Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/54
Název projektuOptimalizace energetického systému s alternativními zdroji
ŘešitelGoňo Radomír prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.<br /> doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký<br /> prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.<br /> doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.<br /> doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.<br /> doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.<br /> doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec<br /> prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt bude řešit aktuální problematiku netradičních zdrojů energie, která souvisí s jejich připojováním do distribuční sítě. Dynamický rozvoj výstavby těchto zdrojů z posledních let vede ke zvýšení zpětných vlivů a z hlediska regulace výkonu může dojít až k nestabilitě elektrizační soustavy. Další rozšiřování větrných a solárních systémů musí být spojeno s optimalizací jejich řízení a akumulací energie.
Předmětem výzkumu je omezení negativních dopadů variability toku výkonu vyvedeného do elektrizační soustavy, které povede ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny. Z hlediska připojení na elektrizační soustavu je nutno optimalizovat ztráty, zkratové a napěťové poměry. Z provozního hlediska je nutno zjišťovat stav elektrických zařízení a rovněž analyzovat databázi poruch a závad, která povede k optimalizaci údržby zařízení distribuční sítě. Letos se projektový tým zaměří i na analýzu průmyslových sítí jak z hlediska spolehlivosti, tak optimalizace provozu.
Projekt se bude zabývat rovněž "obousměrným provozem" distribuční sítě, tzn. nejen řízením zdrojů, ale i spotřeby. Bude zkoumán vliv nabíjecích stanic elektromobilů na elektrickou síť z hlediska akumulace energie.
Další částí projektu je analýza alternativních zdrojů tepla a to využití energie biomasy v kogeneraci. Tyto zdroje mají možnost částečné akumulace, takže mohou přispět k vyrovnání odběrového diagramu. Rovněž se budeme zabývat možností rozšíření malých vodních elektráren.
Výzkum v oblasti vodíkových technologií jako čistého zdroje energie se zaměří na elektrolýzu a nízkoteplotní palivové články využívající vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů.
Členové řešitelského týmuBc. Ondřej Adam
Bc. Michal Álló
Bc. Václav Balwar
Ing. Lukáš Bartůněk
Ing. Petr Bernat, Ph.D.
Ing. Jiří Beseda
Bc. Jonáš Černý
Bc. Roman Česlár
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Ing. Tomáš Galęziok
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Bc. Jozef Greguš
doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Ing. Petr Hawliczek
Bc. Rostislav Holý
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Ing. Jan Janša, Ph.D.
Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Ing. Petr Kejík
Ing. Martin Koutný
doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Martin Král
Bc. Ondřej Křemen
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Ing. David Lazecký
Bc. Vojtěch Leskovský
Bc. Lukáš Létal
Ing. Tomáš Machů
doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
Ing. Oliver Marcinčin
doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Ing. Tomáš Mozdřeň
Ing. Michal Ney
Ing. Ladislav Novosád
Bc. Matěj Novák
Ing. Filip Pavlíček
Ing. Vojtěch Polášek
Bc. Patrik Polcer
Bc. Ondřej Portužák
Bc. Martin Pulkrábek
Bc. Jiří Rigo
Ing. Petr Rozehnal
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Bc. Petr Šebesta
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Bc. Miroslav Šimášek
Bc. Daniel Socha
Ing. Michal Špaček
Ing. Ivan Šperlín
Bc. Ing. Michal Štěpán
Ing. Richard Stráník
Ing. Martin Suhaj
Bc. Matěj Urbaník
Ing. Tomáš Václavík
Bc. Pavel Valenta
Ing. Jakub Vanc
Dung Vo Tien
Bc. Miroslav Všetula
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výzkum možností optimalizace využití energie z alternativních zdrojů energie z hlediska řízení a napojení na distribuční síť tak, aby nedošlo ke snížení spolehlivosti dodávky elektrické a tepelné energie a k narušení stability energetické soustavy.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.
Postup řešení:
Při řešení projektu bude využito znalostní studentů, vědeckých a akademických pracovníků katedry elektroenergetiky a katedry informatiky.
Na vytvořeném modelu vybrané oblasti sítě bude provedena její optimalizace s ohledem na možnost připojení alternativních zdrojů, minimalizaci ztrát a elektrické ochrany.
Bude provedena úprava software pro vyhodnocování dat o poruchách zařízení a výpadcích dodávky elektrické energie a aktualizovány spolehlivostní parametry zařízení distribučních sítí za příslušné období sledování.
Studenti budou v rámci alternativních zdrojů energie zkoumat provoz fotovoltaických systémů, kogeneračních zdrojů na biomasu a palivových článků. Současně s tím se bude zkoumat problematika akumulace energie a filtrace rušení těchto zdrojů pro jejich bezproblémové připojení do elektrizační soustavy.

Časový harmonogram:
04/2017 Příprava modelů sítě, modelování provozních stavů
05/2017 Vyhodnocení poruchových dat za 2016; návrh na možné rekonstrukce a údržbu sítí vn a nn
06/2017 Analýza přepětí v průmyslových sítích, návrh a nastavení elektrických ochran pro rozvodnu 110/22 kV
07/2017 Optimalizace provozu malé vodní elektrárny, návrh nastavení ochran rozvodnu vn v průmyslovém podniku
08/2017 Vliv plánovaných odstávek na spolehlivost distribuce elektřiny
09/2017 Analýza vlivu nabíjecích stanic elektromobilů na elektrickou síť, optimalizace chodu sítí 110 kV
10/2017 Vyhodnocení poruchových dat za 1. pololetí 2017, využití biomasy pro kogeneraci
11/2017 Analýza mimořádných stavů sítě programem EMTP-ATP, optimalizace mřížové sítě
12/2017 Vliv obnovitelných zdrojů na vznik náhodných ostrovních provozů při pracích na vedení vn, realizace systému pro akumulaci energie pomocí palivových článků

Předpokládané výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být jeho výstupy použity jako základ pro podrobnější zpracování v celostátních projektech. Konkrétní výsledky budou prezentovány v diplomových a disertačních pracích, publikacích na Web of Science a SCOPUS. V rámci mezinárodní spolupráce se studenti zúčastní odborné exkurze.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia220000,-220000,-
3. Materiálové náklady142800,-191363,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek110000,-187156,-
5. Služby150000,-153612,-
6. Cestovní náhrady300000,-170669,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory107000,-107000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1070000,-
Uznané náklady1070000,-
Celkem běžné finanční prostředky1070000,-1070000,-