Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/60
Název projektuRozvoj experimentálních metod charakterizace struktury a vlastností technických materiálů
ŘešitelVáňová Petra doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuJedním z významných úkolů materiálového inženýrství je optimalizace vlastností technických materiálů prostřednictvím řízeného ovládání jejich mikrostrukturních parametrů. To vyžaduje detailní znalosti jednak o vzájemných vztazích mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, a jednak o možnostech a omezeních různých metod studia struktury a vlastností materiálů.
Mezi základní metody hodnocení struktury materiálů patří světelná mikroskopie, metody využívající zfokusovaný svazek elektronů (řádkovací elektronová mikroskopie, prozařovací elektronová mikroskopie, rtg spektrální mikroanalýza) a rtg difrakční analýza. Jednotlivé experimentální metody mají své přednosti, ale i omezení, a proto je žádoucí využívat při charakterizaci strukturních parametrů technických materiálů několik různých metod. Např. při hodnocení obsahu zbytkového austenitu v cementačních vrstvách nebo TRIP ocelích je nutné výsledky získané pomocí metody světelné mikroskopie a digitální obrazové analýzy konfrontovat s výsledky rtg difrakční analýzy. Každá z metod strukturní analýzy vyžaduje specifickou přípravu vzorků, na jejichž kvalitě pak významně závisí výsledky strukturní analýzy. V rámci projektu se předpokládá široké zapojení studentů navazujícího a doktorského studia do přípravy vzorků z různých typů technických materiálů, do sběru experimentálních dat a interpretace získaných výsledků v rámci realizace jejich závěrečných, resp. disertačních prací. Projekt počítá s maximálním využitím zařízení Katedry materiálového inženýrství v oblasti přípravy metalografických výbrusů, světelné mikroskopie, digitální obrazové analýzy a řádkovací elektronové mikroskopie. V laboratoři elektronové mikroskopie RMTVC bude využíván řádkovací a prozařovací elektronový mikroskop, včetně technik EDX, EBSD a speciálních zařízení pro přípravu preparátů. Vzhledem k tomu, že v současné době katedra nedisponuje kvalitním zařízením pro rtg difrakční analýzu, předpokládá se spolupráce s externím pracovištěm.
Součástí projektu bude hodnocení mechanických vlastností pokročilých materiálů. K charakterizaci vlastností materiálů bude využíváno technické vybavení katedry, které umožňuje provádět zkoušky tvrdosti, tahové zkoušky, tlakové zkoušky, únavové zkoušky v módu tah - tlak, testy v tříbodovém ohybu a Charpyho zkoušky vrubové houževnatosti. Kromě toho budou ke strukturnímu studiu využívány vzorky z dlouhodobých zkoušek (např. zkoušek tečení), provedených na externích pracovištích.
Použití jednotlivých metod hodnocení struktury a mechanických vlastností je nezbytné pro řešení diplomových a disertačních prací v rámci studijních programů Progresivní technické materiály (NMS) a Materiálové vědy a inženýrství (DS) i příbuzných studijních programů. Projekt počítá s řešením témat např. Precipitační reakce v martenzitických vytvrditelných ocelích, Sekundární vytvrzení homogenních svarových spojů oceli T24, Vliv vodíku na mechanické vlastnosti oceli TRIP 780, Vliv parametrů termické recyklace na mechanické vlastnosti uhlíkových vláken ad.
Získané výsledky umožní prohloubit znalosti a dovednosti studentů i pedagogů v oblasti studia struktury a vlastností především pokročilých materiálů, včetně interpretace získaných výsledků. Výsledky řešení projektu přispějí k dalšímu zvýšení kvality pedagogického procesu.
Navrhovaný projekt navazuje na výsledky a poznatky získané při řešení projektu SGS s názvem Studium vztahů mezi strukturními parametry a vlastnostmi pokročilých materiálů v roce 2016.
Členové řešitelského týmuBc. Dominika Balleková
Bc. Adam Bartoník
Bc. Vít Baranec
Bc. Lukáš Bednárik
Bc. Alexandr Benda
doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
RNDr. Bc. Petr Bílek, Ph.D.
