Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/31
Název projektuZpracování zvířecích exkrementů ve vermikompostéru
ŘešitelMudruňka Jaroslav Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuVermikompostování je zpracování biologicky degradabilních odpadů pomocí využití životních funkcí máloštětinatých červů – žížal kalifornských (Eisenia andrei) s cílem získání vysoce kvalitního kompostu, který má velký význam při regeneraci humusové vrstvy půdy a může být aplikován jako vysoce kvalitní organické hnojivo. Takto lze zpracovat mnoho typů odpadních materiálů z domácností, zemědělské prvovýroby i z potravinářského průmyslu apod. Předmětem výzkumu je posouzení praktické možnosti využití exkrementů několika druhů teplokrevných zvířat při vermikompostování.
Členové řešitelského týmuIng. Beáta Korandová, Ph.D.
Ing. Lenka Hanuliaková
doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Ing. Liliana Nábělková
Bc. Michal Ondrušák
Bc. Vít Sládek
Ing. Petr Urban
Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Na základě praktického výzkumu (experiment s aplikací exkrementů několika vybraných druhů zvířat do založeného vermikompostéru s násadou kalifornských žížal) s cílem získání kompostu a výluhu z tohoto substrátu (žížalí čaj) vyhodnotit možnosti zpracování zvířecích exkrementů touto přirozenou formou. Získané údaje a jejich vyhodnocení budou sloužit k yypracování odborných článků.

1. ETAPA – (leden – březen) – Technická příprava.
2. ETAPA – (duben – červen) – Primární zakládka vermikompostéru spolu s násadou žížal.
3. ETAPA – (červenec – září) – Provádění praktického experimentu s exkrementy zvířat.
4. ETAPA – (říjen – prosinec) – Zpracování získaných údajů a vyhodnocení experimentu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-40000,-
3. Materiálové náklady30000,-17041,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-0,-
5. Služby25000,-26444,-
6. Cestovní náhrady25000,-43695,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-7820,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-