Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/5
Název projektuSmart Energy Systems
ŘešitelJuchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude zpracování různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost výzkumu je zaměřena na systémové využití paliv a technologií v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla nebo technologických a technických konverzí.
Speciální pozornost bude věnována kombinovaným termickým technologiím.

V centru pozornosti bude zejména možnost termické konverze surovin a dopady na emise a imise, případně sušící procesy v kombinaci různých energetických systémů.
Mimo jiné budou stanoveny energetické parametry vstupního materiálu (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Byly a budou sledovány změny vlastností vstupních surovin vzhledem k úpravám - mechanických, chemických i termických.

Proces bude sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty byly a budou realizovány zejména v laboratořích VŠB-TU Ostrava, případně národních nebo zahraničních partnerů.

Výzkumná činnost bude rozdělena na několik částí. Přičemž dominantní část byla zaměřena na identifikace prachových částic v ovzduší, identifikace vlastností paliv a efektivnost energetických přeměn.

Projekt byl rozšířen o detailnější postupy možností využívání BR(K)O a biomasy.


Skutečnost
Předmětem výzkumu bylo zkoumání různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost výzkumu je zaměřena na systémové využití paliv a technologií v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla nebo technologických a technických konverzí. Speciální pozornost byla věnována BRKO v zemích s jejich vysokým podílem a zejména s ohledem na využití získaných poznatků.
Speciální pozornost byla věnována kombinovaným termickým technologiím.
V centru pozornosti byla zejména možnost termické konverze surovin a dopady na sušící procesy v kombinaci různých energetických systémů.
Proces byl sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty byly realizovány zejména v laboratořích VŠB-TU Ostrava, v současné době probíhá spolupráce se slovenským partnerem na této problematice.
Projekt byl rozšířen o detailnější postupy možností využívání BR(K)O a biomasy.
Členové řešitelského týmuIng. Michaela Bendová
Ing. Šárka Flodrová
Ing. Michaela Frömlová
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Gizemsu Kaya
Mohammed Navas Korath Ellathvalappil
Ing. Karla Kryštofová
Ing. Tomáš Labant
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Bc. Kristýna Petřeková
Ing. Tomáš Puchor, PhD.
Ing. Tomáš Puchor, PhD.
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Breno Chaves e Silva
Bc. Adam Šimeček
Ing. Kristína Štrbová, Ph.D.
Ing. Barbora Švédová, Ph.D.
MSc. Maw Maw Tun, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu je zaměřen na efektivní nakládání s energiemi, zejména s ohledem na změnu palivové základny, dopadu na ŽP, případně využití jiných materiálů.
Navrhované téma zapadá do problematiky NPV, zejména v oblasti surovinové bezpečnosti ve vztahu k životnímu prostředí a udržitelnosti.
V odborných dokumentech, např. World Energy Outlook, lze dohledat informace, že právě problematika uceleného řešení energetiky je jednou z priorit výzkumných potřeb.

Řešitelský kolektiv i v minulosti předkládal pro SGS projekty cenné výsledky a může tedy doložit odbornou způsobilost k řešení projektu.

Mezi výstupy projektu budou zařazeny pouze výstupy úzce navázané na projekt
- min. 1x odborný článek (min. evidovaný ve Sc)
- min. 1x diplomová práce
- případně další výstupy budou zaměřeny na UV, prototyp nebo průmyslový vzor, to záleží na dosaženém pokroku v dané řešené záležitosti. - min. 1x

Předpokládaný harmonogram projektu:
I.Q. 2018
Přípravné aktivity pro realizaci testů.
Realizace naplánovaných testů, sběr dat, mezioborová diskuze.
Konzultace dosažených výstupů s odborníky v rámci odborných konferencí nebo individuálních konzultací.

