Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/63
Název projektuRozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů
ŘešitelLenort Radim prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů doktorského studijního programu Řízení průmyslových systémů a studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantujících kateder ve třech vzájemně provázaných výzkumných oblastech, které tvoří pilíře daných programů:

1. Pokročilé metody a nástroje pro řízení průmyslových subjektů a jejich procesů (kat. 634):

Rychlý růst ekonomiky České republiky a zemí Evropské unie vede k poměrně prudkému růstu průmyslových podniků jak z pohledu jejich obratu, tak velikosti. S růstem dochází ke zvyšování složitosti podnikových procesů, které již nelze úspěšně zvládat dosavadními nástroji a systémy. Je nutné hledat, vytvářet a implementovat pokročilé nástroje a metody řízení průmyslových procesů, které zaručí i nadále zvyšování efektivnosti podnikání. Oblast „Pokročilé metody a nástroje pro řízení průmyslových subjektů a jejich procesů“ bude zaměřena na:

- rozvoj pokročilých logistických koncepcí, systémů a nástrojů při řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců,
- ekonomická diagnostika jako nástroj při oceňování podniků, se zaměřením na synergické efekty,
- rozvoj nástrojů a metod pro procesní řízení nákladů ve výrobních podnicích,
- podmínky rozvoje průmyslu v České republice,
- možnosti snižování nákladovosti metalurgických procesů a zvyšování kvality hutních surovin.

2. Prediktivní analýza v prostředí Smart Factory s využitím umělé inteligence (kat. 638):

Projekt bude zaměřen na výzkum a vývoj nových nástrojů pro zlepšení spolehlivosti a stability výrobního řetězce spolu se snížením výrobních nákladů a spotřeby energií v lehkém a těžkém průmyslu. V rámci projektu budou zkoumány a vyvíjeny moderní informační a technických prostředky (s využitím metod soft-computingu, rozpoznávání, data-miningu, nedestruktivní diagnostiky, bezdrátové identifikace, bezdrátového přenosu informací apod.), které budou integrovány do nástrojů a aplikací umožňujících monitoring, diagnostiku, predikci a vytváření souhrnné informace o aktuálním stavu, pozici, historii, ale i pravděpodobné spolehlivosti jednotlivých článků výrobního řetězce. Tyto prostředky budou poskytovat potřebné informace pro podporu a optimalizaci řízení výrobních, logistických a technologických procesů v reálném čase s návazností na řízení údržby při udržení jakosti finálních produktů. Oblast „Prediktivní analýza v prostředí Smart Factory s využitím umělé inteligence“ bude zaměřena zejména na:

- výzkum a vytváření metod a prostředků pro pokročilou regulaci průmyslových procesů s využitím data-miningových metod a znalostního řízení,
- vytváření modelů pro pokročilou automatizaci výrobních prostředků využívající prostředků Smart Factory,
- výzkum a vytváření modelů pro syntetizující výsledky prediktivní analýzy s prostředky pokročilé automatizace pro podporu rozhodování v oblasti řízení výroby a řízení průmyslových zařízení se zaměřením na zvýšení disponibility a efektivity procesů.

3. Vývoj metod plánování a řízení kvality (kat. 639):

Kvalita vyráběných produktů je jedním z rozhodujících atributů jejich úspěšnosti na trhu a spokojenosti zákazníků. Výslednou kvalitu produktů rozhodujícím způsobem ovlivňují procesy plánování a řízení kvality, tedy procesy ovlivňující kvalitu v předvýrobních a výrobních etapách. V rámci těchto procesů je potřeba věnovat pozornost vhodným metodám. Oblast „Vývoj metod plánování a řízení kvality“ bude zaměřena na:

- management rizik při zabezpečování kvality produktů,
- hodnocení kvality systémů kontroly výrobků na základě neměřitelných znaků,
- rozvoj netradičních aplikací statistické regulace procesů (SPC),
- využití časových modelů procesů při vyhodnocování způsobilosti procesů,
- řešení vybraných problémů regresní analýzy.
Členové řešitelského týmuIng. Ivo Bahenský
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Ing. Jan Bezecný
Bc. Iveta Bobková
Ing. Jan Březina
prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Mgr. Martin Čech, Ph.D.
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Bc. Anna Futejová
Ing. Ondřej Grycz
Bc. Jana Hadvičáková
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Ing. Gabriela Hoffová
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Ing. Tomáš Malčic
Ing. Tomáš Malčic
Ing. Jiří Marek
Bc. Klára Matějčková
Ing. Pavlína Mikulová
Ing. Tomáš Němec
Ing. Karel Nepraš
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Bc. Ondřej Ondruch
Ing. Cristian Petrachi
Ing. Tomáš Plaček
Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Ing. Natália Polláková
Bc. Michal Ptáček
doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Bc. Lukáš Šajtar
Bc. Jolana Sikorová
Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
Ing. et Ing. Hana Špačková
Ing. Aneta Tioková
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Ing. Mgr. Tomáš Tykva
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Bc. Ing. Adam Vůjtek
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Ing. Martin Zuskáč
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Pokročilé metody a nástroje pro řízení průmyslových subjektů a jejich procesů

