Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/58
Název projektuSpecifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství
ŘešitelSojka Jaroslav prof. Dr. Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuNavrhovaný projekt bude ve všech třech svých hlavních částech navazovat na projekt shodného názvu, vedený pod č. SP2016/103. Projekt bude opět zaměřen na oblast metalurgického, materiálového a procesního inženýrství.
Předmět výzkumu bude pro jednotlivé oblasti následující:

OBLAST A – METALURGICKÉ INŽENÝRSTVÍ
Navrhovaný projekt bude svým obsahem navazovat na řešení projektu z roku 2016, a to komplexním řešením problematiky související s výrobou oceli a slitin, jejich odléváním a tvářením, výrobou litých kovových pěn a rovněž s analýzou spalovacích procesů z hlediska posouzení jejich energetické účinnosti a vlivu na životní prostředí. Tematicky je projekt opět členěn dle profesního zaměření řešitelských pracovišť, tzn. katedry metalurgie a slévárenství, katedry tváření materiálu a katedry tepelné techniky.

Oblast metalurgie:
- oblast vývoje metodiky fyzikálního modelování rafinačních procesů hliníkových slitin,
- oblast výroby a sestavení fyzikálního modelu rafinačních procesů hliníkových slitin,
- oblast redukčního odfosfoření vysoce legovaných ocelí,
- oblast termické analýzy vysokoteplotních fázových přeměn ocelí,
- oblast numerického modelování metalurgických procesů a procesů souvisejících s litím a tuhnutím oceli,
- oblast řízené redukce strusky při zpracování vysoce legovaných ocelí,
- oblast testování vlivu kusovosti redukovatelných materiálů,
- oblast testování experimentálního aglomerátu s podílem biomasy.

Oblast slévárenství
- vývoj nových technologií výroby litých kovových pěn s ne/pravidelným uspořádáním vnitřních dutin (technologie využívající odpařitelný a vytavitelný model),
- optimalizace stávajících technologií výroby litých kovových pěn s ne/pravidelným uspořádáním vnitřních dutin s využitím běžně používaných slévárenských metod a materiálů,
- návrh a testování uspořádání vnitřních dutin (tvar, velikost, distribuce, aj.),
- stanovení fyzikálně-mechanických vlastností odlitků kovových pěn s ne/pravidelným uspořádáním vnitřních dutin s ohledem na možnost jejich aplikace,
- možnosti aplikace litých součástí z kovových pěn s ne/pravidelnou vnitřní strukturou; testování reálných odlitků v laboratorních a provozních podmínkách,
- vývoj optimálního procesu rafinace hliníkových slitin,
- hodnocení metalurgické kvality hliníkových slitin v laboratorních a poloprovozních podmínkách,
- hodnocení termofyzikálních a termomechanických vlastností slévárenských slitin a materiálů,
- testování přípravků a materiálů ovlivňujících strukturu a užitné vlastnosti výsledného odlitku.

Oblast tepelné techniky
- zvyšovaní účinnosti tepelně-energetických procesů
- tepelné výměníky k netradičním tepelným zdrojům
- zvyšování životnosti vyzdívek metalurgických agregátů
- hodnocení vlivu spalovacích procesů na životní prostředí
- materiálové využití odpadních produktů z metalurgie a energetiky v keramickém průmyslu

Oblast tváření materiálu
- fyzikální zkoušení a matematický popis deformačního chování kovových materiálů
- studium strukturotvorných procesů spjatých s plastickou deformací
- posuzování vlivu výchozí struktury a deformace na kinetiku anizoternického rozpadu austenitu
- příprava ultrajemnozrnných materiálů pomocí metod SPD (Severe Plastic Deformation)
- optimalizace materiálových a technologických aspektů procesů kování, válcování a tažení

OBLAST B – MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
Také v oblasti materiálového inženýrství bude předkládaný projekt navazovat na projekt shodného názvu, řešený v roce 2016.
