Schválené projekty 2018

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2018

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 008 271 Kč

Z toho 2.5% - 1 375 200 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 169 170
EKF  3 711 750
FAST  2 600 000
FS  8 523 694
FEI 14 727 528
HGF  6 164 359
FMT  7 136 570
VC  9 600 000
CELKEM 53 633 071

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2018/1Orlíková Lucie Ing., Ph.D.Využití hyperspektrálních dat pro detekci a klasifikaci vybraných materiálů20182018450000,-
SP2018/2Pavlíková Marie Ing.Enzymatická aktivita mikroorganismů v procesech snižování toxicity odpadů na bázi barviv a pigmentů20182018200000,-
SP2018/4Ossová Klára Ing.: Vývoj umělé půdy charakteru půdního typu černozemě s využitím průmyslově upravených biologických a minerálních druhotných surovin (odpadů).20182018160000,-
SP2018/7Červenková Michaela Ing.Výzkum recyklace fosforu srážením struvitu ze zakoncentrovaných kalových vod20182018250000,-
SP2018/8Švec Pavel RNDr., Ph.D.Hodnocení změn vegetace v nivě Morávky následkem chemické likvidace nepůvodních druhů křídlatek (Reynoutria spp.)20182018250000,-
SP2018/12Klus Lukáš Ing.Výzkum využití odpadní vody vznikající na betonárně20182018250000,-
SP2018/15Kupka Jiří doc. Ing., Ph.D.Vybrané environmentální aspekty krajiny po těžbě břidlice (lokalita: Nízký Jeseník, Leskovecká pahorkatina)20182018150000,-
SP2018/18Slavíková Lucie Ing.Hodnoceni vlivů průmyslové činnosti na ekosystém20182018450000,-
SP2018/22Hubáček Jaroslav Ing., Ph.D.Studie managementu rizik průmyslových podniků ČR20182018604359,-
SP2018/23Kotrbanec Juraj Ing.Analýza bezkontaktních metod měření a posouzení jejich využitelnosti v praxi20182018700000,-
SP2018/24Korandová Beáta Ing., Ph.D.Vliv hlubinné těžby na režim proudění podzemních vod (Mostecká pánev, lom ČSA)20182018150000,-
SP2018/25Široký Tomáš Ing.Možnosti využití lehké dynamické penetrace pro geologický průzkum sesuvného území20182018700000,-
SP2018/27Mudruňka Jaroslav Ing., Ph.D.Možnosti zvýšení obsahu humusu v orné půdě pomocí aplikace produktů úpravy a zpracování biologicky rozložitelných odpadů20182018150000,-
SP2018/31Kovaříková Hana Mgr. Bc.Studium vzájemného působení kovů a mikroorganismů v procesech úpravy nerostných surovin20182018200000,-
SP2018/33Jirásek Jakub doc. Ing., Ph.D.Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru201820181500000,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2018/60Sojka Jaroslav prof. Dr. Ing.Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství201820181500000,-
SP2018/65Švec Pavel Ing., Ph.D. Inteligentní sběr technologických dat jejich vizualizace a třídění20182018302000,-
SP2018/70Váňová Petra doc. Ing., Ph.D.Studium souvislostí mezi technologií výroby a zpracováním pokročilých materiálů, jejich strukturními parametry a užitnými vlastnostmi20182018393000,-
SP2018/77Lichý Petr doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj metalurgických a slévárenských technologií při aplikaci moderních laboratorních zařízení a progresivních metod modelování procesů20182018344000,-
