Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/35
Název projektuVýzkum ve vybraných oblastech "Smart energetiky" 21. století
ŘešitelJuchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude zpracování různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost bude zaměřena na systémové možnosti využití v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla nebo technologických a technických konverzí.
V současné době probíhá vývoj peletizace, termická konverze a studium dopadů termické konverze na materiálech z průmyslových výrob, odpadech a rostlinných materiálech. Výzkum navazuje na předchozí zkušenosti, v centru pozornosti bude zejména možnost termické konverze surovin a dopady na emise a imise.
Mimo jiné budou stanoveny energetické parametry vstupního materiálu (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Byly a budou sledovány změny vlastností vstupních surovin vzhledem k úpravám - mechanických, chemických i termických.
Proces bude sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty byly a budou realizovány v laboratořích VŠB-TU Ostrava.
Výzkumná činnost bude rozdělena na několik částí. Přičemž dominantní část byla zaměřena na identifikace prachových částic v ovzduší, identifikace vlastností paliv a efektivnost energetických přeměn.
Členové řešitelského týmuIng. Šárka Flodrová
Ing. Michaela Frömlová
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Bc. Filip Knotek
Ing. Karla Kryštofová
Ing. Marek Kucbel, Ph.D.
Ing. Renáta Janouchová
Bc. Robert Olejník
Bc. Jakub Ostárek
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Bc. Adam Šimeček
Ing. Kristína Štrbová, Ph.D.
Ing. Barbora Švédová, Ph.D.
MSc. Maw Maw Tun, Ph.D.
Bc. Vojtěch Vavřička
doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu budou články, UV, FV
výstupy jsou uvedeny v obd a jsou splněny

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia110000,-110000,-
3. Materiálové náklady150000,-136529,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-52710,-
5. Služby46711,-70677,-
6. Cestovní náhrady100000,-53489,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory48523,-48523,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-13306,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady485234,-
Uznané náklady485234,-
Celkem běžné finanční prostředky485234,-485234,-