Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/7
Název projektuVýzkum recyklace fosforu srážením struvitu ze zakoncentrovaných kalových vod
ŘešitelČervenková Michaela Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuHlavním cílem tohoto projektu je výzkum možnosti zakoncentrování kalových vod elektrodialýzou s následným srážením struvitu (fosforečnan hořečnato-amonný).
Recyklace fosforu je významná z toho důvodu, že přírodní zásoby fosforu stále ubývají, jelikož je fosfor využíván hojně jako surovina při výrobě hnojiv.
Recyklace fosforu je také důležitá s ohledem na snížení množství fosforu v životním prostředí, především ve vodách, a to z důvodu možné eutrofizace vodních zdrojů – fosfor je jedním ze základních mikrobiogenních prvků pro všechny živé organismy. Fosfor je do povrchových vod vnášen z bodových a difúzních zdrojů. Z bodových zdrojů jsou významné splaškové odpadní vody. Difúzní zdroje jsou především přírodní, a to fosfátové horniny a sedimenty v nádržích a jezerech.
Je nutné získávat fosfor ve formě vhodné pro další využití. Fosforečnany ve formě struvitu jsou vhodným produktem recyklace, protože tato forma má výtečné hnojící vlastnosti, neboť se jedná o pomalu rozkládající se hnojivo.
Pro kalové vody, které vznikají odvodňováním anaerobně stabilizovaného kalu, jsou typické vysoké koncentrace fosforečnanů a amoniakálních iontů.
Ke vzniku krystalů struvitu dochází přidáváním hořečnatých solí a nárůstem hodnoty pH kalových vod. Fosforečnan hořečnato-amonný (struvit) je krystalická sraženina, která je málo rozpustná a je tedy dobře využitelná v zemědělství ke hnojení.
Členové řešitelského týmuIng. Kateřina Brožová
Ing. Katrin Calábková
Ing. Michaela Červenková
Ing. Michaela Červenková
Ing. Jan Halfar
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Ing. Vojtěch Hrabec
Bc. Lýdie Hrbáčová
Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Ing. Monika Surmová
Ing. Martin Vavrečka
Ing. Gabriela Zapletalová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto výzkumu je znovuzískávání fosforu ve formě fosforečnanu hořečnato-amonného (struvitu) separační metodou – srážením. Struvit je získáván ze vzorku kalové vody, který je předem zakoncentrován pomocí elektrodialýzy.
Zpracovaná data budou vyhodnocena statisticky i graficky.
Výsledky budou publikovány ve 2 výstupech a to:
- 1x Jimp – článek evidovaný v databázi WoS, a to s nenulovým impaktním faktorem
- 1x D – příspěvek publikovaný ve sborníku, obhájen na konferenci s mezinárodní účastí a evidovaný v databázi WoS/SCOPUS.

Postup řešení a harmonogram projektu:
- 4/2018: Výběr místa pro odběr vzorků
- 5/2018: Testování elektrodialyzační jednotky s modelovou vodou
- 7/2018: Odběr vzorků a testování elektrodialyzační jednotky s vybranou odpadní vodou, která byla předčištěna vakuovou filtrací a její zakoncentrování
- 8-9/2018: Srážení struvitu ze zakoncentované odpadní vody
- 10-11/2018: Zpracování a zhodnocení výsledků a využitelnost elektrodialyzační jednotky pro čištění OV a následné srážení struvitu
- 6/2018, 11/2018, 12/2018, 2019: Publikace výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia90000,-83000,-
3. Materiálové náklady25000,-56617,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek25000,-9222,-
5. Služby65000,-62140,-
6. Cestovní náhrady20000,-14021,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-