Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/4
Název projektu: Vývoj umělé půdy charakteru půdního typu černozemě s využitím průmyslově upravených biologických a minerálních druhotných surovin (odpadů).
ŘešitelOssová Klára Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuPředmět výzkumu je vyvolán potřebou vývoje a prověření legislativně nedostatečných kritérií a metodických postupů při hodnocení kvalitativních parametrů antropogenních půd, které mají jiná specifika půdní chemie, fyzikální vlastnosti, hydrologické vlastnosti a způsoby užití. Pedologicky jsou tyto půdy definovány. Jejich hodnocení však nepodléhá kritériím z hlediska půdy, ale hnojiva (organominerální substrát – pomocná půdní látka). Pomíjí tak základní půdotvorné faktory („Každá půda obsahuje podíl regolitu, vody, vzduchu a organické hmoty. Podíly složek zastupují jednotlivé geosféry: litosféru, hydrosféru, atmosféru a biosféru. Pokud jedna z těchto složek chybí, nejedná se o půdu. Jednotlivé půdní složky jsou vzájemně promíšeny a vytvářejí heterogenní polydisperzní systém“). Hodnocení je prováděno na základě zákona č. 156/1998 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, Vyhlášce č, 275/1998 Sb. o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a Metodického pokynu č. 9/SZV, pracovní postupy pro agrochemické zkoušení zemědělských půd. Nepostihuje specifické podmínky Antropozemě, ústojčivost u jednotlivých typů antropozemí v reálných podmínkách jejich využití a jiná kritéria.
Členové řešitelského týmudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Ing. Vít Leher
Ing. Klára Ossová
Ing. Jakub Šajtar
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu) popis aktuálního stavu poznání a hodnocení výsledků z rešeršních poznatků z realizovaných projektů revitalizace (rekultivace) krajiny;
 obecné metodické a technické zásady využití AN;
 taxonomická kategorie, půdní typ a popis diagnostických horizontů, potencionální subtypy;
 stanovení požadovaných parametrů a mezních kritérií vyvíjeného produktu (AN) pro jednotlivé uvažované varianty vyvíjené půdy dle způsobu jejich užití (městská zeleň, veřejná zeleň, krajiná zeleň, plochy TO, liniová zeleň dopravních staveb, ozelenění výsypek, hald a povrchových důlních prostor, rekultivace skládek a jiných určení;
 návrh technologického postupu použití antropozemě s ohledem na způsob následného začlenění revitalizovaných ploch do krajiny;
 stanovení požadovaných ekologických kritérií pro jednotlivá využití AN;
 konzultace se specialisty v jednotlivých dotčených oborech k dané problematice;
 posouzení návrhů na ÚKZÚZ, AOPK ČR, případně v rozkladových komisích MZe ČR a MŽP ČR;
 články ve vybraných odborných časopisech;
 aktivní účast na konferencích VŠB – TUO;
 soubor poznatků pro navazující disertační práci.
Zdůvodnění požadavků na rozpočet projektu:
Stipendia: Stipendia pro členy řešitelského týmu
Materiálové náklady: Nákup kancelářských potřeb, spotřební materiál, laboratorní materiál
Služby: Finance pro konzultace, poradenství, publikační činnost, překlady
Cestovní náhrady: Cestovné na konzultace, ověřovací plochy, konference
Doplňkové náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory: Režijní náklady

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia72000,-50000,-
3. Materiálové náklady19000,-19000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby25000,-69000,-
6. Cestovní náhrady20000,-6000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16000,-16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)8000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady160000,-
Uznané náklady160000,-
Celkem běžné finanční prostředky160000,-160000,-