Katedra 636:
Pozornost bude věnována zejména problematice související se vztahem mezi vnitřní stavbou, technologií výroby a dosahovanými vlastnostmi u širokého spektra moderních konstrukčních materiálů na bázi kovových materiálů, ale i konstrukční keramiky a různých druhů polymerů, resp. kompozitních materiálů. Bude se jednat zejména o následující okruhy:
- Pokračování prací pro optimalizaci přípravy vzorků pro EBSD analýzu. Cílem je pokračovat ve vývoji optimálních metod přípravy, které by minimalizovaly nebezpečí vnesení lokální deformace do materiálu během přípravy, což by mohlo vést k nesprávnému vyhodnocení kvantitativních výsledků strukturní analýzy. S ohledem na šíři studovaných materiálů je třeba metodiku vyvíjet odděleně – podle druhu materiálu.
- Studium korozní odolnosti vybraných kovových biomateriálů (slitiny Ti, slitiny NiTi, korozivzdorné oceli). V této části budou pokračovat práce zaměřené zejména na studium korozní odolnosti výše uvedených materiálů po různých způsobech úpravy povrchu, resp. v různých strukturních stavech. Materiály budou studovány v různých prostředích simulujících různé tělní tekutiny.
- Studium vodíkové křehkosti a difúzních charakteristik vodíku v moderních „Advanced high strength steels“ (AHSS). V této oblasti budou pokračovat práce věnované studiu odolnosti vybraných AHSS ocelí vůči degradačním účinkům vodíku a studiu difúzních charakteristik vodíku, tj. koeficientu difúze, uchycování vodíku v pastech a koncentraci vodíku v těchto ocelích. Bude pokračovat studium 3 různých druhů ocelí TRIP a nově bude studována také ocel typu DP (pual phase), resp. CP (complex phase). U ocelí TRIP budou pokračovat práce na detailním studium jejich strukturních charakteristik jak ve výchozím stavu, tak ve stavu po různých úrovních plastické deformace. Nově budou studovány i TRIP a DP oceli komerčně vyrobené, které se podařilo získat v listopadu 2016 (Arcelor Mittal Francie).
- Studium příčin vad v cementovaných ozubených kolech převodovek
V této části budou pokračovat práce zaměřené na strukturu cementovaných vrstev po různých režimech cementace; dále bude pozornost věnována studiu příčin vzniku vad v cementovaných vrstvách po provozu, resp. po testech životnosti ozubených kol, a možným metodám jejich eliminace s využitím fraktografických metod a metod kvantitativní strukturní analýzy.
- Precipitační reakce v martenzitických vytvrditelných ocelích
Zde budou studovány procesy precipitace v závislosti ne režimech tepelného zpracování, zejména popouštění s využitím metod transmisní elektronové mikroskopie včetně termodynamického modelování precipitačních procesů.
- Dále budou probíhat práce na zjištění vlivu obsahu SiO2 v nitridické keramice Si3N4 na adhezní vlastnosti povlaku hydroxyapatitu. V tuto chvíli probíhají práce na rešeršní části a byly zahájeny experimentální práce na přípravě vzorků vysoce hutné keramiky Si3N4.
- Dále bude řešena problematika optimalizace struktury ve vztahu k zachování nízké hmotnosti sendvičových struktur z kompozitních materiálů. Budou probíhat experimentální práce na přípravě sendvičových struktur a studován vliv vnějších podmínek na jejich mechanické vlastnosti. V rámci řešení je plánována i účast na monotématické konferenci k této problematice.
- V další části řešení bude pozornost zaměřena na hodnocení tepelných vlastností, zejména tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity, superslitin niklu po různých režimech tepelného zpracování, tj. s různou strukturou. Bude hledána zejména souvislost mezi tepelnými vlastnostmi a charakterem vyloučení fáze gama prime.
