Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/70
Název projektuOptimalizace přípravy nanočástic
ŘešitelSeidlerová Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt bude řešen v dvou stěžejních tématech:
a) Příprava nanočástic s antibakterálními vlastnosti
Projekt se zaměří na procesy optimalizace přípravy nanočástic s antimikrobiálními a antiradiačními vlastnostmi jako potenciálních prekurzorů pro přípravu nanovláken s antibakteriálními vlastnostmi. Bude sledován především vliv postupů přípravy na velikost připravených částic, při kterém bude využíván ICP-MS s měřením distribuce nanočástic a jejich antibakteriální vlastnosti. Připravené nanočástice budou v další fázi řešení projektu zabudovány do nanovláken, které budou připravovány v rámci spolupráce s 4Medi. Postup přípravy nanovláken bude rovněž optimalizován. V neposlední řadě budou porovnány antibakteriální vlastnosti čistých nanočástic a připravených vláken s obsahem nanočástic.

b) Příprava nanočástic s magnetickými vlastnostmi
Druhá část projektu bude věnována postupům přípravy nanočástic oxidů železa a kompozitů FexOy/jílový minerál, kde za použití stejné instrumentální techniky (ICP-MS) bude sledována adheze částic oxidů železa na jílovém minerálu. Řešení projektu se zaměří na přípravu kompozitů s vyššími podíly magnetitu a tedy lepšími magnetickými vlastnosti, protože dosavadními používanými postupy byla vždy připravena směs hematitu a magnetitu.

V rámci řešení projektu budou dokončeny dvě disertační práce, které s tématem projektu souvisí a jsou zaměřené na sorpční vlastností oxidů železa a stabilitu kompozitů s obsahem oxidů kovů včetně oxidů železa. K dokončení disertačních prací je nutné experimentálně ověřit několik dosud získaných výsledků a zapracovat je do disertačních prací.
Členové řešitelského týmuIng. Michaela Tokarčíková, Ph.D.
Ing. Zuzana Konvičková
Ing. Lucia Rozumová
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Časový harmonogram řešení a specifikace cílů definované v bodě 1:
1) Optimalizace metody přípravy nanočástic stříbra a zlata biosyntézou, tak aby bylo možno připravit nanočástice definované velikosti reprodukovatelně.
2) Charakterizace struktury, morfologie a chemické kompozice dostupnými metodami: SEM, TEM, stanovení velikostní distribuce částic, ICP-MS a ICP-AES, XRD, FTIR.
3) Optimalizace přípravy nanovláken s obsahem antibakteriálních nanočástic.
4) Provedení antibakteriálních testů samotného práškového nanomateriálu a připravené netkané textilie s nanočásticemi. Antimikrobiální testování by proběhlo v souladu s dostupnými technikami vhodnými pro tyto vzorky (MIC, disc diffusion testy).

Plánované konkrétní a měřitelné výstupy projektu:
1) Optimalizace biosyntézy a charakterizace nanočástic.
2) Vývoj a charakterizace materiálu s obsahem nanočástic využitelného pro jeho antimikrobiální vlastnosti.
3) 1 článek v impaktovaném časopise.
4) Podpora experimentální stránky disertační práce.

V rámci projektu budou řešeny tři disertační práce z nichž dvě by měly být ukončeny (disertační práce Ing. Tokarčíkové a Ing. Rozumové). V rámci projektu budou prezentovány výsledky řešení na odborných konferencích v České republice (NanoOstrava) a v zahraničí (v Berlíně). Současně budou zpracovány a do časopisů s impakt faktorem zaslány publikace vztahující se náplni projektu i k řešené problematice disertačních prací Ing. Tokarčíkové a Ing. Rozumové.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady30500,-51329,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-0,-
5. Služby42000,-44916,-
6. Cestovní náhrady18000,-4255,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14500,-14500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady145000,-
Uznané náklady145000,-
Celkem běžné finanční prostředky145000,-145000,-