- Návrh postupů aplikace pokročilých nástrojů a metod pro logistické řízení průmyslových podniků a dodavatelských řetězců.
- Analýza možného využití moderních manažerských nástrojů v hutních organizacích.
- Nástroje a metody ekonomické diagnostiky a synergické efekty při oceňování výrobních společností.
- Analýza současného stavu aplikace metody ABC kalkulací ve výrobních podnicích a návrh metodického postupu pro zavedení ABC kalkulací a řízení nákladů ve výrobních podnicích.
- Analýza vybraných podmínek a determinantů rozvoje průmyslu v České republice.
- Vyhodnocení důsledků využívání méně kvalitních rudných surovin v podmínkách hutních výrobců České republiky.

2. Prediktivní analýza v prostředí Smart Factory s využitím umělé inteligence

- Výzkum a vývoj nástrojů a metod pro inovaci a racionalizaci znalostního řízení výroby a průmyslových i neprůmyslových procesů, při kterém se bude uplatňovat princip řízení na základě prediktivní analýzy maximálního počtu relevantních dat z technologického a logistického procesu.
- Návrh prostředků pro interakci s dílčími monitorovacími a diagnosticko-prediktivními systémy na bázi koncepce Smart Factory, které svým charakterem rozšíří působnost vyvíjených nástrojů na provozní procesy, přičemž bude zasahovat i do oblasti jakosti finálních produktů.
- Návrhy aplikací progresivních technologií založených na principech strojového učení, rozpoznávání, nedestruktivní diagnostiky, bezdrátové identifikace a řady dalších metod umožňujících detekci vad, mezních stavů a využití logistických informací, které umožní zlepšit analýzu daného procesu a následně zefektivnit dané technologie.

3. Vývoj metod plánování a řízení kvality

- Identifikace možných rizik v oblasti managementu kvality. Návrh vhodných přístupů a metod k posuzování a ošetřování vybraných možných rizik. Analýza možných modifikací současných přístupů k managementu rizik a jejich uplatnění v oblasti managementu kvality.
- Rozbor nejnovějších poznatků z oblasti analýz systémů kontroly výrobků na základě atributivních znaků kvality a identifikace problémových oblastí. Praktická aplikace získaných poznatků a definování slabých a silných stránek metod hodnocení.
- Zpracování detailních rešerší v oblasti uplatnění neparametrických a robustních metod pro SPC. SWOT analýza různých neparametrických a robustních přístupů k SPC. Návrh metodiky hodnocení účinnosti jednotlivých zkoumaných metod SPC. Analýza SW podpory neparametrických a robustních metod v SPC.
- Analýza časových modelů procesů a možností jejich využití při hodnocení způsobilosti procesů. Metodika výpočtu indexů způsobilosti pro různé modely procesů. Možnosti využití složených rozdělení k vyhodnocení způsobilosti procesů. Porovnání jednotlivých přístupů.
- Provedení hlubší analýzy předpokladů regresní analýzy a analýza důsledků jejich nesplnění. Odzkoušení nových přístupů k řešení vybraných problémů regresní analýzy, např. překonání multikolinearity zobecněným vzorcem bez úpravy dat.

Předpokládá se, že výsledky řešení budou prezentovány v odborných časopisech (např. Advanced Structured Materials, Metalurgija, Quality Innovation Prosperity, Sensors, Archives of Metallurgy and Materials) a na mezinárodních odborných konferencích a kongresech (např. METAL, Carpathian Logistics Congress, ACE-X, Ironmaking and Steelmaking, SHMD, ICAS-1). Preferovány jsou druhy výsledku J a D dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-200000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-149254,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-50746,-
2. Stipendia340000,-340000,-
3. Materiálové náklady180000,-173974,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-103309,-
5. Služby270000,-228665,-
6. Cestovní náhrady260000,-304052,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory150000,-150000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1500000,-
Uznané náklady1500000,-
Celkem běžné finanční prostředky1500000,-1500000,-