Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/38
Název projektuPokročilé využití neuronových sítí pro řízení a diagnostiku procesů
ŘešitelŠvec Pavel Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je využití umělých neuronových sítí jako prostředek pro podporu řízení výroby průmyslových procesů. Cílem řešen bude, využití umělých neuronových sítí jako data miningového prostředku při řešení klasifikačních a regresních úloh. Při řešení budou testovány různé typy umělých neuronových sítí s různou topologií. Při řešení budou využity na testování umělých neuronových sítí různé softwarové produkty (Statistica, Matlab, NeuroSolution). Cílem řešení bude i srovnání práce s jednotlivými softwarovými produkty, z hlediska jejich možností grafického prostředí, uživatelského rozhraní, typu řešených úloh, topologie umělých neuronových sítí a jejich možnosti uplatnění v provozní praxi.
V rámci řešení budou řešeny úlohy z prostředí metalurgického průmyslu, automobilového průmyslu a z oblasti stavebního průmyslu.
Řešení bude probíhat ve spolupráci s průmyslovými partnery, kteří poskytnou zdrojová data pro řešené úlohy, přístup k technologiím, podpora specialistů výroby pro konzultace řešitelům a možnost ověření získaných výsledků na vybraných průmyslových procesech. Na zdrojových datech bude v rámci řešení prováděna analýza zaměřená na stanovení dominantních vstupů, které budou ovlivňovat žádaný výstup. Na zdrojových datech bude prováděno čištění dat, filtrace dat, verifikace dat a další činnosti datové analýzy.
Řešení projektu navazuje na předchozí řešené projekty zaměřené na aplikaci umělých neuronových sítích v oblasti materiálů a metalurgickém průmyslu. Tento projekt užití umělých neuronových sítí do dalších promyslových procesů v souladu s koncepcí Industrie 4.0 a s využitím prostředků a nástrojů Smart Factory.
Členové řešitelského týmuBc. Tereza Bardaševská
Bc. Denis Bazgier
Ing. Sylvie Bruncková
Bc. Klára Kijová
Ing. Andrei Laptev
Bc. David Mirecki
Bc. Daniel Očenáš
Bc. Tomáš Ondrušek
Ing. Vít Pasker
Bc. Jan Poczatek
Bc. Radoslav Sikora
Ing. Pavel Švec, Ph.D.
Ing. Antonín Tomeček
Ing. Lucie Treutlerová
Bc. Tomáš Vilím
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem řešení projektu je podpora rozhodovacích procesů při řízení průmyslových výrobních procesů, jako dílčí část MES systémů s využitím umělých neuronových sítí v rámci koncepce Industrie 4.0 a s využitím prostředků a nástrojů Smart Factory.
Sekundárním cílem je porovnání dostupných softwarových prostředků pro umělé neuronové sítě.


1. etapa
leden – červen 2017
Získání dat z technologického procesu průmyslových podniků.
Následná analýza a třídění dat.

2. etapa
březen – září 2017
Vytvoření neuronových sítí v programových prostředcích.
Testování jednotlivých neuronových sítí.
Výběr nejlepších neuronových sítě nebo kolekce sítí.

3. etapa
červen – prosinec 2017
Srovnání softwarových systémů.

4. etapa
listopad – prosinec 2017
Zobecnění přístupu řešení.
Zhodnocení a tvorba závěrečné zprávy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady36000,-44981,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek32300,-12673,-
5. Služby12000,-11306,-
6. Cestovní náhrady140000,-151340,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35600,-35600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady356000,-
Uznané náklady356000,-
Celkem běžné finanční prostředky356000,-356000,-