Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/8
Název projektuHodnocení změn vegetace v nivě Morávky následkem chemické likvidace nepůvodních druhů křídlatek (Reynoutria spp.)
ŘešitelŠvec Pavel RNDr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuInvaze nepůvodních druhů představuje jeden z nejvážnějších problémů ohrožujících biodiverzitu, která dále mění ráz krajiny. Jedním ze způsobů boje s neofyty je chemická likvidace, která byla plošně aplikována ve zkoumaném území podbeskydského toku Morávky v letech 2007-2010. V území dochází k zásahům v menší míře i v současnosti. Populace invazivních neofytů rodu křídlatka (Reynoutria spp.) byla likvidována kombinací mechanické a chemické likvidace s použitím herbicidu Roundup Biaktiv.
Předkládaný projekt navazuje na disertační práci hlavního řešitele projektu, který sledoval likvidaci křídlatky (Reynoutria spp.) v povodí Morávky v letech 2007-2010. GPS mapování křídlatky provádí až do současnosti. Po skončení plošné likvidace křídlatky v roce 2010 však v území došlo k významným změnám vegetace a opětovnému regeneraci a šíření křídlatky. Tato problematika dosud nebyla řešena a výsledky publikovány.
Řešitelský kolektiv bude pro plnění vytýčených cílů využívat kombinaci metod terénního GPS mapování a fytocenologického snímkování s distančními metodami sledování Země pomocí dat z bezpilotních leteckých prostředků (UAV, drony), které budou ve sledovaném území opakovaně pořízeny. S využitím těchto dat bude hledán a hodnocen přístup k automatizované identifikaci oblastí výskytu křídlatky využívající metod dálkového průzkumu Země. Pro vyhodnocení vývoje výskytu křídlatek bude následně využito statistických metod včetně prostorové statistiky. Fytocenologické snímkování bude realizováno ve spolupráci s Ústavem Geoniky.

Vlastní řešení projektu
Projekt bude řídit RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Průběžná kontrola řešení projektu bude vykonávána na operativních schůzkách. Projekt zahrnuje řadu dílčích úkonů, které budou rozděleny v rámci výzkumného týmu a budou probíhat paralelně.
Přípravu a realizaci terénního GPS mapování povede Pavel Švec, který bude odpovědný za publikaci a prezentování dosažených výsledků. Bude komunikovat s externími partnery z Ústavu Geoniky. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. bude řídit provádění leteckého snímkování pomocí UAV spolu se studenty bc. Petrem Šádkem a bc. Veronikou Kocourkovou. Bc. Dominik Schustek bude realizovat terénní GPS mapování, provede statistické vyhodnocení výsledků GPS mapování a společně s Bc. Václavou Maťašovskou bude spolupracovat na vyhodnocení dat z bezpilotních leteckých prostředků s cílem (automatizovaně) identifikovat porosty křídlatky.
Sledování vegetace (fytocenologické mapování) a jeho vyhodnocení bude provedeno externě Ústavem Geoniky. Všichni členové týmu se budou podílet na přípravě publikací. Pro terénní GPS mapování a pořízení dat z bezpilotních leteckých prostředků budou využita zařízení, kterými disponuje Institut geoinformatiky. Stejně tak jako i softwarového vybavení pro zpracování dat.

Harmonogram
1-4/2018 - Podání specifikace na nákup osobního počítače
- Příprava dat pro terénní GPS mapování a letecké snímkování
- Rešerše literatury dané problematiky
4/2018 - Letecké snímkování zkoumaného území s vysokým rozlišením dat mimo vegetační sezónu území.
- Terénní GPS mapování porostů křídlatky.
4/2018 - Fytocenologického mapování jarního aspektu vegetace.
4-6/2018 - Vyhodnocování leteckých snímků s cílem identifikace porostů křídlatky.
5-6/2018 - Terénní GPS mapování porostů křídlatky.
- Letecké snímkování zkoumaného území s vysokým rozlišením dat ve vegetační sezóně.
7/2018 - Fytocenologické mapování letního aspektu vegetace a jeho vyhodnocení.
4-9/2018 - Vyhodnocení terénního GPS mapování, analýza výskytu a statistické zpracování údajů.
3-12/2018 - Publikování výsledků v odborném periodiku hodnoceném podle metodiky RVVI s důrazem na publikování v impaktovaném periodiku.

Zdůvodnění finančních požadavků projektů v položkách:
1. není požadována
2. stipendia pro 5 studentů navazujícího magisterského studia
3. kancelářské potřeby, tonery, spotřební materiál, spotřební materiál pro UAV, záložní harddisk a powerbanka, příslušenství k PC, běžný provoz projektu
4. nákup počítače a monitoru určeného pro účely projektu, náhradní baterie pro UAV
5. legalizace provozu UAV a poplatky za pojištění UAV, vložné na konferenci, překlady, proofreading článků a náklady spojené s publikováním v časopisu s IF, fytocenologické mapování externím partnerem, kurz statistického zpracování dat.
6. náklady spojené s výjezdem na místa terénních měření, doprava na konference a jednání
7. režijní náklady spojené s administrací projektu
8. studentská soutěžní konference GISáček
9. není požadováno
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Ing. Václava Maťašovská
Bc. Veronika Kocourková
Ing. Petr Šádek
Bc. Dominik Schustek
Bc. Jakub Seidl
Bc. Roman Siwek
RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem předkládaného projektu je vytvoření mladého vědeckého kolektivu, který se zabývá aktuální problematikou šíření invazních rostlin. Hlavním cílem je pak publikování zjištěných výsledků v mezinárodním periodiku s impakt faktorem.

Hlavní cíle předkládaného projektu:
- Publikování výsledků v mezinárodním odborném periodiku s IF např. (např. Biologia IF= 0.759, Biological invasion IF= 2.473, Biological conservation IF= 4.022, Plant ecology IF= 1.615).
- Prezentování výsledků na mezinárodní vědecké konferenci (např. ICGGEE 2018: 20th International Conference on Geographical, Geological and Environmental Engineering, SGEM 2018)
- Vytvoření mladého vědeckého kolektivu, který se zabývá problematikou šíření invazních rostlin a jejich likvidací. Zapojení studentů magisterského studia oboru geoinformatiky do výzkumu.
- Vytvoření podmínek pro podávání grantových žádostí do Grantové agentury České republiky či grantové agentury Ministerstva zemědělství a ministerstva Životního prostředí (případně podání mezinárodního projektu).
- Vytvoření kontaktů a vazeb na zahraniční pracoviště zabývající se zkoumanou problematikou.
- Zmapování výskytu invazního neofytu rodu křídlatky (Reynoutria spp.) a jeho změn rozšíření následkem chemické likvidace. Hodnocení dopadu likvidace křídlatky na autochtonní vegetaci.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia44000,-
3. Materiálové náklady27000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45000,-
5. Služby52000,-
6. Cestovní náhrady37000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-