Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/43
Název projektuKvadratický magnetooptický tenzor materiálu s kubickou strukturou bez bodové symetrie
ŘešitelSilber Robin Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuV rámci projektu bude navrhnut postup měření kvadratického magnetooptického (MO) tenzoru G pro materiál s kubickou strukturou ale s absencí bodové symetrie (např. Heuslerovy slitiny PtMnSb nebo Fe2CoSi ). Rozdíl kvadratických MO tenzorů kubických materiálů s a bez bodové symetrie je popsán parametrem ∆Gamma = (G12-G21) / 2 , který je nulový pro materiál s bodovou symetrií (pak G12 = G21). Tento parametr byl zatím pouze předpovězen na základě argumentů symetrie, ale jeho existence nebyla doposud experimentálně dokázána. Jedná se tedy o nový typ magnetooptického jevu. Pro úspěšné změření Kvadratického MO Kerrova jevu (QMOKE) pocházejícího z tohoto parametru je potřeba najít absolutní nulu (nulovou pozici) MOKE signálu, což není triviální problém pro tento magnteooptický člen. Parametr ∆Gamma vykazuje 2-četnou symmetrii v závislosti na natočení struktury vzhledem k rovině dopadu, různé postupy měření tedy můžou být snadno porovnány a poskytnut tzv. “proof of concept” pro měření kvadratického parametru ∆Gamma. Cílem projektu je tedy určit nejvhodnější postup měření QMOKE jevu pocházejícího z ∆Gamma, naměřit tyto QMOKE spektra a upravit kód pro zpracování MO dat tak, aby poskytnul absolutní (spektrální) hodnotu tohoto parametru. Takto získaná spektra už mohou být porovnány s ab-initio výpočty.
Členové řešitelského týmudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Ing. Robin Silber
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem výzkumu bude publikace v odborném časopise a také účast na mezinárodní konferenci.

Časový harmonogram:

Leden : Studium literatury.

Únor : Studium literatury, návrh různých měřících technik pro QMOKE jev pocházející z ∆Gamma parametru. První test některé z měřících technik v laboratoři v Německu (Universität Bielefeld) pro čtyři různé vlnové délky. Případná výroba nových vzorků.

Březen : Pokračování v získávání experimentálních dat různými technikami. Zpracování dat a prezentace konceptu a dosavadních výsledků v podobě posteru na konferenci DPG 2017 v Drážďanech.

Duben: Měření v laboratoři, porovnání jednotlivývh měřících metod. Poskytnutí tzv. "Proof of concept" pro měření QMOKE odezvy členu ∆Gamma. Případná strukturní charakterizace nových vzorků (XRR, XRD).

Květen : Aplikace nejvhodnějšího postupu měření na magnetooptický spektroskopický setup v Ostravě. Zde se předpokládá úprava magnetu takovým způsobem, že bude možno najít absolutní nulu MOKE signálu. Úprava měřícího algoritmu aparatury.

Červen : Optimalizace a měření QMOKE spekter pocházejících z ∆Gamma. Optimalizace měřícího procesu.

Červenec : Úprava kódu pro simulaci magnetooptických jevů ( založena na Yehově 4x4 maticovém formalismu) tak, aby bylo možno simulovat právě QMOKE spektra pocházející z parametru ∆Gamma. Tímto půjdou fitovat experimentálně naměřená data a tak získat čisté spektra parametru ∆Gamma. S tím souběžné měření na aparatuře.

Srpen: Optimalizace kódu pro zpracování a fitování dat. Dodatečná optická charakterizace vzorků na ellipsometrii, zpracování ellipsometrických dat. Získání spekter ∆Gamma a ostatních spekter charkterizující kvadratický magnetooptický tenzor zkoumaného materiálu - postup získání těchto ostatních spekter už je nám dobře znám z práce na předchozích projektech.

Září : Zpracování výsledků, konzultace nad výsledky, případný návrh měření dalších materiálů (s tím spojená cesta do laboratoří v Německu, Bielefeldu).

Říjen : Příprava manuscriptu článku ohledně tohoto výzkumu. Příprva přednášky/posteru pro prezentaci výsledků na konferenci. Případné souběžné měření nových vzorků a jejich následná charakterizace.

Listopad : Prezentace výsledků na konferenci MMM v Pittsburghu. Další práce na manuscriptu článku.

Prosinec : Úprava článku do finální podoby a jeho submitnutí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady50000,-56224,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby10000,-5400,-
6. Cestovní náhrady45000,-43376,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-