Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/37
Název projektuTepelné procesy a materiály pro vysokoteplotní aplikace
ŘešitelVlček Jozef doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPrimární náplní projektu je výzkumná činnost v oblasti tepelných procesů a dále výzkumná činnost v oblasti materiálů aplikovatelných ve vysokoteplotních podmínkách.
Budou sledovány procesy v širokém spektru průmyslových výrob a v oblasti komunální sféry.
Náklady na energie jsou klíčové, jak pro průmyslové podniky, tak i pro komunální sféru i domácnosti. Vysoký podíl energetických toků je realizovaných formou tepelných procesů. Předmětem výzkumné činnosti je jejich racionalizace, tj. poznání podstaty dějů a hledání činitelů, které je determinují.
Optimalizační opatření jsou úzce svázaná s technickou úrovni a dostupnosti materiálů aplikovatelných v podmínkách tepelných procesů. Požadavky plynoucí z podmínek vysokoteplotních procesů plní zejména materiály keramické. Jím bude věnovaná pozornost v rámci souběžného cíle projektu. Nebude opomíjená problematika materiálového využití odpadních produktů z tepelných procesů.
Výstupem projektu bude soubor optimalizačních opatření tepelných procesů a návrh materiálů aplikovatelných v těchto procesech resp. vylepšení jejich stávajících vlastností.
Členové řešitelského týmuBc. Tereza Bujnochová
Ing. Jiří Burda
Bc. Jaroslav Dunajovec
Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Ing. Petra Maierová
Bc. Jan Grobarčík
Bc. Erik Hartmann
Ing. Jan Haščin
Bc. Libor Hudeček
Bc. Tomáš Kadlubiec
Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Bc. Lukáš Klus
Ing. René Kratochvíl
Ing. Kateřina Dittel Ksandrová
Ing. Nikol Jančarová
Ing. Pavel Kuchta
Bc. Olga Kyvalská
Ing. Zuzana Navrátilová
Bc. Monika Řehulková
doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Bc. Miroslav Marszalek
Bc. Radek Mikulášek
Ing. Sylva Moniaková
Ing. Mgr. David Mráz
Bc. Jan Ondrášek
Bc. Vendula Páleníková
Bc. Václav Pavlík
Ing. Luboš Polcar
Bc. Vladimír Polášek
Ing. Tereza Klečková Porodová
prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Bc. Magdalena Mračna
Bc. Pavel Prokopec
prof. Dr. Ing. René Pyszko
Bc. Jana Ráčková
Bc. Jan Raszka
Ing. Kamil Sikora
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Bc. Jan Vojnik
Ing. Anežka Volková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- rozvoj praktických a teoretických dovedností studentů
- hodnocení a optimalizace tepelných procesů
- výzkum a vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace
- materiálové využití odpadních surovin z energetických procesů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5360,-5360,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4000,-4000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1360,-1360,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady79640,-69658,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek84400,-58213,-
5. Služby50000,-49483,-
6. Cestovní náhrady70000,-106686,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory36600,-36600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady366000,-
Uznané náklady366000,-
Celkem běžné finanční prostředky366000,-366000,-