SP2018/79Praus Petr prof. Ing., Ph.D.Heterostrukturní materiály pro chemicko-inženýrské aplikace20182018312000,-
SP2018/93Smetana Bedřich prof. Ing., Ph.D.Termofyzikální a termodynamické studium modelových kvaternárních systémů Fe-C-O-X (X=Cr, Ni) a dalších specifických polykomponentních materiálů20182018344000,-
SP2018/94Vlček Jozef doc. Ing., Ph.D.Tepelné procesy v průmyslu a zvyšování jejich energetické účinnosti20182018396000,-
SP2018/97Vykydal David Ing., Ph.D.Rozvoj vybraných oblastí moderních systémů managementu kvality20182018297000,-
SP2018/99Šutarová Petra Ing.Výzkum speciálních metod imisního monitoringu a energetického a materiálového využití bioodpadů a odpadů s organickou složkou20182018325000,-
SP2018/100Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Příprava a optimalizace vlastností slitin pro automobilové, elektrotechnické a biomedicinské aplikace a možnosti jejich recyklace20182018329000,-
SP2018/101Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference "Den doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"20182018100000,-
SP2018/104Tomčík Petr doc. Ing., Ph.D.Experimentální stanovení parametrů automobilových konstrukcí20182018297000,-
SP2018/105Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Progresivní metody výzkumů deformačního chování materiálů20182018353570,-
SP2018/107Wicher Pavel doc. Ing., Ph.D.Konkurenceschopnost průmyslových dodavatelských řetězců20182018344000,-
SP2018/109Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Využití pokročilých metod pro plánování a řízení průmyslových procesů201820181500000,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2018/3Fries Jiří doc. Ing., Ph.D.Výzkum a analýza moderních technologií ve výrobní praxi20182018766191,-
SP2018/5Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Smart Energy Systems20182018375351,-
SP2018/45Havlík Jiří doc. Ing., Ph.D.Analýza strojních součástí v kritických místech namáhání20182018275093,-
SP2018/63Ličková Dagmar Ing. Mgr.Experimentální a výpočtové modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe201820181333271,-
SP2018/67Mohyla Petr doc. Ing., Ph.D.Technologický design a projektové řízení výrobních a materiálových systémů20182018558751,-
SP2018/69Honus Stanislav doc. Ing., Ph.D.Využití pevných produktů tepelných procesů v energetice20182018522767,-
SP2018/86Krys Václav Ing., Ph.D.Adaptabilita robotických systémů20182018840211,-
SP2018/110Dorda Michal doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj v oblasti dopravy20182018890443,-
SP2018/123Wagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj v oblasti řízení strojů a procesů20182018970508,-
SP2018/132Diviš Jan Ing.Výzkum a vývoj inovativních dopravních zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů20182018223000,-
SP2018/136Čep Robert prof. Ing., Ph.D.Specifický výzkum v oblasti obrábění a strojírenské metrologie201820181060000,-
SP2018/150Petrů Jana prof. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.Specifický výzkum moderních výrobních technologií20182018550000,-
SP2018/157Dvořák Lukáš Ing., Ph.D.Modelování a experimentální ověření dynamických jevů v tekutinových a vakuových systémech20182018636251,-

