Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

KódSP2018/1
Název projektuVyužití hyperspektrálních dat pro detekci a klasifikaci vybraných materiálů
ŘešitelOrlíková Lucie Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2018 - 31.12.2018
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na využití hyperspektrálních dat z družicových senzorů pro detekci a klasifikaci zájmových materiálů jako jsou antropogenní materiály, horniny a minerály a vegetační pokryv. Hlavním cílem projektu je využít spektrální knihovny pro vytvoření metodiky pro detekci těchto zájmových materiálů. Dalším cílem je zhodnotit možnosti využitelnosti spektrálních knihoven pro klasifikaci, porovnat možnosti hyperspektrálních dat s větším a menším spektrálním rozsahem a vytvořit mapy sledovaných materiálů. Do řešení projektu budou zapojeni také studenti doktorského a navazujícího magisterského studia oboru Geoinformatika, kteří budou nápomocni zejména při terénních pracích a budou využívat hyperspektrální data pro řešení svých semestrálních projektů a diplomových prací.

Harmonogram
leden - únor:
- vytipování vhodných lokalit a oblastí využití, volba vhodných senzorů pro zvolené zájmové materiály
- výběr vhodného SW pro zpracování dat z hyperspektrálních senzorů
březen - říjen:
- zpracování získaných dat, zhodnocení dosažené přesnosti, interpretace výsledků
- terénní šetření, ověření výsledků v porovnání se skutečným stavem

listopad - prosinec:
- vyjádření závěrů, publikační činnost, ukončení projektu

Rozpočet:

Stipendia 80 000,- - stipendia pro studenty podílející se na projektu, dle objemu práce a počtu odpracovaných hodin
Drobný hmotný a nehmotný majetek 100 000,- - nákup hyperspektrálních snímků pro vybraná území v ČR, velkokapacitní disky pro přenos a uložení hyperspektrálních dat
Materiálové náklady 25 000,- - nákup spotřebního materiálu
Služby 95 000,- - překlady článků, poplatky za publikování v odborném časopise, vložné na konferenci
Cestovní náhrady 65 000,- - náklady na ubytování a cestu na konferenci
Konference 45 000,- - náklady spojené s pořádáním studentské konference GISáček - občerstvení pro účastníky a porotu soutěže, ceny pro vítěze
Doplňkové náklady 40 000,- - režijní náklady
Členové řešitelského týmuBc. Dominika Foldynová
Bc. Petr Holeček
doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Ing. Petra Linhartová
Bc. Barbora Pavelková
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ing. Petr Šádek
Bc. Roman Siwek
Ing. Jakub Slíva
Ing. Juraj Struhár
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- vytvoření metodiky pro detekci a klasifikaci zvolených materiálů, vytvoření map sledovaných materiálů
- publikace článku v některém z renomovaných vědeckých časopisů – např. Remote Sensing Letters (IF = 1.49), International Journal of Remote Sensing (IF = 1.74) či Central European Journal of Geoscience (IF = 0.67, odpovědná řešitelka projektu v tomto časopise již publikovala)
- publikace článku v národních recenzovaných časopisech – např. Geodetický a kartografický obzor, Geoscience engineering
- prezentování na mezinárodní vědecké konferenci (např.International Conference on Geology and Earth Science nebo GI Forum 2018)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia80000,-
3. Materiálové náklady25000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek95000,-
5. Služby95000,-
6. Cestovní náhrady65000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory45000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)45000,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady450000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky450000,-