Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/2
Název projektuEnzymatická aktivita mikroorganismů v procesech snižování toxicity odpadů na bázi barviv a pigmentů
ŘešitelPavlíková Marie Ing.
Školitel projektudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na metabolickou aktivitu mikroorganismů schopných degradovat běžně využívaná syntetická barviva a pigmenty v odpadních vodách z textilní i další průmyslové výroby.

Cílem projektu bude hodnocení intra- i extracelulární enzymatické aktivity mikroorganismů urychlujících biodegradaci těchto látek v prostředí, neboť jejich diverzita a abundance v půdním i vodním prostředí má přímý vliv na výslednou účinnost degradačního procesu. Struktura aktivní mikrobiocenózy bude volena s cílem podpořit rychlost tohoto procesu – proto v procesech experimentální biodegradace budou přednostně aplikovány nové (vlastní) izoláty biodegradačních bakterií a mikroskopických vláknitých hub uložených ve sbírce Institutu environmentálního inženýrství, které byly získány z prostředí lagun, odkališť a dalších prostředí environmentálních zátěží.
Členové řešitelského týmuIng. Aneta Babičová
Ing. Marie Pavlíková
Ing. Mgr. Kateřina Boturová
Dipl.Ing. Marek Dlabaja
Ing. Iva Lapková
Ing. Veronika Janasová
Bc. Kristýna Rašková
doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V důsledku barvících procesů proniká do životního prostředí velké množství různých organických i anorganických látek, které kontaminují půdy, vody, sedimenty a v důsledku vzájemných interakcí s biotickou složkou prostředí ovlivňují také organismy zde žijící. Mezi barvivy používanými v textilním i potravinářském průmyslu se vyskytují látky, které jsou klasifikovány jako toxické, mutagenní i karcinogenní; některé z nich jsou řazeny mezi podezřelé karcinogeny, neboť jsou vyráběny na bázi aminů a dalších chemikálií uváděných na seznamech prioritních polutantů. Například integrální součástí molekul kovkomplexních barviv jsou těžké kovy – chrom, měď, kobalt, nikl, olovo – tyto kovy pak přechází do odpadních vod úměrně intenzitě využití barviva. Součástí takových odpadů jsou rovněž hojně využívané barevné pigmenty, které mohou obsahovat sloučeniny titanu, zinku, barya, železa, molybdenu, antimonu, zirkonu, vápníku, hliníku, hořčíku, kadmia, arsenu a dalších toxických či potenciálně toxických kovů a polokovů.

Cílem projektu bude hodnocení intra- i extracelulární enzymatické aktivity mikroorganismů urychlujících biodegradaci těchto látek v prostředí, neboť jejich diverzita a abundance v půdním i vodním prostředí má přímý vliv na výslednou účinnost degradačního procesu. Struktura aktivní mikrobiocenózy bude volena s cílem podpořit rychlost tohoto procesu – proto v procesech experimentální biodegradace budou přednostně aplikovány nové (vlastní) izoláty biodegradačních bakterií a mikroskopických vláknitých hub uložených ve sbírce Institutu environmentálního inženýrství, které byly získány z prostředí lagun, odkališť a dalších prostředí environmentálních zátěží.
Dílčím cílem projektu pak bude ověření biodegradačních (bioremediačních) charakteristik (na genotypové i fenotypové úrovni) u těchto nových izolátů mikroorganismů s cílem jejich možného budoucího využití v poloprovozu (provozu) při reálné degradaci toxických reziduí barviv a pigmentů v odpadních vodách původem z textilní, potravinářské i další výroby.

Základní fenotypové a fyziologické vlastnosti nových izolátů budou experimentálně ověřovány v mikrobiologické laboratoři IEI HGF VŠB – TUO, doplňující biochemické a genotypizační testy budou prováděny ve spolupráci se Sbírkou mikroorganismů CCM při Masarykově univerzitě v Brně, ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR a Ústavem molekulární biologie SAV v Bratislavě. Ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice budou prováděny analýzy odpadních vod a budou kvantifikovány procesy experimentální biodegradace s využitím těchto nových izolátů.

Aktuálnost zvoleného tématu předpokládá vědecké výstupy v souladu s RVVI:
- 1 – 2 články ve vybraných časopisech databáze Scopus nebo Web of Science (druh výsledku Jsc, příp. Jimp)
- 3 příspěvky ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index (druh výsledku D) vycházejících ze 2 příspěvků aktivně prezentovaných na mezinárodních konferencích
- 2 další příspěvky - na (domácích) konferencích, příp. v články (Jost)

Časový harmonogram projektu:
Leden – březen 2018
Zpracování odborné rešerše k dané problematice. Odběr, přeprava a příprava odpadních vzorků z textilní výroby, výběr a ověřování základních fyziologických a biochemických vlastností vhodných biodegradačních izolátů mikroorganismů.
Duben – červen 2018
Genotypizace a fenotypizace nových izolátů vedoucích k jejich identifikaci, biodegradační experimenty. Návštěva spolupracujících institucí, příprava příspěvků na konference, účast na zahraniční konferenci, příprava publikačních výstupů.
Červenec – září 2018
Navazující experimenty a vyhodnocování experimentálních dat (výsledků), příprava dalších publikačních výstupů.
Říjen – prosinec 2018
Příprava příspěvků na vědecké konference, účast na konferencích, dokončení publikačních výstupů, ekonomické a organizační ukončení projektu.

Zdůvodnění rozpočtu projektu:
- osobní náklady – mzdy a odvody ze mzdy: nebude čerpáno
- stipendia: stipendia pro řešitelku a spoluřešitelky projektu
- materiálové náklady: spotřební laboratorní materiál (mikrobiologické půdy, sterilní jednorázové laboratorní potřeby), laboratorní sklo, testovací soupravy, kontrolní kmeny mikroorganismů, chemikálie, kancelářské potřeby, tonery a další materiál pro řešení projektu
- drobný hmotný a nehmotný majetek: notebook (nutný pro zpracování dat z experimentální práce)
- služby: biochemické analýzy odpadních vod, analýzy obsahu kovů, analýzy související s identifikací mikroorganismů v konsorciu, příprava kontrolních kmenů mikroorganismů, konferenční poplatky, publikační poplatky, překlady odborných textů do anglického jazyka a jejich kontrola, poštovné, grafické práce související s přípravou posterů na konference
- cestovní náhrady: cestovné související s aktivní účastí na konferencích (v ČR i zahraničí), přeprava vzorků na měření a analýzy do specializovaných laboratoří, přeprava kmenů na identifikační genové analýzy mikroorganismů, odběry vzorků textilních odpadních vod v terénu, odborné konzultace výsledků na spolupracujícím pracovišti
- doplňkové (režijní) náklady: plánovány ve výši 10%
- konference: nebude čerpáno
- investice: nebude čerpáno

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady40000,-65501,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-0,-
5. Služby50000,-44142,-
6. Cestovní náhrady60000,-50357,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-