Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/47
Název projektuOptická a magneto-optická charakterizace tenkých vrstev Heuslerových slitin Rh2MnAl a Rh2MnBi
ŘešitelJeško Radek Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuV rámci projektu budou ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy spektrálně elipsometricky a magneto-opticky měřeny tenké vrstvy Heuslerových slitin Rh2MnAl a Rh2MnBi. První série těchto vzorků byla připravena na Fyzikálním ústavu AVČR a na základě získaných poznatků bude na tomto pracovišti připravena další série zdokonaleným procesem výroby, kdy bude při depozici kladen důraz na jejich co nejlepší odezvu na optické typy měření. Vzorky budou rovněž charakterizovány pomocí XRD a FTIR spektroskopie.
Členové řešitelského týmuIng. Radek Ješko
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou následující:
1) Optimalizovat proces výroby uvedených Heuslerových slitin pro maximalizaci MO efektu a porovnání výsledků s ab-initio výpočty.
2) Určit strukturu, magnetické uspořádání a spektra tenzoru permitivity těchto materiálů.
2) Výstupem výzkumu bude alespoň jedna publikace v odborném časopise a také účast na mezinárodní konferenci. Výsledky projektu budou zahrnuty v doktorské práci studenta.
3) Student bude mít možnost získat praktické zkušenosti spojené s pokročilými metodami přípravy materiálů a rovněž vylepšit své jazykové schopnosti.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady35000,-36069,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby10000,-11598,-
6. Cestovní náhrady33000,-30333,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-