Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/51
Název projektuBezpečná jízda požární techniky k zásahu
ŘešitelJánošík Ladislav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuCíle projektu:
Hlavní cíl projektu je jeho zaměření na studium specifické problematiky bezpečné jízdy zásahových požárních automobilů (dále jen ZPA) k zásahu. Základem bude vyhodnocení provozních, geografických a klimatických charakteristik při jízdě ZPA ve specifickém prostředí a za specifických podmínek, tak, aby zejména při uplatnění práva přednostní jízdy v rámci operačního řízení byla zajištěna bezpečnost osádky ZPA ale i ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích.
Dílčím cílem projektu bude rozbor ekonomických aspektů bezpečné jízdy k zásahu a vyhodnocení dat charakterizujících chování řidiče, zejména dynamika řízení vozidla.
Členové řešitelského týmuIng. Ivo Dvořák
Ing. Josef Hrabal
Bc. Patrik Indra
Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Bc. Stanislav Jemelík
Bc. Tadeáš Koplík
Ing. David Seidl, Ph.D.
Ing. Izabela Šudrychová
Bc. Jakub Vaculík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Metodologie řešení projektu:
1. Analýza výjezdové činnosti z pohledu geometrie terénu ve vybraných regionech podle jejich charakteristik hasebních obvodů. Vyhodnocení primárních dat z provozních deníků sledovaných vozidel a analýza jejich výjezdových směrů a cílových tras.
2. Teoretické výpočty definovaných jízdních charakteristik při jízdě k zásahu na základě dat z veřejné časti GIS portálu HZS ČR.
3. Analýza jízd k zásahům z pohledu sledování pohybu vozidla v reálném čase. Vyhodnocení primárních dat z navigačních systémů GINA (GINA Software s.r.o., Brno) a Rescue Navigator (POINT.X spol. s r.o., Praha).
4. Praktické ověření jízdních charakteristik na vybraných druzích požární techniky rozdílných druhů podvozků, hmotnostních a výkonnostních kategorii při užití autonomních technických prostředků detekce polohy vozidla v reálném čase.
5. Ekonomické aspekty bezpečné jízdy k zásahu.
6. Závěrečné vyhodnocení jízdních vlastností vybraných ZPA.

Předpokládané výsledky:
V rámci projektu bude řešena 1 diplomová práce a 2 práce SVOČ. Navíc je v současnosti dílčí část řešené problematiky obsahem zadání 1 bakalářská práce studenta, který ale bohužel nemůže být formálně členem řešitelského týmu. Dále je plánováno publikování odborných článků ve „Sborníku vědeckých prací VŠB-TU Ostrava“, řada Bezpečnostní inženýrství, ve sborníku konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí“ pořádané Žilinskou univerzitou v Žilině, ve sborníku konference „Požární ochrana 2017“ v Ostravě, pořádané VŠB – TU Ostrava. Dále účast na konferenci a publikace ve sborníku konference „Advances in Fire and Safety Engineering 2017“ pořádané Slovenskou technickou univerzitou v Trnavě. Dále se nabízí účast na konferenci při veletrhu FIRECO v Trenčíně. V hledáčku jsou ještě konference pořádané na škole Ministerstva vnitra Maďarské republiky Nemzeti Közszolgálati Egyetem v Budapešti a obdobně ve Waršavě na Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Osobní účast na těchto posledních 3 zmíněných akcích bude ale odviset o vývoje čerpání finančních prostředků. Pravděpodobně zde bude zaslán pouze příspěvek k publikování.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia68000,-
3. Materiálové náklady20000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-
5. Služby4000,-
6. Cestovní náhrady9000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady111100,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky111100,-