II.Q. 2018
Realizace naplánovaných testů, sběr dat, mezioborová diskuze.
Konzultace dosažených výstupů s odborníky v rámci odborných konferencí nebo individuálních konzultací.
Publikační aktivity v závislosti na dosažených výsledcích výzkumu

III.Q. 2018
Realizace naplánovaných testů, sběr dat, mezioborová diskuze.
Konzultace dosažených výstupů s odborníky v rámci odborných konferencí nebo individuálních konzultací.
Publikační aktivity v závislosti na dosažených výsledcích výzkumu

IV.Q. 2018
zhodnocení dosažených výsledků, jejich případná verifikace v případě potřeby.
Dokončení "tvorby" výstupů, příprava eventuální další výzkumné strategie pro další období.

V rámci řešení projektu bude realizován min. jedno WS vybraných řešitelů a dalších odborníků.
Forma WS bude zvolena dle potřeby, ale nejvhodnější se jeví tématická diskuze nad řešeným odborným problémem.

V rámci projektu je očekávaná následující struktura finančních prostředků
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
- nebudou požadovány, pracovníci budou pracovat zdarma

Stipendia dle zákona č.111/1998 sb., §91, odst.2 písm. b),c),e)
- Mimořádná stipendia dle zákona č.111/1998 sb., §91, odst.2 písm. a) jsou navržena členům řešitelského týmu Ph.D. studentům a studentům Bc. a Mgr. Studia, kteří jmenovitě v seznamu řešitelského týmu uvedeni nejsou, ale budou odměněni podle jejich aktivity a míry odvedené
práce. Stipendia Ph.D. studentům budou vyplacena na základě skutečně odvedené práce a zapojení se do výzkumného procesu

Materiálové náklady materiál s dobou upotřebitelnosti kratší než 1 rok.
- Jedná se o materiál potřebný k řešení projektu, ke stavbě modelů, aj.


Drobný hmotný a nehmotný majetek
Náklady na drobný materiál spojený s řešením projektu

Služby
- V rámci této položky budou využity finanční prostředky na analýzy a rozbory, rešerše, poplatky na konference, poplatky za publikace, aj.

Cestovní náhrady
- Cestovní náhrady budou využity na nezbytné cestovné výdaje spojené s řešením projektu, workshopy, konference (tuzemské a zahraniční), vzdělávací semináře a cesty na kooperující univerzity v rámci řešené problematiky

Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory
- Doplňkové náklady odpovídají povolené výši.

Stručná zpráva z řešení
Cíl projektu byl v souladu se zadáním zaměřen na efektivní nakládání s energiemi, zejména s ohledem na změnu palivové základny, dopadu na ŽP, případně využití jiných materiálů. Navrhované téma plně zapadalo do problematiky NPV, zejména v oblasti surovinové bezpečnosti ve vztahu k životnímu prostředí a udržitelnosti. V odborných dokumentech, např. World Energy Outlook, lze dohledat informace, že právě problematika uceleného řešení energetiky je jednou z priorit výzkumných potřeb, zejména v oblasti mezioborových přístupů.

Mezi výstupy projektu jsou zařazeny pouze výstupy úzce navázané na projekt a v souladu s plánem:
- min. 1x odborný článek (min. evidovaný ve Sc)
- min. 1x diplomová práce
- případně další výstupy budou zaměřeny na UV, prototyp nebo průmyslový vzor, to záleží na dosaženém pokroku v dané řešené záležitosti. - min. 1x

Skutečnost:
- min. 1x odborný článek (min. evidovaný ve Sc)
TUN, MM. An Overview of Renewable Energy Sources and Their Energy Potential for Sustainable Development in Myanmar.. European Journal of Sustainable Development Research, 2018, roč. neuveden, č. nerelevantní, s. nerelevantní. IF
THIEL, S., THOMÉ-KOZMIENSKY, E., WINTER, F., JUCHELKOVÁ, D. Waste Management. Neuruppin : Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH, 2018. 613 s. ISBN 978-3-944310-42-8.
JUCHELKOVÁ, D. mezioborový WS k problematice využívání energií. 2018.
TUN, MM., JUCHELKOVÁ, D. Problems with BiodegradableWastes-Potential in Myanmar and Other Asian Countries for Combination of Drying and Waste Incineration.. In Waste Management. Volume 8. Neuruppin : Thomé-Kozmiensky, 2018,
TUN, MM., JUCHELKOVÁ, D. Evaluation of Biodegradable Waste Quality by Drying for exploring the Possibilities of a Potential Renewable Energy Source in Yangon City, Myanmar.. International Journal of Renewable Energy Research, 2018,

