Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/67
Název projektuKonkurenceschopnost průmyslových podniků v České republice
ŘešitelSikorová Andrea Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuJe zcela evidentní, že tajemství úspěchu a vysoké konkurenceschopnosti nespočívá jen ve jméně a tradici podniku, ale i v co největším možném počtu konkurenčních výhod, které průmyslové podniky mohou nabídnout. Jsme malou otevřenou ekonomikou s obrovskou orientací na export a průmysl tvoří asi třetinu našeho HDP, což je prakticky nejvíce ze zemí Evropské unie. Jsme také zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. Chceme-li si udržet tuto pozici, je nutné reagovat na vývojové trendy nejen v technických novinkách, ale i v procesu výroby a v obchodním modelu. K hlavním trendům patří snižování nákladů a zvyšování efektivity výroby ve vlastních továrnách i u dodavatelů a úrovně poskytovaných služeb s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti průmyslových podniků, ale i celých dodavatelských řetězců a sítí. Výstupy z projektu SGS za rok 2016 také prokazují, že zlepšení produktů či podnikových procesů lze dosáhnout i relativně nenákladně, prostřednictvím spolupráce podniků s akademickou půdou, konkrétně například zadáváním témat diplomových prací. Důležitým faktorem je ujasněná strategie a schopnost podniku flexibilně reagovat na změny v tržním prostředí. Do budoucna vede cesta k úspěchu přes diverzifikované portfolio produktů, globálních trhů a investic do vývoje a inovací. V oblasti financování rozvoje podniku hrajou podstatnou roli rovněž podpůrné a dotační programy. Být konkurenceschopný znamená být nejkvalitnější , nejlevnější, nejnovější, nejinovovanější a nejméně nákladný.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Ing. Kateřina Chvějová
Bc. et Bc. Petra Důbravová
Ing. Adriana Gocieková
Bc. Kateřina Kissová
Bc. David Kondas
Bc. Štěpánka Kozáková
Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Bc. Lucie Loukoťová
Bc. Kateřina Machová
Bc. Kateřina Plesková
Bc. Pavlína Plucnarová
Ing. Marek Šafránek
Bc. Vojtěch Šamaj
doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.
Ing. Denisa Škrobánková
Bc. Ondřej Škrob
Bc. Kristýna Urbanská
Ing. Michaela Valigurová
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Spolupráce vědeckých pracovníků se studenty navazujícího studia bude spočívat především:
- v získávání inovativních řešení s následnou aplikací vhodných metod pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti průmyslových podniků,
- nalézt východisko skutečných problémů v hutních a spolupracujících podnicích v rámci diplomových prací studentů zapojených do projetku a v rámci vědeckých publikací řešitelů projektu,
- v hledání, analýze a využívání příležitostí ke zlepšování konkurenceschopnosti průmyslových podniků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
30016,-30016,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)22400,-22400,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7616,-7616,-
2. Stipendia49000,-49000,-
3. Materiálové náklady45000,-49479,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby30000,-55287,-
6. Cestovní náhrady160984,-131218,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-