Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/12
Název projektuVýzkum využití odpadní vody vznikající na betonárně
ŘešitelKlus Lukáš Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmětem projektu, bude výzkum využití odpadní vody z provozu betonárny jako záměsové vody při přípravě cementových kompozitů. Odpadní voda z provozu betonárny má vyšší objemovou hmotnost v rozmezí 1002 – 1014 kg/m-3, tato vyšší objemová hmotnost je dána kontaminací vody minerálními nerozpuštěnými látkami. Výzkum bude zaměřen na analýzu stávajícího stavu kvality odpadní vody ( pH, NL, sírany, dusičnany, chloridy, atd.) dle ČSN EN 1008, za účelem využití jako záměsové vody do betonu. U kalu získaného z odpadní vody z betonárny, bude provedena XRF analýza a RTG difrakce za účelem zjištění minerálních složek vznikajících při hydratačním procesu. Další směr výzkumu bude zaměřen na možnou náhradu záměsové vody, vodou odpadní z betonárny a to v množství 25, 50, 75, 100% a jejího vlivu na fyzikálně mechanické vlastnosti cementových kompozitů. Budou testovány následující vlastnosti pro stanovení optimálního množství náhrady záměsové vody vodou odpadní z betonárny:
- objemová hmotnost,
- počátek a konec tuhnutí cementové pasty,
- pevnost v tlaku a v ohybu po 1, 2, 3, 7, 14, 28, 90, dnech,
- tepelně technické vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti , měrná objemová tepelná kapacita cp, teplotní vodivost a)
- dynamický modul pružnosti.
Novost předkládaného projektu spočívá v nalezení optimální dávky odpadní vody z betonárny jako záměsové vody pro výrobu betonové směsi, kdy nedojde k negativnímu ovlivnění výše uvedených vlastností cementových kompozitů.
Členové řešitelského týmuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D.
Ing. Lukáš Klus
Ing. Tereza Kubínová
Bc. Sandra Matulová
Ing. Radek Papesch
Ing. Jakub Svoboda
doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Ing. Radek Zajac
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je nalezení způsobu využití odpadní vody vznikající při výrobě betonové směsi na betonárně, za účelem snížení jejího objemu pro proces čištění.
Výstupy výzkumu by měly být: prezentace na zahraniční konferenci evidované v databázích Web of Science nebo Scopus (CONSTRUMAT 2018, ESaT 2018) a článek v impaktovaném časopisu ( např. Materials, apod.) Výstupy: 1 Jimp a 2 D.
Finanční náklady:
1. Osobní náklady celkem Z toho: 0
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení 0
2. Stipendia dle zákona č.111/1998 sb., §91, odst.2 písm. b), c), e) 65 000
- Stipendia budou přiznána studentům za práci na projektu.
3. Materiálové náklady: 67 500
- Materiálové náklady budou sloužit pro zakoupení: - laboratorních potřeb; spotřební materiál AAS; chemikálií; odborné literatury zabývající se problematikou cementových směsí; kancelářských potřeb; suroviny pro přípravu cementových kompozitů (cement, normovaný písek atd.)
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek: 0
5. Služby: 62 500
- Náklady na chemické analýzy vzorků; náklady spojené s publikací článků- překlady do AJ; korektury článků; platba na konference (CONSTRUMAT 2018, ESaT 2018).
6. Cestovní náhrady: 30 000
- Zajištění vzorků odpadní vody; zajištění vstupních surovin pro přípravu experimentálních záměsí.
7. Doplňková (režijní) náklady (Dle požadavků poskytovatele) : 25 000
8. Konference (max. do výše 10 % poskytnuté podpory; dle požadavků poskytovatele) 0
9. Investice: 0
Celkem běžné finanční prostředky 250 000

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia65000,-65000,-
3. Materiálové náklady89600,-82000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek19800,-24000,-
5. Služby26600,-30000,-
6. Cestovní náhrady24000,-24000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-