Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/52
Název projektuSledování stability koloidních systémů obsahujících biosyntetizované metalické nanočástice
ŘešitelKratošová Gabriela Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuOddělení bionanotechnologií CNT má zkušenosti v přípravě nanočástic kovů pomocí biosyntézy. V posledním roce se tým řešitelů soustřeďuje především na přípravu nanočástic Ag, Au, ZnO, ZrO2 a Au/ZrO2 pomocí výluhů z přesličky a lípy. Vstupní experimenty ukázaly bioredukční aktivitu lehce dostupných rostlinných výluhů pro všechny kovy a oxidy. Připravené nanočástice mají využití v katalýze (Au, ZrO2 a Au/ZrO2) nebo v desinfekci (Ag, ZnO). Důležité parametry, které ovlivňují výsledné vlastnosti nanočástic, jsou tvar, velikost, koncentrace a stabilita v koloidním roztoku (schopnost neagregovat). Biosyntetizované nanočástice jsou dle již ověřených laboratorních protokolů syntetizovány a stabilizovány v jednom kroku. Neexistuje zatím žádná studie, která by stabilitu bionanočástic sledovala v dlouhodobém horizontu. Proto se budeme zaměřovat na vývoj a výzkum optimalizovaných koloidních systémů a sledovat, jak si zachovávají své žádoucí vlastnosti. Stabilita bude pozorována pomocí „dynamic light scattaring“ (DLS) měřící velikostní distribuci a zeta potenciál. Hodnotu zeta potenciálu lze ovlivnit změnou pH, čímž zase lze měnit tvar, velikost a koncentraci nanočástic. Cílem projektu bude navrhnout reprodukovatelnou metodiku přípravy stabilních roztoků obsahujících metalické nanočástice vhodné pro katalýzu a testování antimikrobiálních vlastností.
Členové řešitelského týmuIng. Veronika Holišová
Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
Bc. Silvia Teplická
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou následující:
1. Příprava nanočástic kovů a oxidů (případně jejich kombinace) s využitím rostlinných výluhů při různé hodnotě pH, sledování vlivu teploty a agitace na velikostní distribuci nanočástic (1. čtvrtletí).
2. Pravidelné sledování stability a charakterizace nanočástic dostupnými metodami: DLS, AES-ICP, ICP-MS, AFM, TEM, RTG-difrakce, UV-VIS, aj. (1. čtvtletí - 12. měsíc)
3. Zhodnotit potenciál vybraných rostlinných biomas při fytosyntéze nanomateriálů (závěr roku).
4. Výběr vhodné reprodukovatelné metody pro přípravu kovových nanočástic stabilních v koloidním roztoku (závěr roku).

Výstupy projektu:
1) vývoj dlouhodobě stabilních koloidů s obsahem metalických nanočástic vhodných pro katalýzu a antibakteriální aplikace,
2) vývoj reprodukovatelných metodik pro přípravu nanočástic pomocí fytosyntézy,
3) účast na konferenci a aktivní prezentace výsledků (NanoOstrava 2017)
4) 2x článek v časopise s IF,
5) podpora experimentální části disertační a diplomové práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia33000,-33000,-
3. Materiálové náklady22000,-23604,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby40000,-43179,-
6. Cestovní náhrady40000,-35217,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-