Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/45
Název projektuNanostrukturované kompozitní materiály
ŘešitelČech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředkládaný projekt plynule navazuje na realizovaný projekt SP2016/49 „Velikostní a koncentrační závislost nanostrukturovaných materiálů“. Projekt bude řešen ve dvou tematických okruzích s ohledem na řešení problematiky nanostrukturovaných materiálů.
V rámci prvního tematického okruhu budou připraveny série vzorků na bázi oxidů kovů a nanokompozitních materiálů na bázi oxidy kovů/vermikulit. Vzorky budou připraveny za použití mechanochemických a ultrazvukových technik. Budou charakterizovány jejich strukturní a fázové vlastnosti, stabilita v různých pH prostředích, antibakteriální aktivita a toxita.
V rámci druhé etapy budou připraveny nanostrukturované kompozitní vrstvy metodou epitaxního růstu - CVD metodou v jednodeskovém epitaxním reaktoru ASM Epsilon One 2000. Budou hodnoceny technologické aspekty výroby s ohledem na minimalizaci výskytu defektů na zadní straně křemíkových desek po homoepitaxní depozici tenkých vrstev. Práce bude řešena ve spolupráci se společností ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm.
Členové řešitelského týmuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
Bc. Martin Bílý
Bc. Ondřej Čech
Bc. Denisa Holeksová
Bc. Mária Mackovčáková
Bc. Dušan Poštulka
Ing. Julie Smijová
Bc. Kateřina Šulcová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je připravit a charakterizovat specifické nanostrukturované materiály, jejichž budoucí využití je předpokládáno v lékařství a polovodičové technologii.
Projekt bude řešen formou plynule navazujících kroků, které budou rozšiřovat poznatky získané v rámci realizace projektu SP2016/49. Harmonogram projektu lze shrnout do následujících kroků:
1. Mechanická příprava přírodního jílového materiálu - vermikulitu, podsítná frakce  40µm, velikostní a fázová charakterizace.
2. Mechanochemická a sonochemická příprava nanostrukturovaných materiálů: a) na bázi nanočástic oxidů kovů, b) nanokompozitních materiálů na bázi oxidy kovů/vermikulit a c) nanokompozitních materiálů na bázi oxidů kovů/chlorhexidine/vermikulit.
3. Strukturní a fázové charakterizace připravených nanostrukturovaných materiálů, testování antibakteriálních vlastností (spolupráce se Zdravotním ústavem v Ostravě) - realizováno formou služby, testování fázové a koncentrační stability, analýza toxicity.
4. Epitaxní růst nanostrukturovaných kompozitních materiálů metodou CVD. Práce bude řešena ve spolupráci se společností ON Semiconductor, Rožnov pod Radhoštěm.
5. Charakterizace monokrystalů křemíku před a po epitaxním růstu s ohledem na minimalizace výskytů defektů na zadní (minoritní na přední) monokrystalické desce s využitím. Charakterizace defektů pomocí optického mikroskopu s Nomarského interferenčním kontrastem a rastrovacího elektronového mikroskopu.

Předpokládané výstupy vědeckovýzkumných aktivit a získané experimentální výsledky budou:
1. prezentovány na mezinárodních konferencích (majoritně na NanoOstrava);
2. publikovány ve vybraných zahraničních časopisech;
3. součástí bakalářských prací s předpokládaným termínem realizace v roce 2017 (Dušan Poštulka, Martin Bílý a Julie Smijová);
4. součástí magisterské práce s předpokládaným termínem realizace v roce 2017 (Bc. Kateřina Šulcová),
5. součástí magisterské práce s předpokládaným termínem realizace v roce 2018 (Bc. Mária Mackovčáková).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady53000,-48900,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby60000,-66600,-
6. Cestovní náhrady3000,-500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady140000,-
Uznané náklady140000,-
Celkem běžné finanční prostředky140000,-140000,-