Ekonomická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2018/34Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.Analýza komplexních modelů finančních aktiv včetně optimalizačních úloh20182018490000,-
SP2018/62Široký Jan prof. Ing., CSc.Aplikace vybraných metod k vyhodnocení stupně neutrality a ekvivalence povinných plateb sociálního pojištění20182018371750,-
SP2018/92Sucháček Jan prof. Ing., Ph.D.Vybrané hmotné a nehmotné aspekty vývoje regionů III20182018370000,-
SP2018/125Lůžek Petr Ing.Identifikace role referenčních skupin v nákupním a spotřebním chování20182018290000,-
SP2018/138Janků Jan Ing., Ph.D.Implikace pro fiskální a monetární politiku vyspělých zemí: ekonometrický přístup20182018500000,-
SP2018/144Štverková Hana Ing., Ph.D.,MBA,LL.M.Výkonnost malých a středních podniků za pomoci analýzy obalu dat20182018320000,-
SP2018/146Martiník Ivo doc. RNDr., Ph.D.Hodnocení srovnávacích aplikací pomocí kognitivní analýzy a metody analýzy obalu dat20182018370000,-
SP2018/151Šulák Jan Ing., Ph.D.Význam migrace a znalostní ekonomiky pro rozvojové a rozvíjející se země20182018400000,-
SP2018/154Dluhošová Dana prof. Dr. Ing.Finanční rozhodování podniků a finančních institucí za rizika20182018600000,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2018/42Fusek Radovan Ing., Ph.D.Algoritmy pro virtuální, rozšířenou a smíšenou realitu II20182018664000,-
SP2018/43Životský Ondřej doc. Ing., Ph.D.Studium povrchových a objemových magnetických vlastností austenitických ocelí a Heuslerových slitin na bázi Fe. Měření kvality směšování při vzniku abrazivního vodního paprsku (AWJ).20182018352000,-
SP2018/44Tkáčová Iva Ing., Ph.D.Teoretická a experimentální analýza optických senzorů založených na povrchové plazmonové rezonanci20182018352000,-
SP2018/59Řezáč Filip Ing., Ph.D.Sítě a komunikační technologie pro chytrá města201820181234000,-
SP2018/61Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Provoz distribučních sítí s OZE20182018860000,-
SP2018/68Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Aplikovaná statistika a statistická teorie čísel20182018214000,-
SP2018/78Prokop Lukáš doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti diagnostiky izolačních systémů20182018444000,-
SP2018/84Abolghasem Mojgan, MSc.Struktura jaderných izomérních stavů a měření dob života vybraných radioizotopů20182018352528,-
SP2018/117Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D.BroadbandLIGHT - veřejné osvětlení ve SMART City20182018361000,-
SP2018/126Dráždilová Pavla Mgr., Ph.D.Paralelní zpracování velkých dat V201820181210000,-
SP2018/130Kudělka Miloš doc. Mgr., Ph.D.Zpracování a pokročilá analýza biomedicínských dat III201820181210000,-
SP2018/160Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace IV20182018994000,-
SP2018/162Kuchař Martin doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj pokročilých metod řízení elektrických regulovaných pohonů20182018344000,-
SP2018/163Zajaczek Stanislav Ing., Ph.D.Diagnostika, spolehlivost a účinnost elektrických strojů a zařízení, problematika anténních systémů.20182018350000,-
SP2018/164Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D.Biomedicínské inženýrské systémy XIV201820181200000,-
SP2018/165Lukáš Dalibor doc. Ing., Ph.D.Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy IV201820181000000,-
SP2018/167Šimoník Petr Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj elektronických systémů vozidla s autonomním řízením II20182018344000,-