Katedra 637:
Zaměření A: Progresivní materiály na bázi Ti, Mg, Al a Ni pro automobilový průmysl a biomedicínu
V rámci řešení projektu, který je zaměřen na nové materiály, technologie jejich přípravy, tepelně-mechanického zpracování a optimalizace vlastností, budou sledovány tyto problematiky:
1. Příprava, mikrostrukturní charakteristiky a aplikace speciálních vysokoteplotních slitin Ti-Ni-X. Výzkum bude zaměřen na návrh vhodného chemické složení materiálu ( aplikace legující prvků jako Zr, Hf, Nb). Optimalizace metalurgických variant procesů tavení (různé materiály tavících kelímků, varianta odstředivého lití). Následně budou experimentální materiály tvářeny rotačním kováním. Dále bude provedeno komplexní hodnocení mikrostrukturních charakteristik (metalografie, SEM, EDX, u vybraných materiálových stavů TEM). Rovněž bude sledován obsah O, N, C. Bude připraven materiál na provádění různých způsobů tepelného/termomechanického zpracování.
2. Možnosti přípravy slitin pro biomedicínské aplikace cesto práškové metalurgie, materiály na bázi Ni-Ti-(X), materiály s řízenou pórovitostí, příprava experimentálních práškových materiálů různými postupy, studium vlivu chemického složení, metody přípravy výchozího práškového materiálů, podmínek kompaktování, slinování a TZ na strukturní charakteristiky a fázové složení připravených materiálů.
3. V oblasti progresivních materiálů na bázi Ti, Mg, Al a Ni pro automobilový průmysl a biomedicínu bude výzkumná činnost zaměřena na studium strukturních charakteristik vyvíjených materiálů, hodnocení jejich mechanických a korozních vlastností v souvislosti s technologiemi jejich přípravy a tepelně-mechanického zpracování. Výsledky strukturní analýzy, mechanických testů i korozních zkoušek budou využívány při optimalizaci parametrů výroby a dalšího zpracování materiálů, umožní studium souvislostí mezi strukturou a užitnými vlastnostmi materiálů. V rámci řešení bude sledována problematika:
- studium vlivu vodíku na strukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti niklových superslitin a slitin titanu;
- únavové vlastnosti tvařitelných slitin hliníku pro automobilový průmysl;
- vliv složení a parametrů tavení na strukturní vady litých hliníkových a hořčíkových slitin pro automobilový průmysl;
- únavové vlastnosti slitin na bázi Ti, Co-Cr, Ti-Nb-Zr a Ti-Ni-X pro biomedicínské aplikace (slitiny pro traumatologické a ortodontické implantáty, paměťové materiály, beta titanové slitiny, slitiny pro kořenové nástroje);
- účinky vodíku na kovové materiály, a to jak z hlediska degradace vlastností, tak z hlediska možnosti pozitivního vlivu na fázové transformace a zvýšení vysokoteplotní plasticity;
- materiály pro vodíkové hospodářství na bázi Mg (v souvislosti s vodíkovými palivovými články pro elektromobily), a to z hlediska jejich sorpčních vlastností i kinetiky sorpce-desorpce.
4. Příprava slitin na bázi Ni3Al nelegovaných i legovaných (např. Ni3Al-Mo, Ni3Al-Zr), příprava slitin v usměrněném stavu, posouzení vlivu procesu krystalizace na strukturní a fyzikálně metalurgické charakteristiky experimentálních materiálů, hodnocení vybraných mechanických charakteristik, simulace pevnostních charakteristik slitin na bázi Ni3Al.
5. Vývoj uplatnění neželezných kovů pro zlepšení mikrostruktury ocelových výkovků určených pro energetiku a speciální použití.
Výzkumná činnost bude zaměřena na studium strukturních charakteristik vyvíjených materiálů, hodnocení jejich mechanických a korozních vlastností. Výsledky strukturní analýzy, mechanických testů i korozních zkoušek budou využívány při optimalizaci parametrů výroby a dalšího zpracování materiálů, umožní studium souvislostí mezi strukturou a užitnými vlastnostmi materiálů.
