Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/56
Název projektuModelování spolehlivosti a rizik
ŘešitelJahoda Pavel RNDr., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Briš, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt navazuje na výzkum odborné skupiny "Aplikovaná pravděpodobnost a statistika" Katedry aplikované matematiky, která získala v RIV2014 celkem 192,36 bodů.
V rámci předcházejících projektů SP/201070, SP2011/100, SP2012/108, SP2013/116, SP2014/42, SP2015/84 a SP2016/18 byla řešena dlouhodobá výzkumná témata této odborné skupiny, jimiž jsou například stochastické modelování spolehlivosti a rizik vyspělých systémů, výzkum a vývoj algoritmů pro kvantifikaci a optimalizaci spolehlivostních úloh z inženýrské praxe, vyspělé statistické metody pro analýzu a evaluaci biomedicínských a inženýrských dat a analýzu nejistot v datech, Bayesovské metody aplikované v teorii odhadu, rozhodování, pro účely predikce, aplikovaná pravděpodobnost v teorii čísel – metody pro studium nezávislosti množinových systémů.
V roce 2017 budeme řešit problémy spadající do výše uvedených témat, konkrétně budeme pracovat na řešení otázky paralelizace náročných výpočtů spolehlivosti a rizik, aplikace statistických metod v oblasti predikce časových řad, optimalizace finančních rizik, využití vzorkovacích metod v bayesovské statistice a další.
Budou generovány nové metody, zejména v oblasti lékařských rizik, případně inovovány existující metody sloužící pro vyhodnocení, odhad, predikci a optimalizaci spolehlivosti a rizik, vztahujících se k široké sféře průmyslových i neprůmyslových aplikací (zejména lékařských, finančních, ale i průmyslových, zahrnujících komplexní dynamické systémy).
Výzkumný tým se bude také zabývat inovovanými modely používanými v analýze přežití, aplikací těchto modelů na lékařská data, která jsme měli a i nadále budeme mít k dispozici díky spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě. Nejistoty v kontextu s lékařskými riziky budou řešeny několika přístupy a vzájemně porovnávány. Pokud je rozhodování spojeno s rizikovými situacemi, kdy může dojít k ohrožení lidských životů, rozhodovací proces je poměrně komplikovaný a vyžaduje zvláštní přístupy, jako např. modelování na bázi Petriho sítí, stromů poruch, stromů událostí a podobně.
Také budou dále teoreticky zkoumány vlastnosti systémů nezávislých a podmíněně nezávislých množin, což jsou pojmy tematicky spadající do statistické teorie čísel.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Běloch
Ing. Michal Béreš
Bc. Štěpán Bernady
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Ing. Simona Domesová
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Ing. Kateřina Janurová, Ph.D.
Bc. Martin Koběrský
Ing. Petra Kozielová
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Ing. Daniel Krpelík
Mgr. Veronika Kubíčková
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Ing. Ondřej Markovič
Bc. Lucie Matějková
Bc. Jan Sabel
Mgr. Lenka Přibylová
Ing. Robert Skopal
Thanh Tien Thach, M.Sc.
Mgr. Adéla Vrtková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Obecné, základní, cíle projektu zůstávají shodné s cíli projektů předcházejících. Dílčí cíle budou odpovídat konkrétním, aktuálně řešeným, problémům. Cílem projektu v oblasti teoretické a aplikační je obecně především vývoj nových analytických a simulačních nástrojů pro modelování rizik a dynamické spolehlivosti objektů vycházejících ze spolupracující aplikační sféry a, společně s výsledky z oblasti statistické teorie čísel, jejich následná publikace v odborných časopisech, jejich prezentace na konferencích a v disertačních a diplomových pracích.

V oblasti pedagogické je cílem především zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu probíhajícího v oblasti stochastického modelování na Katedře aplikované matematiky, obohacení jejich dosavadních znalostí, získání nových zkušeností a schopností prezentovat své výsledky na konferencích, na které budou vysíláni s podporou prostředků poskytovaných SGS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-6800,-
2. Stipendia150000,-179000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek7704,-2104,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady10000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23100,-23100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady231004,-
Uznané náklady231004,-
Celkem běžné finanční prostředky231004,-231004,-