Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/46
Název projektuAb-initio výpočty magnetooptických tenzorů
ŘešitelStejskal Ondřej Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuV rámci projektu budou zkoumány magneto-optické vlastnosti magnetických materiálů. Studium zahrnuje provedení ab-initio výpočtů elektronových struktur pro různé materiály a jejich porovnání s experimentálními výsledky. Konkrétně se jedná o feromagnetické Fe s různými směry magnetizace a dále o studium materiálů bez inverzní symetrie (PtMnSb, Fe2CoSi). Takto spočítané elektronové struktury budou dále zpracovány a vizualizovány v k-prostoru. Cílem bude pochopení jevů vedoucích k magnetooptické odezvě materiálů.
Členové řešitelského týmuIng. Radek Ješko
prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Ing. Ondřej Stejskal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou následující:
1) Provedení ab-initio výpočtů Fe pro různé směry magnetizace, porovnání s experimentem, vizualizace v k-prostoru
2) Studium materiálů bez inverzní symetrie (PtMnSb, Fe2CoSi)
3) Pomocí ab-initio výpočtů a následné vizualizace pochopit příčinu malých hodnot MOKE. To může být klíčem k návrhu nových materiálů, které budou mít velkou magnetooptickou odezvu.
4) Výstupem výzkumu bude alespoň jedna publikace v odborném časopise s IF a také účast na mezinárodní konferenci. Výsledky projektu budou zahrnuty v doktorské práci.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady30000,-32065,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby8000,-12846,-
6. Cestovní náhrady40000,-33089,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-