SP2018/168Fasuga Radoslav Ing., Ph.D.Párování produktových katalogů v rozsáhlých vícejazyčných a víceměnových databázích2018201831000,-
SP2018/170Bilík Petr doc. Ing., Ph.D.Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování V.20182018700000,-
SP2018/172Štolfa Svatopluk Ing., Ph.D.Aplikace formálních metod v oblastech modelování znalostí a softwarovém inženýrství20182018724000,-
SP2018/177Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.Nekonvenční algoritmy a počítačová bezpečnost20182018564000,-
SP2018/183Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D.Řízení technologických soustav s OAZE 201820182018250000,-
SP2018/184Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc.Optické technologie pro komunikace a senzory20182018973000,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2018/55Fajkus Marcel Ing., Ph.D.Využití optovláknových technologií pro monitorování tunelů20182018188500,-
SP2018/66Chudíková Blanka Ing.Teoretická a experimentální analýza vlivu zdroje tepla na energetickou náročnost pasivní budovy s využitím informačního modelování staveb20182018150000,-
SP2018/76Neuwirthová Zdeňka Ing.Numerické modelování vláknobetonových kompozitních desek v interakci se zemním prostředím pomocí HPC20182018180000,-
SP2018/103Kubzová Monika Ing.Vliv lokálního mikroklimatu v okolí mostních konstrukcí na intenzitu depozice chloridových iontů20182018110000,-
SP2018/108Lehner Petr Ing.Výzkum iniciace a propagace koroze na ŽB konstrukcích v souvislosti s chloridy20182018137000,-
SP2018/111Dobeš Pavel Ing.Stanovení únosnosti spoje kolíkového typu kulatiny a hraněného řeziva z hlediska lineární lomové mechaniky20182018150000,-
SP2018/113Faltejsek Michal Ing.Tvorba 3D informačního modelu města a implementace facility managementu pro efektivní správu a provoz s využitím CFD simulací20182018175000,-
SP2018/124Hošťálková Markéta Ing.Výzkum vlastností kompozitních materiálů na bázi sádry s výztuží z přírodních vláken20182018145000,-
SP2018/127Pařenica Přemysl Ing.Experimentální testování a numerické modelování detailů tenkostěnných profilů20182018107000,-
SP2018/128Kubíncová Lenka Ing.Overenie možností priečne predpätých drevobetónových prvkov pre potreby mostných konštrukcií20182018180000,-
SP2018/129Bílková Alžběta Mgr. Ing.Použitelnost a zvýšení adaptability obytného prostředí současného bytového fondu20182018100000,-
SP2018/131Miller Ondřej Ing.Stanovení rázového zatížení a jeho účinku na komponenty jeřábové dráhy2018201870000,-
SP2018/141Koktan Jiří Ing.Paralelní algoritmy pro analýzu desek na podloží20182018109000,-
SP2018/145Nečas Ondřej Ing.Inovativní řešení detailu atiky s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jeho experimentální ověření2018201890000,-
SP2018/149Camfrlová Markéta Mgr.Sestavení numerického modelu proudění podzemní vody na příkladu hypotetické lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů20182018140000,-
SP2018/153Kropáček Michal Ing.Experimentální měření objemových změn na betonových prvcích v závislosti na podloží20182018177000,-
SP2018/156Kocurová Petra Ing.Municipality a technicko- ekonomická optimalizace veřejného prostoru20182018100000,-
SP2018/175Szeligová Natálie Ing.Disparitní přístup municipalit k eliminaci deprimovaných ploch20182018145000,-
SP2018/182Pytlík David Ing.Vliv nasákavého kameniva na vlastnosti UHPC20182018146500,-