Zaměření B: Výzkum a vývoj progresivních magnetických materiálů na bázi kovů vzácných zemin
Výzkum bude zaměřen na zvýšení koercivity permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B použitím různých intergranulárních přísad ve formě slitin na bázi Dy nebo Nd (např. Dy-Ni, Dy-Mn, Nd-Al).
Hlavní výzkumné aktivity budou zaměřeny do následujících oblastí: volba a optimalizace přísad s obsahem a bez obsahu kovů vzácných zemin působících jako difuzní zdroje, které mohou podstatně zvýšit koercivitu magnetů Nd-Fe-B; vliv různých přísad (difuzních zdrojů) na složení a mikrostrukturu intergranulární fáze a magnetické charakteristiky magnetů Nd-Fe-B; vliv difuzních procesů (podmínky slinování a tepelného zpracování, metoda legování, aj.) na složení, mikrostrukturu a distribuci intergranulární fáze; mechanismus zvýšení koercivity připravených magnetických materiálů na základě zjištěných poznatků o strukturním a fázovém stavu oblasti hranic zrn.

OBLAST C – PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
V roce 2017 bude řešení projektu v oblasti procesního inženýrství zaměřeno zejména na řešení následujících problémů:
Experimentální a teoretické studium významných termodynamických a termofyzikálních vlastností anorganických materiálů, zejména multikomponentních slitin – ocelí s přidanou hodnotou (legované oceli pro speciální aplikace) a anorganických systémů zejména na bázi oxididů - syntetických strusek, metodami termické analýzy spolu s využitím termodynamického SW Thermo calc a kinetického SW Dictra. Předmětem studia budou zejména teploty fázových transformací, latentní tepla fázových transformací a tepelné kapacity, dále také viskozita a povrchové napětí v závislosti na teplotě.
Studium možností získávání ytria z různých typů popela. Budou sledovány obsahy Y v uhlí, ložových popelech a úletových popílcích, které budou dále porovnány s obsahy publikovanými v literatuře. Hodnoceny budou rovněž zrnitostní frakce popelů s ohledem na jejich obsahy Y. Dále bude sledováno chování těkavých toxických prvků při spalování uhlí v cirkulující fluidní elektrárně. Pozornost bude zaměřena na přerozdělení těchto prvků mezi ložový popel a úletový popílek a také mezi popílky odebrané z různých sekcí odlučovače. Dále bude výzkum zaměřen na chemicko-inženýrské procesy. Budou optimalizovány provozní a environmentální aspekty technologií výroby koksu a titanové běloby. Budou provedeny bilanční a návrhové výpočty jednotkových operací zapojených v těchto technologických procesech.
Charakterizace původu znečištění ovzduší prachovými částicemi v Moravskoslezském kraji. Výzkum bude založen na analýze vzduchových filtrů získaných monitorovacím systémem bezpilotní vzducholodi a mechu jako biomonitorů používaných pro multielementární analýzu. Výzkum bude také zaměřen na stanovení kovů, dusíku, síry a POP pro nějž jsou nejběžněji využívány mechorosty. Pro analýzu budou použity jaderné a související analytické techniky: instrumentální neutronová aktivační analýza (INAA), atomová absorpční spektrometrie (AAS), skenovací elektronová mikroskopie (SEM). Pro interpretaci výsledků budou použity geografické informační systémy (GIS) a matematické modelování. Pomocí biomonitoringu mechů tak lze odhalit míru vlivu antropogenní činnosti (zejména zemědělských a průmyslových zdrojů) na zatížení ekosystému a následnými analýzami výsledků monitoringu identifikovat původ znečištění. Biomonitoring probíhá podle doporučené metodiky Mezinárodního programu spolupráce sledujícího vlivy znečištění ovzduší na přirozenou vegetaci a plodiny (ICP Vegetation).
