Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/59
Název projektuExperimentální a teoretické studium vybraných termofyzikálních a termodynamických vlastností multikomponentních anorganických systémů
ŘešitelSmetana Bedřich doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuHlavním cílem projektu bude získání původních poznatků z oblasti fyzikální chemie, chemické metalurgie a příbuzných oborů. Projekt bude zaměřen na experimentální i teoretické studium klíčových materiálových vlastností v závislosti na chemickém a také fázovém složení studovaných materiálů. Budou studovány také vztahy mezi vnitřní strukturou a výsledným chováním studovaných systémů v pevné i kapalné fázi (tavenině). Pro dosažení stanovených cílů budou využity zejména metody termické analýzy. Dále bude prováděno studium povrchového, mezifázového napětí a viskozity vybraných materiálů. Daná oblast bude studována s využitím vlastního experimentálního vybavení a s využitím poznatků plynoucích z teoretického modelování metodou Calphad. Pro teoretické studium bude využit termodynamický SW Thermo-Calc (metoda CALPHAD) a kinetický SW Dictra s implementovanými termodynamickými a kinetickými databázemi. Pro teoretické studium bude dále také využíván SW IDS (Solidification analysis package) využívající phase field simulation method. Předmětem výzkumu bude zejména studium termofyzikálních, termodynamických, kinetických a dalších materiálových vlastností anorganických materiálů (pokročilé kovové materiály – kovové slitiny na bázi Fe-C-O-Cr(Ni), vybrané speciální materiály pro vyspělé technologické aplikace s přidanou hodnotou…multikomponentní materiály, jako jsou speciální jakosti ocelí, oxidické systémy - strusky,…). Studium bude zaměřeno na oblast teplot fázových transformací a jejich latentních tepel, studium fázových diagramů. Bude prováděn výzkum v oblasti tepelných kapacit studovaných materiálů, entalpií a dalších termodynamických funkcí v závislosti na teplotě v širokém teplotním rozmezí (20-2000 °C). Bude sledována souvislost mezi získanými vlastnostmi, chemickým, fázovým a strukturním složením. Předmětem studia budou materiály v pevné i kapalné fázi – taveniny kovů a oxidů. Budou využity metody termické analýzy: TG (Thermogravimetry), TA (Direct Thermal Analysis), DTA (Differential Thermal Analysis), DSC (Differential Scanning Calorimetry, resp. simultánní TG/DTA a TG/DSC). Budou využity špičkové přístroje pro termickou analýzu: Netzsch STA 449 F3 Jupiter, Setaram SETSYS 18TM, Setaram Line 96 MHTC (Vysokoteplotní kalorimetr), odporová pec Classic s optickým vybavením (CCD kamera) a viskozimetr Anton Paar.
Členové řešitelského týmuBc. Petra Bančíková
Ing. Lukáš Carbol
Ing. Denisa Čižíková
Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Ing. Ľubomíra Drozdová
Ing. Hana Francová, Ph.D.
Bc. Martina Gabrišová
Mgr. Aleš Kalup
Bc. Jan Křištof
Bc. Jan Mucha
Bc. Petra Pawlusová
doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D.
Bc. Martina Šindlářová
doc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
doc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Ing. Aneta Smýkalová
Bc. Jakub Starostka
Bc. Kateřina Tomšejová
Bc. Šárka Vicherková
Bc. Hana Vjatráková
Bc. Jiří Zelinka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu budou originální výsledky – nové komplexnější poznatky o vlastnostech zkoumaných systémů za přesně definovaných podmínek. Cílem projektu bude vyjádření vztahů mezi studovanými vlastnostmi, chemickým, fázovým a strukturním složením. Budou získána nová původní experimentální data vycházející ze současných poznatků a podpořena teoretickým studiem v širokém teplotním rozmezí (20 - 2000 °C). Původní výsledky a nové cenné poznatky budou zveřejněny dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - budou připraveny min. 2 články do impaktovaného časopisu a min. 2 příspěvky kategorie D. Doktorandi budou také prezentovat dílčí výsledky na národních a mezinárodních konferencích (v jejich sbornících) a na Dni doktorandů FMMI. Vybrané výsledky budou prezentovány v disertačních pracích. Studenti magisterského studia budou výsledky prezentovat ve svých diplomových pracích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady117900,-122976,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-10206,-
5. Služby32000,-28815,-
6. Cestovní náhrady65000,-57903,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31100,-31100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady311000,-
Uznané náklady311000,-
Celkem běžné finanční prostředky311000,-311000,-