Bc. Ľubomír Bobek
Bc. Radek Bodlák
Bc. Petra Boháčová
Bc. Adam Brucháček
Kamil Černuška
Bc. Michaela Černá
Bc. Radek Černoch
Bc. Jan Chrástecký
Bc. Jiří Cieslar
Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Bc. Zuzana Drong
Ing. Bc. Zuzana Dufalová
Bc. Jan Dulava
Ing. Taťána Fenclová
Bc. Iveta Filipová
Bc. Šárka Foldynová
Bc. Marek Galajda
Bc. Stanislav Galatík
Bc. Vilém Gavlík
Bc. Petr Gocala
Bc. Ondřej Harabiš
Ing. Josef Hlinka, PhD.
Bc. Tomáš Hlobil
Bc. Patrik Horský
Bc. Dušan Jugas
Ing. Martina Kalová
Ing. Jiří Kohut
Bc. Radek Kolomazník
Ing. Martin Kraus, Ph.D.
Bc. Lenka Samuhelová
Ing. Taťána Radkovská
Bc. Zdeněk Kunčar
Bc. Jakub Ľalík
Bc. Radek Lebeda
Bc. Miroslava Lišková
Bc. Jaromír Macoszek
Bc. Mária Mackovčáková
Bc. Martina Magdoňová
Bc. Daniel Marek
Ing. Vratislav Mareš
Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
Ing. Damián Mašlej
Bc. Vojtěch Mikler
Bc. Radomír Miklík
Bc. Lukáš Musil
Bc. Jiří Olšanský
Ing. Martin Páník
Bc. Rostislav Pavlosek
Bc. Monika Pavlosková
Ing. Adéla Podepřelová
Bc. Zdenek Pytlíček
Bc. Michal Rulíšek
Bc. Magda Rulíková
Bc. Jakub Ružbašan
Bc. Hynek Ryba
Bc. Jiří Saul
Bc. Patrik Schindler
Ing. Iva Šípová
Ing. Bc. et Bc. Dagmar Zeman Skácelová
Bc. Klára Sklenaříková
Ing. Jan Škoda
Bc. Lukáš Sojka
Bc. Jiří Sonnek
Bc. Patrik Sonnenschein
Bc. Adéla Šotolová
Bc. Anastasia Spinu
Bc. David Stonawski
Bc. Stanislava Strýčková
Bc. Miroslav Štůrala
Bc. Rostislav Svrčina
Ing. Radek Tomášek
Bc. Viktorie Trungerová
Bc. Zdeněk Urbanec
Bc. Daniel Volčík
Bc. Jana Maluchová
Bc. Roman Zapletal
Ing. Monika Zbránková
Ing. Alexandr Zimula
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu lze formulovat následovně:
1. optimalizace podmínek přípravy vzorků z pokročilých materiálů pro účely moderních metod strukturní analýzy, např. příprava TRIP ocelí pro EBSD analýzu, atd.;
2. rozvoj metod digitální obrazové analýzy, např. aplikace filtrů, úprava obrazu, zpracování výsledků, atd.;
3. rozvoj metodiky strukturní analýzy pokročilých materiálů pomocí EBSD;
4. rozšíření aplikací netradičních metod strukturní analýzy, např. difrakční analýza v prozařovacím elektronovém mikroskopu,
5. rozvoj metod hodnocení mechanických vlastností (např. u TRIP ocelí nebo kompozitních materiálů),
6. interpretace získaných výsledků s využitím obecně akceptovaných zákonitostí materiálového inženýrství.
Výstupem řešení projektu budou optimalizované parametry přípravy vzorků z různých typů materiálů (např. cementační vrstvy, TRIP oceli, duplexní oceli, kompozitní materiály ad.) pro moderní metody strukturně fázové analýzy, interpretace výsledků stanovených různými metodami strukturní analýzy (obrazová analýza, řádkovací a prozařovací elektronová mikroskopie, rtg difrakční analýza) a analýza výsledků zkoušek mechanických vlastností materiálů.
Výstupem z projektu budou publikace na mezinárodních vědeckých konferencích a závěrečné práce studentů doktorského a navazujícího magisterského studia. Řešení projektu přispěje ke zvýšení kvality diplomových a především doktorských prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
45967,-45967,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)34304,-34304,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11663,-11663,-
2. Stipendia75000,-75000,-
3. Materiálové náklady71533,-74253,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby85000,-82643,-
6. Cestovní náhrady60000,-59637,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory37500,-37500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady375000,-
Uznané náklady375000,-
Celkem běžné finanční prostředky375000,-375000,-