Vývoj nástrojů pro modelování rozptylu a depozice ZL v ovzduší. Cílem je zdokonalení vlastních implementací metodiky SYMOS'97 tak, aby bylo možné při výpočtech využívat více výpočtových jader na uzlech paralelních clusterů, převedení časově náročných kroků při přípravě výpočtů a zpracování výsledků na uzly paralelního clusteru a zdokonalení webového rozhraní, aby bylo možné výsledky matematických výpočtů jednoduše vizualizovat v prostředí interaktivní mapy.
S ukončením činností spojené s ukládáním odpadů na skládky, se nabízí cesta možného energetického zpracování odpadů s využitím procesu hydrotermální konverze. Tento proces skýtá možnost výroby, mimo energetické využití, i nových materiálů jako výsledných produktů v oblasti zejména chemických výrob. Výzkum bude zaměřen na experimentální práce na zařízení testovacího reaktoru R101, který umožňuje vézt procesy spojené s hydrotermálním štěpením v širokém rozmezí technologických režimech.
Hodnocení produkčních a ekologických charakteristik půd ovlivněných průmyslovou činností v oblastech s největší mírou koncentrace znečišťujících látek v ovzduší, které se pomocí suché a mokré depozice dostávají do půdy. Toto jsou faktory ovlivňující kvalitu a kvantitu potravin a zdravotní stav terestrických ekosystémů.


Členové řešitelského týmuMgr. Banovsha Baghirova
Bc. Dominika Balleková
Bc. Adam Bartoník
Bc. Vít Baranec
doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Dr. Stanislav Bartusek
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Bc. Alexandr Benda
RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
Bc. Kateřina Blaštíková
Ing. Sergey Bliznyukov
Bc. Ľubomír Bobek
Bc. Radek Bodlák
Bc. Petra Boháčová
Bc. Vojtěch Borgosz
Mgr. Bc. Michael Bouček
doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Bc. Adam Brucháček
Bc. Michal Bujnaček
doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Bc. Marek Bulawa
Bc. Vojtěch Byrtus
Bc. Jiří Čarvaš
Bc. Maite Castro
Kamil Černuška
Bc. Radek Černoch
Bc. Jan Chrástecký
Bc. Jiří Cieslar
Bc. Marek Cienciala
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Ing. Daniel Dohnalík
prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Ing. Ľubomíra Drozdová
Bc. Zuzana Drong
Bc. Jan Dulava
Ing. Taťána Fenclová
Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Bc. Iveta Filipová
Bc. Šimon Fišara
Bc. Ondřej Folta
Ing. Kryštof Foniok
Bc. Martina Gabrišová
Bc. Marek Galajda
Bc. Vilém Gavlík
Bc. Tomáš Glac
Bc. Patrik Gratza
Bc. Martin Grochol
doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
Ing. Marek Hartman
Bc. Ondřej Harabiš
Ing. Jan Haščin
Bc. Tereza Havlíčková
Bc. Beini He
Ing. Daniel Hladký
Bc. Petr Hlinka
Ing. Josef Hlinka, PhD.