Fakulta bezpečnostního inženýrství

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2018/116Onderková Vendula Ing.Dynamické modelování resilience prvků kritické infrastruktury20182018100000,-
SP2018/137Roupcová Petra Ing., Ph.D.Rozvoj aplikačního potenciálu a příprava nových nanomateriálů na bázi uhlíku a jejich modifikací s polymery a dalšími vybranými materiály20182018166000,-
SP2018/139Jankůj Vojtěch Ing.Vliv působení tepla na odolnost různých typů povrchových úprav20182018130000,-
SP2018/152Zavila Ondřej doc. Ing., Ph.D.Vývojové trendy bezpečnosti letů u proudových vojenských letounů ve vazbě na vznik požárů a záchranu osádky za letu20182018123300,-
SP2018/179Klečka Vít Ing.Spektroskopicky založená diagnostika v laminárním chladném plameni20182018566000,-

Centrum energetických a environmentálních technologií

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2018/38Obalová Lucie prof. Ing., Ph.D.Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí IV20182018800000,-
SP2018/46Kucbel Marek Ing., Ph.D.Výzkum variability EC/OC v ovzduší během inverzního charakteru počasí.20182018250000,-
SP2018/47Rozbroj Jiří Ing., Ph.D.Kalibrační a experimentální zařízení pro výzkum a validaci simulačních modelů20182018192000,-
SP2018/50Konvičková Zuzana Ing., Ph.D.Příprava kompozitního materiálu na bázi polymer/metalické nanočástice20182018220000,-
SP2018/51Fördös Tibor Ing., Ph.D.Modelování a experimentální studium dynamických jevů v polovodičových spin-laserových strukturách s porušenou in-plane symetrií a 1D periodickými mřížkami20182018200000,-
SP2018/52Stáňa Michal Ing., Ph.D.Zvyšování efektivnosti a snižování emisí energetických zařízení dle nových požadavků BAT20182018200000,-
SP2018/54Frantík Jaroslav Ing., Ph.D.Měřící stand pro testování vodokružné vývěvy.20182018140000,-
SP2018/58Mišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti technologií a komponent pro smart grids20182018343000,-
SP2018/64Stejskal Ondřej Ing.Studium magneto-opticky aktivních materiálů a využití materiálů se spinovým Hallovým jevem v THz spektroskopii20182018150000,-
SP2018/71Motyka Oldřich Mgr., Ph.D.Hodnocení vlivu znečištění nanočásticemi na rostliny20182018155000,-
SP2018/72Kratošová Gabriela Ing., Ph.D.Návrh, konstrukce a testování mikrofluidního zařízení na biosyntézu nanočástic ušlechtilých kovů20182018180000,-
SP2018/74Čech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.Mechanicky aktivované hybridní nanokompozitní materiály20182018220000,-
SP2018/75Mančík Pavel Ing.Vývoj, konstrukce a testování nového typu reaktoru pro současné kontinuální měření sorpce a fotokatalýzy barvivových simulantů20182018200000,-
SP2018/81Kuzníková Ĺubomíra Ing.Charakterizace a možná environmentální rizika syntetických nanočástic oxidů lanthanidů a částic pocházejících z nespalovacích procesů v dopravě20182018240000,-
SP2018/91Martausová Iveta Mgr., Ph.D.Použití upravených křemičitanů a hlinitokřemičitanů jako nanoreaktorů pro organické reakce20182018175000,-
SP2018/95Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Funkční nanokompozity na bázi fylosilikátů20182018190000,-
SP2018/98Mičica Martin Ing.Terahertzové a infračervené fonony v organických krystalech20182018200000,-
SP2018/112Simha Martynková Gražyna doc. Ing., Ph.D.Polymerní nanokompozity s uhlíkatými nanočásticemi20182018190000,-
SP2018/114Dutko Ondřej Ing.Příprava uhlíkatých nanomateriálů, jejich charakterizace a modifikace II20182018210000,-
SP2018/122Plachá Daniela prof. Ing., Ph.D.Polymerní kompozitní materiály s antimikrobiálními vlastnostmi vhodné pro biomedicínské aplikace20182018195000,-
SP2018/174Borovec Karel Ing., Ph.D.Čistění plynu vyrobeného zplyňováním pomocí různých materiálů, metoda kontinuální analýzy obsahu čpavku v popelovinách20182018370000,-

IT4Innovations

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2018/83Kohut Tomáš Ing.Modelování difrakčních a plasmonických nanostruktur20182018350000,-
SP2018/96Ješko Radek Ing.Elipsometrie a magnetooptické vlastnosti na Pr a Nd založených Perovskitů a kvadratický MO efekt na kubických (011) orientovaných filmech tranzitivních kovů na MgO substrátu20182018180000,-
SP2018/134Vysocký Ondřej Ing.Vývoj nástrojů pro optimalizaci spotřeby elektrické energie HPC aplikací20182018264000,-
SP2018/142Golasowski Martin Ing., Ph.D.Optimalizace algoritmů strojového učení pro platformu HPC II20182018468600,-
SP2018/159Vavřík Radim Ing.Hardwarová akcelerace sestavovače matic a vývoj GUI knihovny ESPRESO20182018220000,-
SP2018/161Béreš Michal Ing.Řešení úloh s nejistotami pomocí metody hraničních prvků20182018219444,-
SP2018/166Pazourková Lenka Ing.Hydroxyapatitové nanokompozity: struktura a modelování20182018148978,-
SP2018/169Sojka Radim Ing.PERMON toolbox development IV20182018265555,-
SP2018/173Martinovič Tomáš Ing., Ph.D.Problematika dynamických systémů a jejich implementace na HPC20182018497200,-
SP2018/178Mrovec Martin Ing.Internacionalizace doktorského vzdělávání v oblasti molekulové fyziky20182018314000,-
SP2018/180Maršálek Pavel Ing., Ph.D.Využití metod topologické optimalizace v inženýrské praxi20182018237778,-

Prorektor pro VaV

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2018/87Tomášek Radek Ing.Hodnocení mezních provozních podmínek při časově proměnlivém namáhání s různou asymetrií cyklu.20182018183000,-
SP2018/89Kohut Jiří Ing.HODNOCENÍ BIOMECHANIKY ZÁTĚŽE PO VČASNÉ OSTEOSYNTÉZE PATNÍ KOSTI20182018202000,-
SP2018/90Podepřelová Adéla Ing. Charakteristika lomové houževnatosti a mechanických vlastností tenkých povlaků.20182018196000,-