náročnosti jednotlivých členů týmu (20.000,- hlavní řešitel, 2 x 10.000,- Kč dvě studentky nMgr.);

2) materiálové náklady (21.000,- Kč) - vybavení pro odchyt živočichů a práci v terénu (např. síťky, pasti, brodící kalhoty aj.), laboratorní vybavení (např. pinzety, zkumavky, skalpely aj.), vybavení pro pozorování (např. lupy, čelové svítilny aj.);

3) drobný hmotný a nehmotný majetek (40.000- Kč) - vybavení pro práci v terénu ke zjišťování dat (např. GPS stanice, datalogery aj.);

4) služby (8.000,- Kč) - např. kopírování, tisk, překlady, determinace vzorků aj.;

5) cestovní náhrady (18.000,- Kč) - náklady spojené s dopravou na místa výzkumu (osobní automobil, vlak, autobus), předpoklad návštěv terénu je: 12x hlavní řešitel, 6x ostatní členové týmu;

6) doplňkové (režijní) náklady (15.000,- Kč)

7) konference (8.000,- Kč)

Publikační výstup:
- Jsc (1 článek evidovaný v databázi SCOPUS)

Hlavním cílem projektu je určení výskytu vybraných druhů živočichů (třída: hmyz, obojživelníci, savci) v souladu se stanovením abiotických podmínek (teplota vzduchu, teplota vody, vlhkost, tlak, nadmořská výška) jejich biotopů, kterými jsou extrémní místa po těžbě břidlice. Modelovými skupinami pro jednotlivá stanoviště budou blanokřídlí (Hymenoptera) - odvaly, obojživelníci (Amphibia) - lomová jezírka a netopýrovití (Vespertilionidae) - štoly. Výstupem výzkumu bude inventarizační seznam nalezených vybraných druhů živočichů v závislosti právě na abiotických podmínkách jejich biotopů. Dílčí součástí výzkumu je prokázání vědeckých závěrů, že "brownfields", čili v tomto případě místa po těžbě nerostných surovin (břidlice), se stávají nepostradatelnými místy v naší krajině pro život mnoha druhů (i vzácných a ohrožených) živočichů, kteří v antropogenní krajině postupně ztrácejí svá přirozená stanoviště.

Projekt bude realizován dle následujících etap:
- studium odborné literatury (leden 2018)
- odběr vzorků: voda, biologický materiál, blanokřídlý hmyz (v průběhu roku 2018)
- analýzy: voda, biologický materiál, blanokřídlý hmyz (v průběhu roku 2018)
- zpracování a vyhodnocení získaných dat (listopad 2018)
- vyhodnocení výsledků (listopad 2018)
- publikování dosažených výsledků (nejpozději prosinec 2018)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia40000,-
3. Materiálové náklady29000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-
5. Služby8000,-
6. Cestovní náhrady18000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-