Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/36
Název projektuVyhledávání v rozsáhlých vícejazyčných databázích včetně uživatelského rozhraní
ŘešitelFasuga Radoslav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuCílem projektu je analyzovat možnosti vyhledávání nad rozsáhlými databázemi s komerčním obsahem a strukturovanými daty s použitím SQL a Non-SQL databázových technologií.
Cílem je definovat postupy pro vhodnou strukturu generického modelu s ohledem na vyhledávání, ukládání operativních databází, ukládání pro účely full-textového vyhledávání, průběžná aktualizace dat s použitím technologií Elastic Search, Mongo DB, Casandra, H-base a další.
Důraz je rovněž kladen na vhodné uživatelské rozhraní pro zadávání rychlých (full-text) vyhledávání i detailního parametrického vyhledávání kombinujícího vícejazyčnost a víceměnovost vyhledávaného obsahu. Dále je diskutována potřeba ukládání mezivýsledků pro opakované použití výsledků vyhledávání i detailních informací o nalezených objektech s využitím cache technologie Redis.

Výsledky budou ověřený v praxi a následně budou prezentovány na vědeckých konferencích, případně ve vědeckých časopisech, zabývajících se problematikou elektronické komerce.

Z hlediska finančních požadavků, jsou požadovány prostředky pouze na stipendia participujících studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Radoslav Fasuga, Ph.D.
Bc. Jakub Kraus
Ing. Eduard Kubanda
Bc. Jakub Malchárek
Bc. Jan Mičanin
Ing. Václav Pilík
Bc. Andrej Pinčík
Ing. Katarína Seifriedová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude odborná studie zabývající se problematikou velkých dat ve vyhledávacích portálech se zaměřením na prezentaci nabídky produktů a služeb.

Získané teoretické poznatky budou integrovány do portálu Gloffer dostupného na adrese http://www.gloffer.com.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40500,-40500,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4500,-4500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady45000,-
Uznané náklady45000,-
Celkem běžné finanční prostředky45000,-45000,-