Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/69
Název projektuOptimalizace podmínek katalytické aktivity materiálů na bázi zeolitů a vrstevnatých struktur
ŘešitelMartausová Iveta Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuVe spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského (AV ČR) v Praze bude provedeno testování materiálů na bázi zeolitů a vrstevnatých struktur s titánem jako centrem katalytické aktivity a to především v oxidačních reakcích. Cílem tohoto projektu bude analýza připravených materiálů s titánem, který se vyznačuje dobrou katalytickou aktivitou při oxidacích alkenů a sulfidů. Titán jako součást pravidelné zeolitové struktury má omezené možnosti aktivity z důvodu velikosti vstupních oken pro substráty. Z toho důvodu se nabízí především pro objemnější molekuly testování nového typu materiálů na bázi oddělených vrstev zeolitů [1,2].
Sledování reakčních podmínek při oxidaci vybraných molekul má vést k optimalizaci těchto podmínek vedoucí k maximálním konverzím substrátu nebo konverzím s vysokou selektivitou k preferovaným molekulám produktů. Sledování vlivu rozdílné struktury na katalytickou aktivitu má vést ke srovnání a možnou předpověď uplatnění vrstevnatých katalyzátorů.
Průběh testovaných reakcí bude sledován pomocí techniky plynové chromatografie, v případě více typů produktů budou tyto analyzovány pomocí hmotnostní spektrometrie. Povrch, morfologie a katalytická centra rozdílných typů katalyzátorů budou sledovány technikou AFM (mikroskopie atomárních sil), a na základě získaných výsledků budou tyto výsledky také demonstrovány molekulárním modelováním.

[1] N. Wilde, J. Prech, M. Pelz, M. Kubu, J. Cejka, R. Gläser, Catal. Sci. Technol., 2016, 6, 7280.
[2] J. Přech, R.E. Morris, J. Čejka, Catal. Sci. Technol., 2016, 6, 2775.

Postup řešení:

1) Testování různých typů katalyzátoru TS-1 v oxidačních reakcích vybraných sulfidů a optimalizace reakčních podmínek
2) Testování různých typů Ti-katalyzátorů v oxidaci alkenů a optimalizace reakčních podmínek
3) Testování různých typů Ti-katalyzátorů v Baeyerově-Villigerově oxidaci objemného ketonu
4) Průběh reakce bude sledován technikou plynové chromatografie (kalibrace, přídavek vnitřního standardu), případné ověření produktů reakce bude provedeno na přístroji GC-MS
5) Studium morfologie povrchu katalyzátorů bude sledováno technikou AFM (mikroskopie atomárních sil)
6) Vizualizace morfologie povrchu katalyzátoru nebo struktury katalyzátoru bude provedeno s využitím metod molekulárního modelování

Členové řešitelského týmu:

Mgr. Iveta Martausová, Ph.D., CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ – hlavní řešitel, akademický pracovník pro VaV – optimalizace reakčních podmínek katalytické oxidace alkenů, sulfidů; sledování vlivu rozdílných struktur katalyzátorů; analýza průběhu reakce technikou GC, GC-MS

Ing. Petra Vilímová, CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ – studentka doktorského studijního programu – studium morfologie povrchu katalyzátorů technikou AFM (mikroskopie atomárních sil).

Bc. Adam Verner, CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ – student magisterského studijního programu – molekulární modelování katalyzátorů s titánem

Daniela Spustová, CENTRUM NANOTECHNOLOGIÍ – studentka bakalářského studijního programu a navazujícího magisterského programu, bakalářská práce – optimalizace reakčních podmínek katalytické oxidace sulfidu
Členové řešitelského týmuMgr. Iveta Martausová, Ph.D.
Bc. Daniela Spustová
Ing. Adam Verner
Ing. Petra Vilímová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu):

(1) Studium rozdílných reakčních podmínek při oxidaci alkenů, sulfidů a ketonů.
(2) Studium rozdílných typů katalyzátorů při oxidaci testovaných molekul.
(3) Analýza průběhu reakce technikou plynové chromatografie (GC, GC-MS).
(4) Metoda charakterizace a studium morfologie povrchu katalyzátorů technikou AFM (mikroskopie atomárních sil)
(5) Molekulární modelování katalyzátorů s titánem


Předpokládané VaV výstupy

(1) Článek v mezinárodním periodiku s IF

(2) Aktivní účast na konferenci (přednáška nebo poster)

(3) Vypracování bakalářské práce Daniely Spustové

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia9000,-9000,-
3. Materiálové náklady23500,-30015,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby40000,-33569,-
6. Cestovní náhrady4000,-3916,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8500,-8500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady85000,-
Uznané náklady85000,-
Celkem běžné finanční prostředky85000,-85000,-