V roce 2019 naběhne min. tento výsledek
TUN, MM., JUCHELKOVÁ, D. Chapter: 3: Towards Sustainable Waste Management in Myanmar through Experiences of Other Asian Countries: A Review.. In Myanmar: Environmental, Political and Social Issues. Nova Science Publishers, Inc,, 2019,

- min. 1x diplomová práce –
2 diplomové práce
Bc. Petr Glabazňa Návrh kogenerační jednotky pro potřeby víceúčelové sportovní haly VŠB, počet stran: 63, 2018
Bc. Adam Šimeček Využívání bioplynu pro energetické účely, 62str.2018

Dizertační práce
Ing. Petr Pavlík - Pyrolýzní zpracování odpadního materiálu TETRA PAK - 2018
Ing. Karla Kryštofová - Výzkum vlivu skladby komunálního odpadu využívaného v ZEVO na tavitelnost popela 2018

- případně další výstupy budou zaměřeny na UV, prototyp nebo průmyslový vzor, to záleží na dosaženém pokroku v dané řešené záležitosti. - min. 1x
Funkční vzorek
Sušící zařízení - funkční vzorek. 2018. 062/19-12-2018_F
JUCHELKOVÁ, D., TUN, MM., SASSMANOVÁ, V., CHAVES E SILVA, B., KAYA, G. kombinované sušící zařízení. 2018.

V rámci řešení projektu byl realizován jeden WS vybraných řešitelů a dalších odborníků.


Harmonogram projektu
V rámci celého roku probíhaly experimenty v souladu s plánem
- Přípravné aktivity pro realizaci testů.
- Realizace naplánovaných testů, sběr dat, mezioborová diskuze.
- Konzultace dosažených výstupů s odborníky v rámci odborných konferencí nebo individuálních konzultací.
- Publikační aktivity v závislosti na dosažených výsledcích výzkumu
- příprava další výzkumné strategie pro příští období
- V rámci řešení projektu byl realizován jeden WS vybraných řešitelů a dalších odborníků.

V rámci projektu byly využity finanční prostředky v souladu s očekávanou strukturouMzdy (včetně pohyblivých složek)
- pracovníci pracovali zdarma

Stipendia dle zákona č.111/1998 sb., §91, odst.2 písm. b),c),e)
- Mimořádná stipendia dle zákona č.111/1998 sb., §91, odst.2 písm. a) byla navržena členům řešitelského týmu Ph.D. studentům a studentům Mgr. Studia, kteří byli odměněni podle jejich aktivity a míry odvedené práce a na základě skutečně míry zapojení se do výzkumného procesu
Materiálové náklady materiál s dobou upotřebitelnosti kratší než 1 rok.
- Jedná se o materiál potřebný k řešení projektu, ke stavbě modelů, aj.
Drobný hmotný a nehmotný majetek
Náklady na drobný materiál spojený s řešením projektu
Služby
- V rámci této položky byly využity finanční prostředky na analýzy a rozbory, rešerše, poplatky na konference, poplatky za publikace, aj.
Cestovní náhrady
- Cestovní náhrady byly využity na nezbytné cestovné výdaje spojené s řešením projektu, workshopy, konference (tuzemské a zahraniční), vzdělávací semináře a cesty na kooperující univerzity v rámci řešené problematiky
Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory
- Doplňkové náklady odpovídají povolené výši.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia150000,-150000,-
3. Materiálové náklady80000,-78239,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-39994,-
5. Služby58000,-56614,-
6. Cestovní náhrady19816,-12969,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory37535,-37535,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady375351,-
Uznané náklady375351,-
Celkem běžné finanční prostředky375351,-375351,-