Bc. Tomáš Hlobil
Bc. Patrik Horský
Bc. Martin Horký
Bc. Radek Hřivňák
Ing. Huang Dafan
Bc. Kristina Adamusová
Bc. Petr Janík
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Ing. Veronika Jordanovová
Bc. Dušan Jugas
Ing. Jan Juřica
Mgr. Aleš Kalup
Ing. Martina Kalová
doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
Bc. Ladislav Kišac
Ing. Jan Klusák
doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Ing. Jiří Kohut
Bc. Radek Kolomazník
Bc. Kristýna Konečná
Bc. Ondřej Kořenek
prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
Ing. Ondřej Kotásek
Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Bc. Hana Kováříková
Ing. Aneta Svozilíková Krakovská
Ing. Ludmila Krátká
Bc. Jan Křištof
Bc. David Križan
Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
Bc. Bogusław Krzok
Ing. Vojtěch Kubeš
Ing. Daniel Kufa
Bc. Jakub Kulla
Ing. Taťána Radkovská
Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Bc. Ondřej Kutáč
Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Bc. Lucie Lakomá
Bc. Jakub Ľalík
doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Bc. Daniel Lazaridis
Ing. Jose Lebreault
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Wei Li
doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Bc. Tereza Lukášová
Bc. Martina Magdoňová
doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Bc. Eva Maixnerová
doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Bc. Daniel Marek
Bc. Daniela Mařádková
Ing. Damián Mašlej
Bc. Zdeněk Matoušů
prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Bc. Andrea Mertová
Ing. Václav Merta
Bc. Radim Míček
prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Bc. Vojtěch Mikler
Bc. Radomír Miklík
Ing. Jan Mokrý
Ing. Horymír Navrátil
Bc. Marek Němec
Bc. Jiří Olšanský
Bc. Alena Palová
Ing. Martin Páník
Ing. Alice Pantůčková
Ing. Irena Pavlíková
Bc. Petra Pawlusová
Ing. Daniel Petlák
Bc. Denis Piták
Ing. Adéla Podepřelová
Bc. David Polách
Ing. Martin Pova
Bc. Klára Prosová
Bc. Jakub Pruchnický
doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D.
Ing. Filip Radkovský
Bc. Jan Raszka
Bc. Tomáš Raszka
Ing. Michal Režný
Bc. Michal Rulíšek
Bc. Magda Rulíková
Bc. Jakub Ružbašan
Ing. Daniel Růžička
Ing. Jan Růžička
Ing. Eva Samcová
doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Yann Seillier
Ing. Vojtěch Ševčák
prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Bc. Zuzana Šigutová
Bc. Václav Sikora
Ing. Michal Sikora
Bc. David Šimek
Bc. Klára Sklenaříková
Ing. Jan Škoda
Bc. Petra Skříšovská
doc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Bc. Vendula Smočková
Ing. Aneta Smýkalová
doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Bc. Lukáš Sojka
prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Bc. Jiří Sonnek
Bc. Patrik Sonnenschein
Ing. Bc. Dominika Šoustková
Bc. Anastasia Spinu
Bc. Jakub Starostka
Ing. Zuzana Stankovičová
Ing. Ondřej Štefek
Ing. Michal Štencek
Ing. Václav Strung
Bc. Stanislava Strýčková
Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
Bc. Miroslav Štůrala
Ing. Lenka Šimková
Ing. Petra Šutarová
Ing. Jana Sviželová
Ing. Vladislav Svozilík
Bc. Rostislav Svrčina
doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Ing. Veronika Thiemlová
Ing. Radek Tomášek
Bc. Kateřina Tomšejová
doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.
Bc. Viktorie Trungerová
Bc. Jakub Uhlíř
Bc. Kamil Vavřač
doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Bc. Hana Vjatráková
prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Bc. René Vojáček
Bc. Daniel Volčík
Ing. Josef Walek
Xiongjue Wang
Bc. Tomáš Zborovančík
Ing. Ladislav Zdařil
Ing. Stanislav Zientek
Ing. Jaroslav Zwyrtek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem řešení projektu je získání původních výsledků a nových poznatků ve sledovaných oblastech. Nové poznatky budou zveřejněny dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - budou připraveny články do impaktovaných časopisů, sborníků konferencí apod. Doktorandi také budou presentovat dílčí výsledky na mezinárodních konferencích (a v jejich sbornících) a na Dnu doktorandů FMMI. Studenti navazujícího magisterského studia budou výsledky presentovat ve svých diplomových pracích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
180000,-179997,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)134000,-134486,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti46000,-45511,-
2. Stipendia300000,-300000,-
3. Materiálové náklady240000,-347693,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-17333,-
5. Služby400000,-420245,-
6. Cestovní náhrady170000,-84732,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory150000,-150000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1500000,-
Uznané náklady1500000,-
Celkem běžné finanční prostředky1500000,-1500000,-