Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/71
Název projektuMonitoring znečištění ovzduší nanočásticemi pomocí mechorostů
ŘešitelMotyka Oldřich Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je laboratorní stanovení faktorů ovlivňujících míru akumulace nanočástic ve stélce mechu druhu Pleurozium schreberi a fyziologických změn způsobených touto expozicí. Součástí výzkumu je rovněž expozice daného druhu mechu reálným atmosférickým podmínkám a srovnání průběhu a vlivu akumulace znečišťujících látek v ex situ a in situ podmínkách.
Za účelem stanovení faktorů ovlivňujících akumulaci nanočástic budou různě připravené vzorky mechu po expozici suspenzím nanočástic ZnO o známé koncentraci podrobeny sekvenční extrakci, jejíž pomocí bude určeno, jak různá příprava vzorku před expozicí ovlivňuje míru akumulace nanočástic v jednotlivých částech stélky mechu (povrchová, extracelulární, intracelulární a reziduální frakce). Koncentrace nanočástic v jednotlivých částech stélky bude stanovena pomocí analýzy výluhů. Různý poměr akumulovaných nanočástic v jednotlivých frakcí v závislosti na přípravě vzorku by indikoval nutnost standardizace přípravy vzorků pro biomonitoring.
Za účelem stanovení míry indukovaného stresu v buňkách stélek mechu vystavených suspenzím nano-ZnO bude analyzováno množství kyseliny askorbové ve vzorcích upravených rozličnými způsoby před expozicí. Kyselina askorbová je antioxidant, a jako taková může být vhodným a snadno zjistitelným indikátorem stresu rostliny vystavené xenobiotickým látkám.
Za účelem stanovení míry akumulace a indikovaného stresu v mechu druhu Pleurozium schreberi v nesimulovaných podmínkách, budou vzorky vystaveny skutečným atmosférickým podmínkám vně i uvnitř budovy a bude sledována akumulace a charakter znečišťujících látek v jednotlivých částech mechu (sekvenční extrakce, ICP-MS) a obsah kyseliny askorbové ve vzorcích (titrace, případně HPLC).
Projekt bude částečně navazovat na projekt SP2016/57
Členové řešitelského týmuIng. Lenka Bardoňová
Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Ing. Eva Olšovská
Ing. Kristína Štrbová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Časový harmonogram řešení a specifikace cílů definované v přechozím bodu:
1) Příprava vzorků mechu druhu Pleurozium schreberi, vzorky omyté, neomyté, vlhčené a nevlhčené
2) Expozice vzorků mechu druhu Pleurozium schreberi suspenzi nanočástic ZnO
3) Analýza distribuce akumulovaných nanočástic ve stélkách exponovaných vzorků pomocí metody sekvenční extrakce a ICP-MS. Zhodnocení vlivu různé přípravy vzorků před expozicí na tuto distribuci. Zhodnocení různé přípravy vzorků vzhledem k možnostem biomonitoringu znečištění nanočásticemi pomocí mechorostů.
4) Analýza koncentrace kyseliny askorbové ve vzorcích a zhodnocení vlivu přípravy vzorku a expozice nanočásticím na tuto koncentraci; zhodnocení využití koncentrace kyseliny askorbové jako indikátoru stresu po expozici rostliny nanočásticím.
5) Expozice vzorků mechu nesimulovaným atmosférickým podmínkám vně i uvnitř budovy, analýza distribuce a charakterizace akumulovaných látek pomocí metody sekvenční extrakce, analýza koncentrace kyseliny askorbové ve stélce vzorků v závislosti na zjištěné akumulaci a umístění vzorku.
6) Příprava publikací
7) Publikace výsledků
Plánované konkrétní a měřitelné výstupy projektu:
1) Zjištění vlivu přípravy vzorku před biomonitoringem na akumulaci nanočástic
2) Zjištění možnosti stanovení expozicí nanočásticím indukovaného stresu pomocí stanovení koncentrace kyseliny askorbové ve stélce.
3) Zjištění vlivu umístění vzorků mechu na akumulaci a obsah kyseliny askorbové
4) Účast na konferencích a aktivní prezentace výsledků (NanoOstrava 2017, Nanocon 2017)
5) Článek v časopise s impakt faktorem
6) Zpracování dvou bakalářských prací (Lenka Bardoňová, Eva Olšovská)
7) Získání dat pro doktorskou práci (Ing. Kristína Štrbová)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady45000,-47055,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-253,-
5. Služby25000,-32140,-
6. Cestovní náhrady25000,-25552,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-